Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Dar le ceannairí áitiúla agus réigiúnacha, tá straitéis alcóil de dhíth ar an Aontas  

Tá iarrtha ag Coiste Eorpach na Réigiún ar an Aontas Eorpach straitéis nua a bhunú i dtaca le halcól agus feabhas a chur ar lipéadú, iarracht níos fearr a dhéanamh chun leanaí a chosaint, dul i ngleic le ragús óil agus an úsáid de ghlais ghluaisteán a spreagadh chun tiomáint faoi thionchar an óil a chosc.

 

 

Tá na moltaí sin mar chuid d'éileamh níos leithne ag Coiste na Réigiún go ndéanfaidh Ballstáit AE agus údaráis chinnteoireachta AE iarracht le chéile éifeacht an alcóil a laghdú, go háirithe i gcás na mban atá ag iompair clainne, i gcás leanaí, daoine óga agus úsáideoirí bóithre. Tagann an tuairim, a dhréachtaigh Ewa-May Karlsson (SE/ALDE), comhalta de chomhairle chathair Vindeln, i ndiaidh dhul in éag dhá thionscnamh AE i mí na Nollag 2016 ar thionscnaimh iad a bhaineann leis an alcól: An Comhghníomh maidir le Díobháil Alcól-Ghaolmhar a Laghdú agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Daoine Óga a bheith ag Ól agus maidir le Ragús Óil. Níl straitéis ar bith i ndáil le halcól i bhfeidhm ag an Aontas ó 2012 i leith.

 

Dúirt Ewa-May Karlsson : "Ar ndóigh, fágadh beartas alcóil go hiomlán faoi na Ballstáit, agus is minic a ligeann siad do na tionscail deochanna faireachán a dhéanamh orthu féin agus iad féin a rialáil. Ní féidir cúrsaí a fhágáil mar atá, mar tá dochar ollmhór á dhéanamh agus - i gcásanna áirithe - tá méadú ag teacht ar an dochar sin. Tá idir cúig mhilliún agus naoi milliún leanbh san Aontas ina gcónaí i dteaghlaigh ina mbaintear mí-úsáid as alcól. Baineann costais ábhalmhóra, i dtéarmaí airgid, le díobháil alcól-ghaolmhar - suas le EUR 155.8 billiún in aghaidh na bliana, de réir na bhfigiúirí a úsáideann an Coimisiún Eorpach. Ina theannta sin, tá míchothromaíochtaí sláinte ag méadú, rud a chuireann leis an gcontúirt a bhaineann do ghrúpaí leochaileacha agus do dhaoine óga de bharr an alcóil. Tá sé ró-éasca i gcónaí fógraí a chur faoi bhráid daltaí scoile, agus, ina theannta sin, ar ndóigh, tá táirgeoirí deochanna ag díriú anois, lena gcuid iarrachtaí margaíochta, ar urraíocht a dhéanamh ar imeachtaí spóirt agus cultúir. Faoin gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh, tá sé de cheangal orainn leanaí agus daoine óga a chosaint ar éifeacht dhíobhálach an alcóil. Ní mór do Bhallstáit an Aontais - agus don Aontas mar chóras - a bheith níos dáiríre agus na freagrachtaí sin á ngabháil de láimh acu. Agus tá orainn mar pholaiteoirí a bheith ullamh chun tabhairt faoin gceist achrannach pholaitiúil seo."

 

Ag tús an phlé cuireadh barúlacha láidre in iúl maidir leis na moltaí, ach bhí Coiste na Réigiún ar aon dul le seasamh an rapóirtéara maidir leis na leasuithe deiridh a cuireadh faoi bhráid sheisiún iomlánach Choiste na Réigiún ar an 9 Feabhra.

 

Agus é ag tacú le coincheap na straitéise nua AE i dtaca leis an alcól, tá Coiste na Réigiún chun a bheith páirteach sna hiarrataí ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ó Pharlaimint na hEorpa araon. Tá ráite ag an Eastóin go mbeidh saincheisteanna a bhaineann le h-alcól mar thosaíocht aici le linn a huachtaránacht sé mhí ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a gcuirfear tús leis i mí Iúil 2017. Bhí an t-alcól ina thosaíocht ag an Laitvia le linn a huachtaránacht a bhí ar siúl go luath in 2015.

 

Léirítear sa tuairim go bhfuil alcól mar ábhar i réimse gníomhaíochtaí domhanda a bhfuil Ballstáit an Aontais ina bpáirtithe iontu - go háirithe plean gníomhaíochta de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus Spriocanna Forbartha Inbuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe - agus áitítear sa tuairim go bhféadfadh an tAontas athruithe i lipéadú a bhrú ar aghaidh agus gur cheart dó leanúint de mhalartú an dea-chleachtais a éascú. Dá mbeadh ann do chomhaontú i gcoitinne maidir le fadhbanna agus réitigh spreagfaí na Ballstáit chun céimeanna a ghlacadh d'fhonn teorainn a chur leis an gcontúirt.

 

"Is féidir lenar gcomhphobail a bheith thíos de bharr an alcóil, agus eascraíonn fadhbanna as an alcól a mbíonn tionchar acu ar na scoileanna, na hospidéil agus na sráideanna atá faoi chúram na n-údarás áitiúil agus réigiúnach. Ba cheart páirt a bheith ag ceannairí áitiúla i ndéanamh beartas a bhaineann le halcól, agus is féidir leo rannchuidiú go mór leis sin mar is minic is maith is eol dóibh cé hiad na bearta lena gcuirfear teorainn ar éifeacht dhiúltach an alcóil inár gcomhphobail."

 

Áirítear i moltaí Choiste na Réigiún na moltaí seo a leanas: cosc a chur ar mhargaíocht agus fógraíocht alcóil a dhírítear ar leanaí, lena n-áirítear trí na meáin shóisialta; fáil réidh le féin-fhaireachán agus féin-rialáil; dlús a chur le feachtais faisnéise, lena n-áirítear trí ranganna scoile agus trí lipéadú atá ceaptha do mhná agus leanaí; iarrachtaí comhpháirteacha a spreagadh, lena n-áirítear taighde, chun cosc a chur ar dhíol alcóil atá an-saor go deo, lena n-áirítear díolacháin ar líne; iarrachtaí a mhéadú chun faireachán a dhéanamh ar dhíolacháin alcóil agus sonraí a bhailiú maidir le saincheisteanna a bhaineann le halcól.

 

Thacaigh Coiste na Réigiún le meicníocht dá ngairtear 'alcolocks' a chur chun cinn, a bhfuil anáileadán a shuiteáiltear i ngluaisteán mar chuid de agus a gcuirtear cosc leis ar lasadh inneall an ghluaisteáin ag tiománaithe atá ar meisce, ar meicníocht í a bheadh mar chuid de na hiarrachtaí chun bac a chur ar bhás daoine ar bhóithre na hEorpa. Cuirtear figiúirí in iúl sa tuairim lena léirítear gur mar gheall ar thiomáint faoi thionchar an óil a tharlaíonn 25% de na timpistí gluaisteáin uile san Aontas a mbásaítear daoine dá dtoradh.

 

Teagmhálaí:
Andrew Gardner
Teil. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Roinn :