Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Fágann COVID-19 go bhfuil dlús á chur le claochlú digiteach an daonlathais áitiúil  

Is féidir a rá faoi phaindéim COVID-19 agus faoin méadú ar úsáid uirlisí digiteacha dá barr gur spreagadh í do na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla iad féin a chur in oiriúint don aois dhigiteach. Sa tuairim dar teideal “An rialachas áitiúil agus an daonlathas ionadaíoch a neartú trí ionstraimí nua a bhaineann leis an teicneolaíocht dhigiteach” a thíolaic Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), Cathaoirleach ar Chomhairle Bardais Järva, agus a glacadh ag seisiún iomlánach CnaR an 10 Nollaig, cuirtear i bhfáth go bhféadfadh teicneolaíochtaí agus uirlisí digiteacha nua cáilíocht na cinnteoireachta agus na trédhearcachta a fheabhsú, cumarsáid a chur chun cinn, saoránacht ghníomhach agus rannpháirtíocht sa saol polaitiúil a chothú agus, ar an dóigh sin, cur leis an daonlathas áitiúil ar bhonn buan.

Tá an t-aistriú chuig saol digiteach nua ar cheann den iliomad dúshlán atá roimh na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha. Éilíonn an t-aistriú sin go ndéanfar athruithe tábhachtacha agus ba cheart an daonlathas áitiúil a chur in oiriúint do na hathruithe sin agus leas a bhaint as na deiseanna a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha nua agus le huirlisí TFC, mar shampla foirmeacha leictreonacha amháin a úsáid ar mhaithe le ham a shábháil ar shaoránaigh agus ar údaráis phoiblí.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag rapóirtéir CnaR, Rait Pihelgas : “ Cuireann forbairtí digiteacha deiseanna ar fáil chun timpeallacht nua a chruthú le haghaidh comhairliúcháin agus rannpháirtíochta, faisnéis ar ardcháilíocht a sholáthar, anailís a dhéanamh ar dhearcadh an phobail, iarrachtaí a leathnú chuig ceantair iargúlta, teagmháil a dhéanamh leis na saoránaigh is mó atá faoi mhíbhuntáiste, scileanna, eolas agus saineolas na saoránach a chur san áireamh agus beartais ‘a chomhchruthú’ de réir riachtanais agus ionchais na saoránach”.

Mar sin féin, d’fhéadfadh cuid mhór sonraí agus acmhainní a bheith ag teastáil chun athrú go geilleagar digiteach agus níor cheart aon duine a fhágáil ar leataobh le linn an phróisis sin. Ba cheart na deiseanna a thugtar do na saoránaigh chun bheith rannpháirteach sna seirbhísí poiblí a bheith bunaithe ar rochtain neamh-idirdhealaitheach ar fhaisnéis agus ar eolas. Ba cheart an bhearna dhigiteach a laghdú trí dhaoine a chumasú trí oideachas agus oiliúint a chur orthu, agus tús áite a thabhairt don oiliúint do dhaoine scothaosta agus do ghrúpaí leochaileacha nó imeallaithe eile. Chuige sin, tá bearta á n-ullmhú ag CnaR d’fhonn údaráis áitiúla agus réigiúnacha a ghríosú agus a chúiteamh le go spreagfar iad prionsabail an riaracháin oscailte agus chuimsithigh a chur i bhfeidhm.

Measann an Coiste gur deis atá sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa chun uirlisí digiteacha rannpháirtíochta a thriail ar mhaithe leis an daonlathas ionadaíoch a neartú, muinín na saoránach a fháil agus samplaí ó réigiúin agus ó bhardais de chásanna ina bhfuil na saoránaigh rannpháirteach i bpróisis bhreithniúcháin, agus de na sásraí aiseolais, a chomhtháthú. Chun na críche sin, mhol CnaR i mí Dheireadh Fómhair 2020 uirlis dhigiteach a fhorbairt darb ainm CitizEN – Rannpháirtíocht na Saoránach i Líonra an Aontais chun páirt a thabhairt do na saoránaigh sa phróiseas ceaptha beartais.

“Cuirimis an Eoraip in oiriúint don aois dhigiteach; tosaímis leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha. Trí chur lenár luachanna Eorpacha agus lenár láidreachtaí, is féidir linn ár ndaonlathas a athbheochan tríd an gclaochlú digiteach seo. Cé go bhfuil an-chuid ama ag teastáil chun úsáid uirlisí TFC nua-aimseartha agus rannpháirtíocht na saoránach a chinntiú, is fiú go mór infheistíocht a dhéanamh sa mhéid sin más rud é go bhfágfaidh sé go mbeidh sochaí níos comhtháite nó rialtas áitiúil trédhearcach ann dá thoradh” a dúirt Rait Pihelgas mar fhocal scoir.

Teagmháil:

Marie-Pierre Jouglain

Teil: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Gailearaí Flickr CnaR

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023