Tíortha an mhéadaithe  

Is é CIVEX, ceann de choimisiúin Choiste na Réigiún is mó atá freagrach as an seasamh institiúideach maidir le beartas an Aontais Eorpaigh um méadú. D'fhonn idirphlé agus comhar idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha san Aontas agus tíortha an mhéadaithe a chur chun cinn, agus chun tacú leo agus iad ag lorg ballraíocht san Aontas, cuireadh ar bun dhá chineál ardán institiúideach:

 • Comhchoistí comhairliúcháin
 • Meithleacha

Comhchoistí comhairliúcháin (CCC)

Ráiteas misin

Cothaíonn comhchoiste comhairliúcháin cineál comhair atá comhsheasmhach cobhsaí le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha ó aon tír atá ag lorg ballraíochta san Aontas Eorpach. Cuidíonn gníomhaíochtaí na gcomhchoistí comhairliúcháin inter alia le

 • hionadaithe áitiúla agus réigiúnacha a ullmhú do bhallraíocht an Aontais Eorpaigh
 • tionchar a bhíonn ag beartais de chuid an Aontais ón taobh áitiúil agus réigiúnach a mheas
 • sreabhadh díreach faisnéise dhá threo maidir lena bhfuil ag tarlú ar bhonn polaitiúil sna tíortha agus san Aontas
 • monatóireacht a dhéanamh ar an gcaibidlíocht agus díriú ar réimsí a bhfuil tábhacht faoi leith acu d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha
Conas a chuirtear comhchoiste comhairliúcháin ar bun?
 • Arna iarraidh sin do rialtas na tíre lena mbaineann
 • Ar bhonn an "Chomhaontaithe Cobhsaíochta agus Comhlachais (CCC)"
 • Nó i bhfoirm dearbhú oifigiúil de chuid na "Comhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais" idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an tír is iarrthóir
Cé a ghlacann páirt sna comhchoistí comhairliúcháin?  
 • A leath díobh sin a ghlacann páirt, is ionadaithe áitiúla nó réigiúnacha iad ón tír lena mbaineann
 • An leath eile, is comhaltaí de Choiste na Réigiún iad
 • Tá beirt chomhchathaoirleach orthu a dhéanann ionadaíocht ar na catagóirí dá dtagraítear thuas

Conas a fheidhmíonn na comhchoistí comhairliúcháin?

 • Is ar bhonn comhpháirteach a dhéantar cinntí
 • Glacann gach comhchoiste comhairliúcháin a Rialacha Nós Imeachta féin
 • Tagann comhchoistí comhairliúcháin i gceann a chéile faoi dhó sa bhliain, uair amháin sa Bhruiséil mar chuid de Lá an Mhéadaithe agus uair amháin eile sa tír chomhpháirtíochta

Comhchoiste comhairliúcháin Mhontainéagró

 • Bunús dlí: Cinneadh Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh-Mhontainéagró, 21 Meitheamh 2011

Comhchathaoirligh

 
 

Comhaltaí

 
 

Comhchoiste comhairliúcháin An Mhacadóin Thuaidh

 • Bunús dlí: Cinneadh Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh-Phoblacht iar-Iúgslavach na Macadóine, 24 Iúil 2007

Comhchathaoirligh

 
 

Comhaltaí

 
 

Comhchoiste comhairliúcháin na Seirbia

 • Bunús dlí: Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh-na Seirbia, 2014

Comhchathaoirligh

 
 

Comhaltaí

 
 

Comhchoiste comhairliúcháin na hÍoslainne

 • Cuireadh comhchoiste comhairliúcháin na hÍoslainne ar fionraí tamall gairid tar éis a bhunaithe i mí na Bealtaine 2013, arna iarraidh sin don Íoslainn.

Meithleacha

Cuidíonn gníomhaíochtaí na meithleacha inter alia le

 • comhar a chothú le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha sa tír nó sna tíortha lena mbaineann
 • an tionchar a bhíonn ag beartais de chuid an Aontais ón taobh áitiúil agus réigiúnach a mheas
 • sreabhadh díreach faisnéise dhá threo maidir lena bhfuil ag tarlú ar bhonn polaitiúil sna tíortha agus san Aontas
 • malartú dea-chleachtais i réimsí sonracha comhair
Conas a chuirtear meitheal ar bun?
 • Le cinneadh ó Bhiúró Choiste na Réigiún i gcomhréir le "Rialacha Nós Imeachta an Choiste"
Cé a ghlacann páirt sna meithleacha?
 • Comhaltaí Choiste na Réigiún
 • Glacann ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha ó na tíortha comhpháirtíochta páirt iontu ag brath ar na hábhair a phléitear agus ar shuíomh an chruinnithe

Tagann meithleacha i gceann a chéile faoi dhó sa bhliain, uair amháin sa Bhruiséil mar chuid de Lá an Mhéadaithe agus uair amháin eile i dtír chomhpháirtíochta

Meitheal na Tuirce

 • Bunaíodh í in 2006

Comhchathaoirligh

 
 

Comhaltaí

 
 

Meitheal na mBalcán Thiar

 • Bunaíodh í in 2006
 • Faoi láthair tá na tíortha seo a leanas faoina scáth: an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus an Chosaiv (faoi rún 1244 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe)

Comhchathaoirligh

 
 

Comhaltaí

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Naisc