Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Seoladh oifigiúil RegHub ag Cruinniú Mullaigh Eorpach na Réigiún agus na gCathracha i mBúcairist  

RegHub-Bucharest.jpg 

D’éirigh go hiontach leis an seoladh polaitiúil a rinneadh an 15 Márta 2019 i mBúcairist na Rómáine ar Líonra na Mol Réigiúnach ag ochtú Cruinniú Mullaigh Eorpach na Réigiún agus na gCathracha agus bhí Karl-Heinz Lambertz, Uachtarán Choiste na Réigiún, agus Markku Markkula, an chéad Leas-Uachtarán, i láthair mar aon le hionadaithe polaitiúla na mol.

  • Chuir Karl-Heinz Lambertz, Uachtarán an Choiste, fáilte roimh an slua iomadúil d’ionadaithe polaitiúla a bhí ann thar ceann na réigiún atá rannpháirteach sa líonra. Thug an tUachtarán aitheantas don obair atá déanta ag an Táscfhórsa um Choimhdeacht agus tharraing sé aird ar an taithí luachmhar faoi leith atá ag na réigiúin agus na cathracha ar bheartais an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme. Ina cheann sin, dúirt sé gur uirlis é an líonra trína mbeifí in ann earraíocht a bhaint as an taithí sin agus beartais an Aontais á gceapadh. Dheimhnigh an tUachtarán go raibh dóchas nach beag aige go mbeadh tionchar dáiríre ag tuarascálacha cur chun feidhme an líonra ar bheartais an Aontais.
  • I dteachtaireacht físeáin thaifeadta, chuir Frans Timmermans, an chéad Leas Uachtarán ar an gCoimisiún, in iúl gur dhíol sásaimh dó seoladh an líonra agus go raibh súil aige go gcuirfeadh tuarascálacha an líonra bonn eolais faoi mheasúnuithe tionchair agus meastóireachtaí an Choimisiúin de thairbhe an eolais agus na taithí atá ag na rannpháirtithe féin ar dhlí an Aontais a chur chun feidhme ina gcuid oibre ó lá go lá.
  • Dúirt Peter Kaiser, Gobharnóir Kärnten (an Ostair), nár leor do na moil réigiúnacha díriú ar institiúidí an Aontais ach gur cheart dóibh, ina theannta sin, díriú ar an tsochaí agus na saoránaigh.
  • Bhí Catiuscia Marini, Uachtarán Réigiún Umbria (an Iodáil), i láthair freisin. Dúirt sí gur cheart don tionscadal seo díriú thar aon ní eile ar an ngaol idir reachtaíocht an Aontais agus reachtaíocht na réigiún. Chuirfí feabhas dá réir sin ar éifeachtúlacht agus éifeachtacht na mbeart a dhéantar ar an láthair, rud a rachadh chun tairbhe don chóras gnó agus do na saoránaigh féin araon.
  • Sa ráiteas a thug François Decoster, Leas-Uachtarán Réigiún Hauts-de-France (an Fhrainc), uaidh, leag sé béim ar an ról suntasach atá ag baill Líonra na Mol Réigiúnach i gcur i bhfeidhm praiticiúil phrionsabal na coimhdeachta gníomhaí, agus an chaoi a bhféadfaí leas a bhaint as taithí na mball sin sna hiarrachtaí atá ar siúl chun reachtaíocht an Aontais a fheabhsú.