Comhaltaí  

329 gcomhalta ag Coiste Eorpach na Réigiún (CnaR). Is ionadaithe iad as údaráis áitiúla agus réigiúnacha 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh. Tagann siad le chéile i suí iomlánach sa Bhruiséil 5 go 6 huaire sa bhliain chun tosaíochtaí polaitiúla a phlé agus chun tuairimí a ghlacadh maidir le reachtaíocht AE.

Ní mór do na comhaltaí a bheith tofa go daonlathach agus/nó sainordú polaitiúil óna dtír dhúchais a bheith acu. Déanann gach rialtas náisiúnta a chuid ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla (comhaltaí agus comhaltaí malartacha) – toscaireachtaí náisiúnta – a mholadh agus bíonn ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh iad a fhormheas.

I mí Aibreáin 2019, ghlac an Biúró straitéis le go mbeadh rannpháirtíocht na gcomhaltaí i n CnaR cothrom ó thaobh inscne de .

Tá comhaltaí an Choiste roinnte de réir cleamhnacht pholaitiúil –  – agus de réir réimse spéise (coimisiúin).

Tá tuilleadh eolais le fáil ar Thairseach na gComhaltaí​, sa Chód Iompair do Chomhaltaí CnaR agus i Rialacha Nós Imeachta CnaR .