Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Bliain Eorpach na nIarnród 2021: Glao ar thograí le haghaidh imeachtaí  

Tá tograí le haghaidh imeachtaí á n-iarraidh ag an gCoimisiún Eorpach do chlár oifigiúil Bhliain Eorpach na nIarnród 2021. Is é an 11 Nollaig 2020 an spriocdháta don chéad bhabhta d’iarratais.

A bhuí leis an gComhaontú Glas don Eoraip, cuirtear an inbhuanaitheacht i gcroílár phróiseas ceaptha beartais an Aontais. Is é an t-iompar is cúis le ceathrú cuid d’astaíochtaí gás ceaptha teasa uile an Aontais agus is léir nach mór ról lárnach a bheith ag an iompar d’iarnród maidir leis an ilrogha modhanna iompair san Aontas amach anseo – do phaisinéirí agus do lasta araon. Is ar an gcúis sin a bhfuil sé molta ag an gCoimisiún 2021 a ainmniú mar Bhliain Eorpach na nIarnród , mar chuid d’iarrachtaí an Aontais a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Beidh rannpháirtíocht ghníomhach na bpáirtithe leasmhara uile ón earnáil iarnróid agus ó earnálacha eile ríthábhachtach chun go mbeidh rath ar Bhliain Eorpach na nIarnród. Tá an clár oifigiúil imeachtaí á ullmhú faoi láthair ag Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair (MOVE) sa Choimisiún Eorpach agus is é an cuspóir atá leis rannpháirtíocht ghníomhach na n-údarás áitiúil agus réigiúnach agus geallsealbhóirí réigiúnacha eile a chinntiú agus imeachtaí, comhdhálacha, díospóireachtaí agus taispeántais tionscadal á n-eagrú.

Má tá fonn ort “teacht ar bord na traenach” agus a bheith rannpháirteach trí thionscnamh a phleanáil faoi chuimsiú Bhliain Eorpach na nIarnród, is gá an fhoirm (foirm amháin in aghaidh an tionscnaimh) a líonadh isteach agus a sheoladh chuig AS MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) agus rúnaíocht COTER i gcóip ( COTER@cor.europa.eu ). Is é an 11 Nollaig 2020 an spriocdháta faoina gcaithfear iarratas a dhéanamh chun bheith san áireamh sa chéad bhabhta den chlár oifigiúil.

An bhfuil tuilleadh ceisteanna agat?

Déan teagmháil le MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu COTER@cor.europa.eu

Roinn :