Tascfhórsa um an Úcráin  

Is é is aidhm don Tascfhórsa um an Úcráin, a bhunaigh Coiste Eorpach na Réigiún in 2015, ná dlús a chur leis an gcaidreamh déthaobhach mar aon le tacaíocht pholaitiúil agus theicniúil a chur ar fáil ionas gur féidir le comhpháirtithe na hÚcráine dea-rialachas a bhaint amach ar gach leibhéal.

I Márta 2018, lainseáladh tionscnamh comhair idir piaraí le tacaíocht ó chlár U-LEAD agus ón nGníomhaireacht Forbartha Ghearmánach, GIZ, a chuir an tionscnamh chun feidhme.


An chaoi a n-oibríonn sé

Bhunaigh Biúró Choiste na Réigiún Tascfhórsa an Choiste um an Úcráin an 12 Feabhra 2015, arna iarraidh sin do na hÚcránaigh tar éis dóibh athchóiriú casta maidir le dílárú a thionscnamh san Úcráin.

Tháinig an Tascfhórsa i gceann a chéile ceithre huaire ó shin i leith, sa Bhruiséil agus san Úcráin gach re seal. Le linn a gcuid cruinnithe, roinneann na baill a dtaithí féin ar na réimsí seo a leanas le chéile: próiseas an díláraithe i gcoitinne, athchóiriú an chórais riaracháin phoiblí, saincheisteanna cothrománacha a bhaineann le dea-fheidhmiú údaráis áitiúla agus réigiúnacha na hÚcráine (ceapadh beartas, gnéithe sóisialta agus eacnamaíocha, an smacht reachta agus an dea-rialachas), agus an ghné réigiúnach agus áitiúil de phróiseas cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin.

Rannchuidigh gníomhaíochtaí an Tascfhórsa le gníomhaíochtaí Ghrúpa Tacaíochta an Choimisiúin Eorpaigh don Úcráin freisin agus nascadh iad le Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den Aontas Eorpach agus den Úcráin.

Féachann an Tascfhórsa leis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • tacaíocht a chur ar fáil don phróiseas athchóiriúcháin trí thaithí agus dea-chleachtais a chomhroinnt i réimse an díláraithe, na déabhlóide agus roinnt na gcumhachtaí
  • díospóireacht a spreagadh ar an leibhéal áitiúil le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, le comhpháirtithe i rialtais eile agus le geallsealbhóirí eile
  • riachtanais údaráis áitiúla agus réigiúnacha na hÚcráine a mheaitseáil leis an saineolas atá á thairiscint ag comhaltaí Choiste na Réigiún

Le himeacht na mblianta tá athrú tagtha ar obair an Tascfhórsa: sa bhreis ar chomhairle ghinearálta a chur ar fáil faoi chúrsaí beartais, tá an Tascfhórsa bainteach anois le tionscadail níos nithiúla atá dírithe ar acmhainní a fhorbairt chun tacú le hathchóiriú a dhéanamh ar an gcóras riaracháin poiblí. De thoradh cleachtadh meaitseála a reáchtáladh in 2017 le tacaíocht "U-LEAD with Europe", clár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, cuireadh na chéad chúig chomhpháirtíocht áitiúla AE-Úcránacha ar bun. Reáchtáladh seoladh an tionscnaimh idir piaraí sa Bhruiséil an 8 Márta 2018, áit ar tugadh na piaraí a roghnaíodh le chéile den chéad uair. Le cabhair U-LEAD, tháinig na péirí ar chomhaontú maidir leis na pleananna gníomhaíochta don bhliain reatha agus leag siad síos na réimsí nithiúla seo a leanas ina bhféadfaí comhar a dhéanamh: forbairt eacnamaíoch áitiúil, turasóireacht, éifeachtúlacht fuinnimh, forbairt tuaithe agus rannpháirtíocht na saoránach. Sa chéad chruinniú eile den Tascfhórsa, a bheidh ar siúl i gCív an 25 Meán Fómhair 2018, pléifidh na geallsealbhóirí an dul chun cinn meántéarma a baineadh amach i dtaca le comhar idir piaraí.

An comhdhéanamh atá air

Is é Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún atá i gceannas ar an Tascfhórsa. Is iad uachtaráin na gcúig ghrúpa pholaitiúla i gCoiste na Réigiún baill an Tascfhórsa.