Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Tá Deimhniú COVID-19 AE ríthábhachtach chun an turasóireacht réigiúnach a athbheochan ach ní mór é a bheith neamh-idirdhealaitheach agus ardchaighdeáin slándála a urramú  

Tacaíonn réigiúin agus cathracha d’aon ghuth le doiciméad coiteann a úsáid chun saorghluaiseacht a éascú san Aontas Eorpach le linn na paindéime agus chun borradh a chur faoi théarnamh earnáil na turasóireachta i dtreo samhlacha nua inbhuanaithe

Ag an seisiún iomlánach de Choiste Eorpach na Réigiún (CnaR) formheasadh d’aon toil rún a chuir na grúpaí polaitiúla uile chun cinn, ina gcuirtear in iúl gur díol sásaimh dóibh togra an Choimisiúin Eorpaigh Deimhniú Glas Digiteach nua a chruthú. Mar sin féin, molann ceannairí réigiúnacha agus áitiúla gur cheart, ar mhaithe le soiléireacht, an doiciméad a athainmniú mar Dheimhniú COVID-19 AE, mar a chuir Parlaimint na hEorpa ar aghaidh é. Áitíonn siad nár cheart gur doiciméad taistil a bheadh ann agus leagtar béim ar phrionsabal an neamh-idirdhealaithe, go háirithe i leith daoine neamh-vacsaínithe. Ina theannta sin, le linn díospóireacht ar théarnamh earnáil na turasóireachta, na n-óstán agus na lónadóireachta, gheall comhaltaí CnaR géarchéim COVID-19 a iompú ina deis agus imeacht ón róthurasóireacht go samhlacha nua atá sábháilte, inbhuanaithe, athléimneach agus i gcomhréir le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.

Trí rún a glacadh d’aon toil inniu, is díol sásaimh do CnaR an togra ón gCoimisiún Eorpach maidir le Deimhniú Glas Digiteach don Aontas Eorpach a chruthú chun gluaiseacht neamhshrianta trasteorann a éascú le linn phaindéim COVID-19 agus chun an séasúr turasóireachta a shábháil. Leis an deimhniú, a d’fhéadfadh a bheith i bhformáid dhigiteach nó pháipéir, dearbhófar gur vacsaíníodh duine in aghaidh COVID-19 nó, mar mhalairt air sin, go bhfuair sé toradh diúltach tástála le déanaí nó gur tháinig sé chuige féin ón ionfhabhtú. Ar deireadh, is díol sásaimh don Choiste an moladh ó Pharlaimint na hEorpa ainm an deimhnithe a athrú go “Deimhniú COVID-19 AE”, d’fhonn cur leis an tuiscint atá ann ar a úsáidí atá an deimhniú, agus ar an gcaoi sin go n-éascófaí a chur chun cinn i measc na saoránach.

Chuir Uachtarán CnaR Apostolos Tzitzikostas in iúl “nach ionann an Deimhniú Glas Digiteach agus réiteach draíochta, ach cuideoidh sé an Eoraip a bhogadh ar aghaidh arís ar choinníoll go n-urramaíonn sé príobháideachas agus cosaint sonraí an Aontais. Ní thiocfaidh téarnamh ar earnáil turasóireachta na hEorpa mura bhfuil comhrialacha Eorpacha maidir le taisteal sábháilte againn. Tá rialtais áitiúla agus réigiúnacha thíos le tionchar an chaillteanais ioncaim cheana féin agus níl sé d’acmhainn ag a ngeilleagair séasúr eile a chailleadh. Ní mór do gach leibhéal, ón Aontas Eorpach, go dtí an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, oibriú le chéile chun earnáil na turasóireachta agus an fháilteachais a shábháil.”

Cuireann ceannairí áitiúla agus réigiúnacha i bhfios nár cheart an Deimhniú Glas Digiteach a bheith ina réamhchoinníoll d’fheidhmiú ceart saorghluaiseachta ná ina dhoiciméad taistil agus leagann siad béim ar phrionsabal an neamh-idirdhealaithe, go háirithe i leith daoine neamh-vacsaínithe. Thairis sin, ní mór ardchaighdeáin slándála a ráthú agus ba cheart d’institiúidí an Aontais a shoiléiriú nach ndéanfadh an deimhniú difear do cheart oibrithe trasteorann gluaiseacht faoi shaoirse idir a dtithe agus a n-áiteanna oibre le linn na paindéime.

Athdhearbhaíonn comhaltaí an Choiste go gcreideann siad gurb é an vacsaíniú an príomhbhealach chun an phaindéim a thabhairt faoi smacht agus chun saorghluaiseacht a athbhunú. Dá bhrí sin, leagann siad béim ar an ngá atá le rochtain chothrom ar vacsaíní a ráthú agus tá siad ag iarraidh méadú tapa ar tháirgeadh vacsaíní san Eoraip. Molann CnaR gur cheart don Aontas Eorpach féachaint ar réitigh nua amhail paitinní le haghaidh leigheasanna agus teicneolaíochtaí leighis a úsáidtear chun ionfhabhtuithe COVID-19 a chóireáil nó a chosc, a chur ar fionraí go sealadach”.

Tá an turasóireacht ar cheann de na hearnálacha is mó atá thíos le srianta ar shaorghluaiseacht agus le bearta réamhchúraim eile i gcoinne leathadh an choróinvíris. Gineann an earnáil 10 % d’olltáirgeacht intíre an Aontais Eorpaigh agus is ionann í agus 12 % de lucht saothair an Aontais, ach tharla caillteanais idir 85 % agus 90 % de bharr ghéarchéim COVID-19 i gcás go leor gníomhaithe eacnamaíocha amhail óstáin agus bialanna, tionscnóirí turas agus cuideachtaí iompair. In 2020, caitheadh 1.4 billiún oíche i dtithe lóistín turasóireachta san Aontas Eorpach, laghdú 52 % i gcomparáid le 2019 . Ba iad an Chipir, an Ghréig agus Málta na tíortha ba mhó a bhí buailte inar tharla laghdú níos mó ná 70 %.

“Chailleamar an samhradh, an fómhar, an geimhreadh agus dhá earrach. Fágfaidh séasúr caillte eile go mbeidh deireadh le roinnt mhaith óstán, caiféanna, bádóireacht ar cíos, páirceanna siamsaíochta agus nithe is díol spéise do thurasóirí iad. Ní mór dúinn an vacsaín a fháil, fanacht sábháilte agus an gliondar a bhaineann le taisteal, le bualadh le daoine, le háiteanna a fheiceáil a aimsiú athuair. Is féidir linn an ghéarchéim seo a iompú ina deis chun ceantair thuaithe iontacha na hEorpa a athaimsiú. Fágaimis an róthurasóireacht inár ndiaidh agus bainimis taitneamh as ár laethanta saoire ar bhealach inbhuanaithe “, arsa Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), cathaoirleach an Choimisiúin um Acmhainní Nádúrtha (NAT) in CnaR, le linn díospóireacht ar leith ar an téarnamh in earnáil na turasóireachta, na n-óstán agus na lónadóireachta.

Ghlac Rita Marques , Státrúnaí Turasóireachta na Portaingéile, páirt sa phlé iomlánach. Dúirt sí “Tá Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh tiomanta do chomhghníomhaíochtaí agus comhbheartais a chur chun cinn chun a chinntiú go gcuirfear tús arís leis an turasóireacht agus leis an taisteal ar bhealach níos inbhuanaithe, níos digití agus níos iomaíche. Tá tús curtha againn le hidirphlé maidir le téarnamh inbhuanaithe don turasóireacht agus treoir maidir le Clár Oibre Eorpach don Turasóireacht 2050. Sa ghearrthéarma, léiríonn an Deimhniú Glas Digiteach go bhfuilimid tiomanta go hiomlán critéir chomhchuibhithe a ráthú a thacaíonn le saorghluaiseacht. Is céim dhaingean an méid sin i dtreo théarnamh na hearnála.”

Dúirt Jens Zimmer Christensen , Uachtarán Chumann HOTREC – a dhéanann ionadaíocht ar óstáin, ar bhialanna, ar chaiféanna agus ar bhunaíochtaí dá leithéid san Eoraip an méid seo a leanas: “Bhí tionchar ollmhór ag an bpaindéim ar earnáil an fháilteachais agus na turasóireachta, agus ní dhéanfar í a athbhunú go gasta ná go héasca: ní hionann athoscailt agus téarnamh. Ní mór don Aontas agus do na Ballstáit leanúint de bheith ag tacú le gnólachtaí agus poist a chosaint le linn na géarchéime agus ina dhiaidh sin. Tá gá ag an tionscal, i measc nithe eile, le plean tiomnaithe do Théarnamh an Aontais agus le méadú ar chomhordú na srianta taistil. Tá mé suite de gur féidir lenár n-earnáil na deacrachtaí a shárú agus na haistrithe glasa agus digiteacha a chumasú má leanfaimid orainn de bheith ag obair le chéile ar mhaithe leis an bhfáilteachas.”

Cúlra:

Tar éis ionchur ó Cheannairí Stáit agus Rialtais an Aontais Eorpaigh , chuir an Coimisiún Eorpach togra i láthair i   mí an Mhárta chun Deimhniú Glas Digiteach a chruthú chun saorghluaiseacht shábháilte saoránach laistigh den Aontas a éascú le linn phaindéim COVID-19. Ar an 14 Aibreán, chomhaontaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh a sainordú caibidlíochta maidir leis an togra agus ghlac Parlaimint na hEorpa a sainordú caibidlíochta ar an 29 Aibreán . Cuireadh tús leis an gcaibidlíocht idir an dá institiúid an tseachtain seo , beidh an chéad chruinniú tríthaobhach eile ar siúl an 11 Bealtaine. Is é an aidhm atá ann teacht ar chomhaontú roimh shéasúr turasóireachta an tsamhraidh.

Tríd an rún maidir le feachtas vacsaínithe in aghaidh phaindéim COVID-19 a glacadh i mí Feabhra 2021, léirigh Coiste na Réigiún cheana féin go dtacaíonn sé le foirm chaighdeánaithe agus idir-inoibritheach de chruthúnas vacsaínithe chun críoch míochaine a chruthú, ós rud é gur riachtanas leighis é an vacsaíniú a dheimhniú.

Ina dhá phríomhthuairim maidir le turasóireacht, a glacadh in 2020 – an rapóirtéir, Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) – agus 2016 – Rapóirtéir Hanspeter Wagner (AT/PPE) – tá an méid a raibh súil aige leis curtha in iúl ag CnaR. Áirítear ina measc:

  • glao chun Creat nua Eorpach don Turasóireacht Inbhuanaithe a tharraingt suas, a bheidh ailínithe leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe;
  • grúpa teagmhála idirinstitiúideach a chur ar bun maidir le turasóireacht agus comhghuaillíocht uile-Eorpach agus líonra réigiún/cathracha turasóireachta;
  • creat coiteann a chruthú do chlár fíorúil maidir le Cárta Taistil do Shaoránaigh Eorpacha chun comhtháthú a mhéadú i measc réigiún agus béim a leagan ar ról na turasóireachta chun saoránacht agus cultúr na hEorpa a chur chun cinn;

Teagmháil:

Matteo Miglietta

Teil. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Roinn :