Seisiúin iomlánacha  

Bíonn suas le 6 sheisiún iomlánacha ag Coiste Eorpach na Réigiún gach bliain. Sna seisiúin iomlánacha tagann comhaltaí Choiste na Réigiún (nó comhaltaí malartacha) le chéile ó réigiúin agus ó chathracha ó gach ceann de na 27​ mBallstát.

Is faoi chathaoirleacht Uachtarán Choiste na Réigiún a bhíonn na seisiúin iomlánacha de ghnáth, agus é de phríomhchuspóir acu:

  • Vótáil maidir le tuairimí, tuarascálacha agus rúin
  • Clár polaitiúil Choiste na Réigiún a ghlacadh ag tús gach téarma
  • An tUachtarán, an Chéad Leas-Uachtarán agus na comhaltaí eile den Bhiúró a thoghadh
  • Coimisiúin bheartais a bhunú laistigh den institiúid
  • Dréachtmheastacháin ar chaiteachas agus ar ioncam an Choiste a fhormheas
  • Rialacha Nós Imeachta Choiste na Réigiún a athbhreithniú agus a chomhaontú

Ceapfaidh an coimisiún ábhartha de Choiste na Réigiún duine dá chomhaltaí – dá ngairtear rapóirtéir – chun tuairim a dhréachtú maidir leis an togra reachtach, a ndéanfar vótáil uirthi ina dhiaidh sin i gceann de sheisiúin iomlánacha an Choiste. Má fhaigheann an dréacht-tuairim vóta tromlaigh, glacfar í agus cuirfear isteach chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh í.

Féadfaidh Coiste na Réigiún seasamh a ghlacadh go réamhghníomhach freisin i ndáil le saincheist ar leith, trí thuairim féintionscnaimh.

An seisiún iomlánach deireanach

An chéad seisiún iomlánach eile