Grúpaí idir-réigiúnacha  

Bunaíodh na grúpaí idir-réigiúnacha i mí Feabhra 2007, agus is ardáin iad le barúlacha agus smaointe nua a mhalartú idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha sna Ballstáit agus níos faide i gcéin.

Ní foláir na Grúpaí bheith comhdhéanta de:

 • Íosmhéid 10 lánchomhalta de Choiste na Réigiún.
 • Lena n-áirítear ar a laghad ceithre thoscaireacht náisiúnta nó
 • Grúpa réigiún ar ionadaithe iad do ghrúpa comhair trasteorann

Tá athnuachan na ngrúpaí idir-réigiúnacha le haghaidh théarma oifige nua Choiste na Réigiún fós ar siúl. Ba iad seo a leanas grúpaí idir-réigiúnacha théarma oifige deiridh Choiste na Réigiún:​

Grúpa Idir-Réigiúnach Aidriadach-Iónach

 • Bunaíodh é i mí Eanáir 2013
 • Príomhghníomhaíochtaí:
  • malartú smaointe idir comhaltaí Choiste na Réigiún, an Grúpa Idir-Réigiúnach Aidriadach-Iónach chomh maith le húdaráis na mBallstát agus na dtíortha nach Ballstáit iad de na hocht Stát atá rannpháirteach i Straitéis an Aontais Eorpaigh don Réigiún Aidriadach agus Iónach (EUSAIR)
  • páirt a ghlacadh mar ghníomhaí lárnach sa rialachas il-leibhéil chun EUSAIR agus a Phlean Gníomhaíochta a mhúnlú, a chur chun feidhme agus obair leantach a dhéanamh orthu.
  • dul i ngleic le dúshláin choiteanna go héifeachtach agus féiniúlacht agus acmhainneacht iomlán an réigiúin a threisiú
  • sineirgí a chruthú leis na straitéisí atá ag réigiún na Danóibe agus ag réigiún Mhuir Bhailt cheana
 • Cathaoirleach: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 • Tá an grúpa idir-réigiúnach seo nasctha le straitéis mhacrairéigiúnach. Cuireann siadsan creat ar fáil arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach i limistéar geografach ar leith (freisin: macrairéigiúin).

  Teagmháil: 

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Macrairéigiún na nAlp

 • Bunaíodh é i mí an Mheithimh 2014
 • Misin:
  • páirt a ghlacadh de réir an rialachais il-leibhéil chun straitéis mhacrairéigiúnach na nAlp agus a Plean Gníomhaíochta a mhúnlú, a chur chun feidhme agus obair leantach a dhéanamh orthu
  • an t-iomaíochas a fheabhsú, nascacht chríoch na nAlp a chinntiú agus réigiún na nAlp a dhéanamh inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus tarraingteach
  • sineirgí agus malartú dea-chleachtas a uasmhéadú leis na straitéisí macrairéigiúnacha atá ann cheana
 • Cathaoirleach: Franco Iacop (IT/PES)
 • Tá an grúpa idir-réigiúnach seo nasctha le straitéis mhacrairéigiúnach. Cuireann siadsan creat ar fáil arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach i limistéar geografach ar leith (freisin: macrairéigiúin).

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Réigiún Féinrialaitheach Friuli Venezia Giulia

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Teil.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Réigiúin Mhuir Bhailt

 • Bunaíodh é i mí Feabhra 2008
 • Misin:
  • an comhar idir réigiúin Mhuir Bhailt a léiriú laistigh de Choiste na Réigiún agus rannchuidiú le forbairt na réigiún seo sa chiall is leithne
  • tionchar beartas éagsúil de chuid an Aontais Eorpaigh a chíoradh, go háirithe i dtaca le gné eacnamaíoch agus chomhshaoil an bheartais mhuirí
  • rannchuidiú le Straitéis an Aontais Eorpaigh do Réigiún Mhuir Bhailt (a glacadh i mí an Mheithimh 2009)
 • Cathaoirleach: Pauliina Haijanen (FI/EPP)
 • Tá an grúpa idir-réigiúnach seo nasctha le straitéis mhacrairéigiúnach. Cuireann siadsan creat ar fáil arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach i limistéar geografach ar leith (freisin: macrairéigiúin)

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Åsa Bjering

  Rúnaí Feidhmiúcháin Coimisiún Mhuir Bhailt CPMR

  Teil.: +32 (0)470 69 62 66

  Brexit

 • Bunaíodh é i mí Eanáir 2018
 • Misin:
  • malartú barúlacha a chumasú agus eolas a chur ar iarmhairtí Brexit tar éis don Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil.
  • smaointe a roinnt le teacht ar réitigh atá le cur i bhfeidhm a thacóidh leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha is mó a bheidh thíos leis agus a chuideoidh leis na geilleagair réigiúnacha faoi seach dul in oiriúint dó
  • comhthionscadail a aithint a d'fhéadfadh údaráis áitiúla agus réigiúnacha a fhorbairt tar éis Brexit
  • páirt a ghlacadh i ndíospóireacht an Choiste d'fhonn forbhreathnú a fháil ar an tionchar a bheadh ag Brexit ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha
 • Cathaoirleach: François Decoster (FR/ALDE)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Teil.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Grúpa Idir-Réigiúnach Shléibhte Cairp

 • Bunaíodh é i mí Feabhra 2016
 • Misin:
  • féachaint an bhféadfaí straitéis mhacrairéigiúnach a chruthú do Réigiún Shléibhte Cairp
  • díospóireachtaí, gníomhaíochtaí agus tionscadail a eagrú le hionadaithe na n-údarás áitiúil den dá thír nach Ballstáit iad atá faoi stua Shléibhte Cairp (an tSeirbia agus an Úcráin), leis an aidhm iad a chuimsiú sa todhchaí i “straitéis mhacrairéigiúnach do cheantar Shléibhte Cairp"
  • béim a leagan ar ról na n-údarás áitiúil agus réigiúnach d'fhonn tacú leis an bhforbairt inbhuanaithe
 • Cathaoirleach: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 • Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Ionadaíocht Réigiún Podkarpackie chuig an mBruiséil

  Avenue de Tervueren 48

  1040 an Bhruiséil, an Bheilg

  Teil. +32 2 738 02 23

  bruksela@podkarpackie.pl

  Comhar trasteorann

 • Bunaíodh é i mí Iúil 2015
 • Misin:
  • tionchar a imirt ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh trí thuairimí Choiste na Réigiún a anailísiú agus a chinntiú go n-áirítear réitigh trasteorann iontu
  • páirt a ghlacadh san idirphlé ar thodhchaí an bheartais comhtháthaithe
  • ábhair trasteorann a aithint ar cheart díriú orthu ar leibhéal an Aontais Eorpaigh
  • moltaí a dhéanamh le haghaidh imeachtaí ardán GECC (Grúpáil Eorpach um Chomhar Críche), EABR, Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha
 • Cathaoirleach: Pavel Branda, (CZ/ECR)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

   

  Toscaireacht Phrág chuig an Aontas Eorpach

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Teil. +32 (0)2 230 15 84

  Todhchaí Thionscal na nGluaisteán

 • Bunaíodh é in 2009
 • Misin:
  • leasanna na gcríoch a bhfuil tionscal gluaisteán suntasach acu a chosaint, agus teacht ar chomhréitigh ar na dúshláin atá rompu
  • teagmhálaithe a chothú le comhlachais tionsclaíochta na réigiún éagsúil atá rannpháirteach
 • Cathaoirleach: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Sláinte

 • Bunaíodh é i mí na Samhna 2010
 • Misin:
  • idirphlé cuiditheach le Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach a éascú agus ar an dóigh sin obair na líonraí sláinte áitiúla agus réigiúnacha a threisiú ar leibhéal na n-oifigeach (i.e. EUREGHA, ENRICH)
  • idirphlé a dhéanamh, i measc rudaí eile, ar úsáid cistí struchtúracha, an lucht saothair sláinte, soghluaisteacht othar, cothú agus otracht agus táscairí éagothromaíochtaí sláinte
 • Cathaoirleach: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Réigiúin oileánacha

  • Bunaíodh é i mí Aibreáin 2015, cuireadh ar fionraí i mí na Bealtaine 2017 agus rinneadh é a athréimniú i mí na Nollag 2018
  • Misin:
  • aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna comhchoiteanna d'fhonn comhar a dhéanamh agus straitéisí forbartha a cheapadh i réimsí na turasóireachta agus an chultúir, agus in earnálacha na tionsclaíochta, na talmhaíochta, na sláinte, an fhuinnimh agus an oideachais;
  • cuidiú le cur chun feidhme phléití Choiste Eorpach na Réigiún agus Pharlaimint na hEorpa maidir leis na hoileáin;
  • bearta réamhghníomhacha agus comhar a dhéanamh i réimse na himirce, óir is iad na réigiúin oileánacha, murab ionann is riamh, is mó atá thíos léi i ngeall ar dhaoine atá ar a dteitheadh ó chogadh agus bochtaineacht a bheith ag triall ar na réigiúin sin ar thóir dóchais agus caoi chun teacht slán.
 • Cathaoirleach: Gaetano Armao (IT/EPP)
 •  

  Teagmháil:
  Rúnaíocht an Idirghrúpa
  Leonardo di Giovanna

  Teil: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Réigiúin bheagfhorbartha

 • Bunaíodh é i mí an Mhárta 2015
 • Misin:
  • comhoibriú ar ullmhú páipéar seasaimh chomh maith le leasuithe agus tuarascálacha ar shaincheisteanna a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo
  • monatóireacht a dhéanamh ar bheartas comhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh an Aontais Eorpaigh
  • comhoibriú i dtaca le forbairt tionscadal Eorpach agus féachaint le hinfheistíochtaí nua a mhealladh chuig na réigiúin sin
 • Cathaoirleach: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Michal Szczepura

  Oifig Réigiúnach Chúige Podlaskie sa Bhruiséil

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Teil.: +32 (0)2 738 02 22

  Facs +32 (0)2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Bunaíodh é i mí na Nollag 2017
 • Misin:
  • tionchar comhshaoil na píblíne a phlé
  • an fhorbairt réigiúnach a chur i láthair ó thaobh dhearcadh na bhfiontraithe agus na bpobal áitiúil
  • gné réigiúnach na slándála fuinnimh a chomhtháthú
  • béim ar leith a leagan ar Bheartas Comharsanachta na hEorpa agus ar chaidreamh seachtrach eile
 • Cathaoirleach: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Oifig Réigiúnach an Réigiúin Pomaeraigh Thiar sa Bhruiséil

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Teil.: +32 (0)24149604 

  Réigiúin a bhfuil cumhacht reachtach acu

 • Bunaíodh é i mí an Mheithimh 2007
 • Misin:
  • bheith tionscantach i réimsí beartais amhail rialáil níos fearr agus rialachas níos fearr
  • cearta an leibhéil fhonáisiúnta i gcur chun feidhme na coimhdeachta a chur chun cinn
  • taithí ghairmiúil agus saineolas na réigiún a bhfuil cumhacht reachtach acu a roinnt le comhaltaí Choiste na Réigiún
  • béim a leagan ar an rialachas il-leibhéil san Eoraip agus ar chur chun feidhme phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta
  • dea-chleachtas a mhalartú maidir le sásraí chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcoimhdeacht 
 • Cathaoirleach: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Bunaíodh é i mí an Mheithimh 2007
 • Misin:
  • an dearcadh agus na hábhair imní i leith beartais áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh atá ag comhaltaí Choiste na Réigiún ó na réigiúin sin a chomhordú agus díriú orthu i gcomhpháirt a chéile laistigh de chomhlachtaí ábhartha Choiste na Réigiún
  • a chuid tionscnamh beartais AE féin a fhorbairt maidir le saincheisteanna a bhaineann go sonrach leis an réigiún agus a áitiú go gcuirfear chun feidhme iad
 • Cathaoirleach: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 • Teagmháil:

  Rúnaíocht an Idirghrúpa