Grúpaí idir-réigiúnacha  

Bunaíodh na grúpaí idir-réigiúnacha i mí Feabhra 2007, agus is ardáin iad le barúlacha agus smaointe nua a mhalartú idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha sna Ballstáit agus níos faide i gcéin.

Ní foláir na Grúpaí bheith comhdhéanta de:

 • Íosmhéid 10 lánchomhalta de Choiste na Réigiún.
 • Lena n-áirítear ar a laghad ceithre thoscaireacht náisiúnta nó
 • Grúpa réigiún ar ionadaithe iad do ghrúpa comhair trasteorann

Is iad na grúpaí idir-réigiúnacha atá ann cheana:

Grúpa Idir-Réigiúnach Réigiúin Mhuir Bhailt

 • Bunaíodh i mí Feabhra 2008 é.
 • Misin:
  • Féachaint chuige go mbeadh réigiúin Mhuir Bhailt ar an bpríomh-mhacrairéigiún ó thaobh na nuálaíochta agus thábhacht na ndaoine de, agus sin faoi 2030;
  • Féachaint chuige go mbeadh macrairéigiún Mhuir Bhailt ar an gceann feadhna is inbhuanaithe san Eoraip;
  • Féachaint chuige go mbeadh Muir Bhailt ar an gcéad mhuir ar domhan atá saor ó phlaisteach. 
 • An Cathaoirleach: Sari Rautio (FI/PPE)
   ​
Tá an grúpa idir-réigiúnach seo nasctha le Straitéis mhacrairéigiúnach. Ar an dóigh sin, soláthraítear creat arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach i limistéar geografach ar leith (féach freisin: macrairéigiúin).


 

Teagmháil:

Rúnaíocht an Ghrúpa
 
Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs/De Meeûssquare 1
1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België
Teil. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi
 
Anu Wikman-Immonen
Suomen Kuntaliitto/Finlands Kommunförbund
Toinen Linja 14
00530 Helsinki/Helsingfors
Suomi/Finland
Teil.: +358 50 5252 874
 
 

Grúpa Idir-Réigiúnach Brexit

 • Bunaíodh i mí Eanáir 2018 é.

 

Misin:

 • Páirt a ghlacadh i ndíospóireacht an Choiste d'fhonn forbhreathnú a fháil ar thionchar Brexit ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha;
 • Smaointe a roinnt le teacht ar réitigh atá le cur i bhfeidhm le tacú leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha is mó atá thíos leis mar gheall ar Brexit;
 • Tionscadail chomhroinnte a shainaithint a d'fhéadfadh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a fhorbairt tar éis Brexit;
 • Ionchur críochach a sholáthar d'idirbheartaithe dlí de chuid an Aontais Eorpaigh agus gníomhú mar éascaitheoir chun go bhféadfaidh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a mbarúlacha a nochtadh d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.

An Cathaoirleach: François DECOSTER (FR/Renew Europe)

 

Teagmháil:

Rúnaíocht an Ghrúpa

 

Mr. Romain NIVELLE

Réigiún Hauts-de-France

Misean chuig an Aontas Eorpach

Teil.: +32 2 234 30 80

 romain.nivelle@hautsdefrance.fr​

 

Arnaud MICHEL

Grúpa Idir-Réigiúnach Shléibhte Cairp

 • Bunaíodh i mí Feabhra 2016 é.
 • Misin:
  • An Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún maidir leis an Straitéis Mhacrairéigiúnach do Réigiún Shléibhte Cairp a chur chun cinn;
  • Comhpháirtíochtaí a chur chun cinn, a thógáil agus a fhorbairt idir na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha chun cur le comhtháthú phobail Shléibhte Cairp agus chun aidhmeanna agus gealltanais choitianta a shainaithint;
  • Rialtais stáit Shléibthe Cairp a thabhairt le chéile chun gníomhú ar a dtionscnamh féin chun Straitéis Mhacrairéigiúnach do Réigiún Shléibhte Cairp a chruthú trí iarratas foirmiúil a chur faoi bhráid na Comhairle Eorpaí;
  • Díospóireachtaí, gníomhaíochtaí agus tionscadail a eagrú le hionadaithe ó na húdaráis áitiúla den dá thír nach Ballstáit den Aontas iad agus atá faoi stua Shléibhte Cairp (an tSeirbia agus an Úcráin), d'fhonn iad a chuimsiú i “straitéis mhacrairéigiúnach do cheantar Shléibhte Cairp" sa todhchaí, agus an comhar eatarthu nasctha go dlúth le cuspóirí forbraíochta agus slándála an Aontais;
  • Tacaíocht a thabhairt don idirphlé le geallsealbhóirí Straitéis na Danóibe chun comhlántacht na ngníomhaíochtaí arna ndéanamh faoi chuimsiú Straitéis na Danóibe agus Straitéis Mhaicrairéigiúnach Réigiún Shléibhte Cairp a fhorbairt;
  • Sásra comhordúcháin a áirithiú idir comhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún i Réigiún Shléibhte Cairp chun cur chuige a dhearbhú laistigh de chomhlachtaí inniúla Choiste Eorpach na Réigiún, ar cur chuige comhpháirteach é i leith ábhair imní choiteanna a bhaineann le beartais de chuid an Aontais;
  • Gníomhaíochtaí a dhéanamh arb é is aidhm dóibh aontachas an Aontais mar Pháirtí i gCoinbhinsiún Shléibhte Cairp a áirithiú;
  • An bhrústocaireacht a threisiú i ndáil le réigiún Shléibhte Cairp ar leibhéal an Aontais chun an rannpháirtíocht pholaitiúil a spreagadh agus a áirithiú gur ábhar tosaíochta í an straitéis mhaicrairéigiúnach.

   

  An Cathaoirleach: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

   

 • Teagmháil:

  Rúnaíocht an Ghrúpa

   

  Justyna Rog  

  Représentation de la voïvodie des Basses-Carpates à Bruxelles/Vertegenwoordiging van het woiwodschap Subkarpaten te Brussel                                                                                                                                     

  Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 48

  1040 Bruxelles/Brussel 

  Teil.: +32 479 041 359​

An Grúpa Idir-Réigiúnach maidir leis an gComhar Trasteorann

 • Bunaíodh i mí Iúil 2015 é.
 • Misin:
  • Barúlacha agus taithí a mhalartú: Fónfaidh an grúpa mar ardán chun barúlacha, taithí agus dea-chleachtais a mhalartú i dtaobh an chomhair trasteorann a chur chun cinn idir comhaltaí de Choiste Eorpach na Réigiún a dhéanann ionadaíocht do réigiúin teorann (meastóireacht ar chur chun feidhme clár um an gcomhar trasteorann, na príomhdhúshláin a leagan síos, etc.);
  •  Tionchar a imirt: I bhfianaise an stóir eolais thuasluaite, déanfaidh an grúpa anailís ar na Tuairimí a eisíonn Coiste Eorpach na Réigiún, sainaithneoidh sé na cinn sin a bhfuil tábhacht trasteorann leo agus deimhneoidh sé go gcuirfear réitigh thrasteorann san áireamh. Chun na críche sin, oibreoidh sé go dlúth leis na rapóirtéirí agus leagfaidh sé leasuithe féideartha amach freisin de réir fhíor-riachtanais na réigiún teorann. Ina theannta sin, glacfaidh sé páirt sa phlé faoi ról an bheartais comhtháthaithe lena áirithiú go mbeidh an comhar trasteorann ina chuid lárnach agus thábhachtach de sin go fóill féin;
  • Gníomhú ar a thionscnamh féin: Sainaithneoidh an grúpa ábhair trasteorann ar cheart aghaidh a thabhairt orthu ar leibhéal an Aontais. Déanfaidh sé moltaí maidir le himeachtaí ardán na grúpála Eorpaí um chomhar críochach (GECC), Chomhlachas Réigiúin Teorann na hEorpa, Laethanta Oscailte agus maidir lena gcuid comhdhálacha nó seimineár an ghrúpa féin;
  • An t-idirphlé a chothú: Fónfaidh an grúpa mar ardán cumarsáide a éascóidh an t-idirphlé leis an gCoimisiún (Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh (AS REGIO) go háirithe), le meithleacha i bParlaimint na hEorpa, le comhlachais Eorpacha agus geallsealbhóirí eile (e.g. Comhlachas Réigiúin Teorann na hEorpa (CRTE) agus aireachtaí iompair).

 • An Cathaoirleach: Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Teagmháil:
  Rúnaíocht an Ghrúpa

   


  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

An Grúpa Idir-Réigiúnach um Thodhchaí an Tionscail Gluaisteán​

 • Bunaíodh in 2009 é.
 • Misin:
  • Taithí a mhalartú idir na críocha maidir le saincheisteanna éagsúla a bhaineann leis an earnáil gluaisteán agus le todhchaí na soghluaisteachta (e.g. an tiomáint uathoibrithe, breoslaí iompair inbhuanaithe, scileanna, an beartas tionsclaíochta, an bonneagar, réigiúin ina bhfuil tionscal gluaisteán nó tionscal soláthair a fhorbairt);
  • Teagmháil a dhéanamh leis na hinstitiúidí Eorpacha agus le geallsealbhóirí eile agus barúlacha agus dea-chleachtais a mhalartú leo;
  • Teagmhálacha a chothú i measc grúpaí, réigiúin agus cathracha a bhfuil baint acu leis an earnáil gluaisteán agus leis an tsoghluaisteacht.

    
 • An Cathaoirleach: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • An Leas-Chathaoirleach: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Teagmháil:
  Rúnaíocht an Ghrúpa
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

An Grúpa Idir-Réigiúnach maidir leis an tSláinte agus leis an Dea-bhail (IRGHW)

 • Bunaíodh i mí na Samhna 2010 é.
 • Misin:
  • Feasacht a ardú faoin tionchar atá ag gach earnáil ar shláinte na saoránach agus na bpobal, agus, ina dhiaidh sin, faoin ngá atá le cur chuige il-leibhéil chun an tsláinte agus an dea-bhail a fheabhsú agus a chothú ar fud na hEorpa;
  • Smaointe agus eolas a chomhroinnt faoi na hinfheistíochtaí éifeachtacha atá le déanamh chun tacú le córais sláinte athléimneacha agus sláinte na sochaí a fheabhsú. Tríd sin, ba cheart béim a chur ar ról na n-údarás áitiúil agus réigiúnach, agus ar chur chun feidhme Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, go háirithe;
  • Taithí a mhalartú faoi na dúshláin reatha i ndáil le hathchóirithe a chur chun feidhme ar an gcóras sláinte tráth a bhfuil teorainn le hacmhainní agus méadú ag teacht ar an éileamh;
  • Pléití a éascú maidir le tionscnaimh faoin mbeartas áitiúil chun pobail chomhtháite agus inbhuanaithe a thógáil ina ndéantar iompair shláintiúla a chur chun cinn agus a éascú;
  • Aird ar leith a thabhairt ar ghrúpaí leochaileacha sa tsochaí, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, agus aghaidh a thabhairt ar an meabhairshláinte ar aon chéim leis an tsláinte fhisiceach, ach peirspictíocht an chothromais sláinte a phríomhshruthú ar fud obair an ghrúpa;
  • Comhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún a chur ar an eolas faoin gcleachtas is déanaí maidir leis an taighde agus leis an nuálaíocht i ndáil leis an gcaoi le déileáil leis na príomhghalair ainsealacha agus leis na hilghalrachtaí móra i ndaonra atá ag dul in aois.

 • An Cathaoirleach: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Teagmháil:
  Rúnaíocht an Ghrúpa:
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Grúpa Idir-Réigiúnach na Réigiún Oileánda

 • Bunaíodh i mí Aibreáin 2015 é, cuireadh ar fionraí i mí na Bealtaine 2017 é agus rinneadh é a athréimniú i mí na Nollag 2018.
 • Misin:
  • Páipéar bán a dhréachtú agus a fhormheas i leith an tríú mír d’Airteagal 174 den dlí comhdhlúite maidir leis na hoileáin;
  • An ghné chríochach a neartú trí chomhdheiseanna forbraíochta a áirithiú le haghaidh na n-oileán;
  • Saincheisteanna a bhaineann leis an neamhleanúnachas oileánda agus críochach a chur i gcroílár an bheartais iompair Eorpaigh;
  • Beartas infheistíochta a sholáthar don Eoraip lena n-áirítear bearta agus ionstraimí sonracha le haghaidh rialtais na n-oileán;
  • Na rialacha atá ann cheana maidir leis an státchabhair réigiúnach a leasú chun na rialacha maidir leis na críocha oileánacha Eorpacha a chomhchuibhiú;
  • Bearta a sholáthar chun leochaileacht shonrach na gcríoch oileánda a chúiteamh i dtaca le héifeachtaí an athraithe aeráide;
  • Aistriú na n-oileán chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh a spreagadh;
  • Iomaíochas na fiontraíochta oileánda a fheabhsú;
  • Uirlisí Eorpacha le haghaidh anailís chríochach a neartú trí chatagóir staidrimh oileánda a chruthú;
  • Comhlachtaí sonracha a chur ar bun a bheadh freagrach as saincheisteanna oileánda sa chomhthéacs Eorpach.
    
 • An Cathaoirleach: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Teagmháil:
  Rúnaíocht an Ghrúpa:
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

​​
Share: