Mikko AALTONEN

Comhalta de Thionól Áitiúil: Comhairle Cathrach Tampere

 Mikko AALTONEN

Grúpa polaitiúil

PSE (Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha)

Coimisiúin

 • ECON (an Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch)
 • SEDEC (an Coimisiún um Beartas Sóisialta, Oideachas, Fostaíocht, Taighde agus Cultúr)

Teangacha

 • Fionlainnis

Tír a bhfuil ionadaíocht á déanamh uirthi

An Fhionlainn

Comhalta Choiste Eorpach na Réigiún ó

26.01.2020

Teagmháil

 
Ábhar

Tuairimí

Tuairimí a glacadh

Tuairimí atá á bplé faoi láthair

 • (CDR 2101/2022) - Doiciméad oibre - Slándáil bia a áirithiú agus athléimneacht na gcóras bia a neartú

 • (CDR 2926/2022) - (Cé na huirlisí agus cén tacaíocht a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun cabhrú leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha na príomhgheallsealbhóirí a rannpháirtiú go córasach sa phróiseas seo? Agus an ról atá ag scéimeanna

 • (CDR 2414/2022) - Córas na dtásc geografach a athchóiriú

 • (CDR 2752/2022) - Todhchaí bheartas na hóige san Aontas Eorpach

 • (CDR 2959/2022) - Tacaíocht an bheartais comhtháthaithe a fheabhsú do réigiúin atá faoi mhíbhuntáiste geografach agus déimeagrafach (Airteagal 174 CFAE)

 • (CDR 2982/2022) - Tásca geografacha tionsclaíochta agus ceardaíochta a chosaint san Aontas Eorpach (leasaithe)

 • (CDR 136/2022) - Ról ríthábhachtach na gceantar uirbeach beag chun an t-aistriú cóir a láimhseáil

 • (CDR 195/2022) - Comhtháthú digiteach

 • (CDR 1129/2022) - Athbhreithniú ar rialachas limistéar Schengen

 • (CDR 1229/2022) - An chéad ghlúin eile d’acmhainní dílse le haghaidh bhuiséad an Aontais

 • (CDR 1407/2022) -

 • (CDR 1228/2022) - Na treoirlínte chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt

 • (CDR 729/2022) - An tOchtú Tuarascáil faoin gComhtháthú Eacnamaíoch, Sóisialta agus Críochach

 • (CDR 952/2022) - Creat nua AE na Soghluaisteachta Uirbí

 • (CDR 1960/2022) - - éiceachóras leathsheoltóirí na hEorpa a neartú

 • (CDR 2246/2022) - Na cathracha agus na réigiúin a chuimsiú go struchtúrach in COP27 UNFCCC

 • (CDR 1522/2022) - Pacáiste fuinnimh maidir le gás, hidrigin agus astaíochtaí meatáin

 • (CDR 2284/2022) - Ról CnaR i dtaca le borradh a chur faoin taidhleoireacht aeráide ar an leibhéal fonáisiúnta in oirchill COP27 agus COP28

 • (CDR 2167/2022) - I dtreo straitéis mhacrairéigiúnach sa Mheánmhuir

 • (CDR 109/2022) - Pacáiste um Méadú 2021

 • (CDR 6509/2021) - Straitéis Artach nua an Aontais Eorpaigh

 • (CDR 247/2022) - Straitéis maidir leis an bhfrithsheimíteachas a chomhrac agus saol na nGiúdach a chothú (2021 2030)

 • (CDR 155/2022) - Feabhas a chur ar dhálaí oibre san obair ardáin

 • (CDR 104/2022) - Aistriú éiceolaíoch Cén chothromaíocht atá le baint amach idir glacadh an phobail agus na riachtanais chomhshaoil ó thaobh cathracha agus réigiún de, d’fhonn pobail a bhfuil teacht aniar iontu a thógáil?

 • (CDR 1959/2022) - An Gníomh Eorpach um Shonraí