Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha  

Is í Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha (#EURegionsWeek) an t-imeacht bliantúil is mó sa Bhruiséil atá tiomnaithe don bheartas réigiúnach.

Tháinig méadú ar an imeacht seo de réir a chéile agus is ardán uathúil anois é don chumarsáid agus don líonrú, áit a dtugtar le chéile ionadaithe polaitiúla, oifigigh, saineolaithe agus an lucht acadúil ó réigiúin agus ó chathracha ar fud na hEorpa.

Le 17 mbliana anuas, tá an-obair déanta, a bhuí leis an imeacht sin, chun aird a tharraingt ar an gcaoi a n-úsáideann na réigiúin agus na cathracha cistí AE chun feabhas a chur ar shaol laethúil na saoránach.

Cén chaoi a reáchtáiltear an t-imeacht?

Ag tús mhí Dheireadh Fómhair, tagann os cionn 9 000 duine le chéile sa Bhruiséil - ina measc níos mó ná 1 000 cainteoir ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin - chun bheith páirteach i gclár ina bhfuil breis agus 300 seisiún oibre, taispeántas agus imeacht líonraithe atá dírithe ar an bhforbairt réigiúnach agus áitiúil. Déantar an clár a oiriúnú gach bliain do chomhthéacs sonrach Chlár Oibre an Aontais. Is féidir páirt a ghlacadh san imeacht saor in aisce.

Cén fáth a bhfuil “seachtain" tiomnaithe do na réigiúin agus na cathracha?

Tá baint ag na réigiúin agus na cathracha le ceapadh fhormhór bheartais an Aontais. Tá na húdaráis phoiblí fhonáisiúnta san Aontas freagrach as aon trian den chaiteachas poiblí (EUR 2 100 billiún in aghaidh na bliana) agus as dhá thrian den infheistíocht phoiblí (thart ar EUR 200 billiún), agus is minic a bhíonn gá an infheistíocht phoiblí sin a chaitheamh i gcomhréir le forálacha dhlí an Aontais.

Conas a tháinig ann don imeacht?

In 2003, d'iarr Coiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla an Aontais, ar na hionadaíochtaí áitiúla agus réigiúnacha chuig an Aontas Eorpach atá lonnaithe sa Bhruiséil a ndoirse a oscailt do chuairteoirí ar an lá céanna, mar chuid d'imeacht comhpháirteach “Laethanta Oscailte". Tháinig forbairt ar an tionscnamh i gcaitheamh na mblianta agus tá sé ina phríomhimeacht bliantúil anois ina bhfuil an Coimisiún Eorpach agus páirtithe leasmhara eile páirteach. In 2016, athainmníodh an tionscnamh mar “Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha" agus fuarthas réidh leis an gceannteideal “Laethanta Oscailte". Rinneadh é sin chun a sheachaint go ndéanfaí an tionscnamh a mheascadh suas leis na himeachtaí “Doirse Oscailte/Lá Oscailte" a reáchtálann institiúidí uile an Aontais sa Bhruiséil i mí na Bealtaine gach bliain, i dtrátha Lá na hEorpa, nó le himeachtaí comhchosúla a reáchtálann ionadaíochtaí de chuid an Choimisiúin sna Ballstáit le chéile.

Cé hiad na heagraithe?

Is iad Coiste Eorpach na Réigiún agus Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh sa Choimisiún Eorpach (DG REGIO) a eagraíonn Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha i gcomhpháirt le chéile. Seoltar glao ar chomhpháirtithe go luath sa bhliain, i mí Eanáir de ghnáth. Tar éis an ghlao sin, roghnaítear níos mó ná 500 comhpháirtí ó gach cearn den Eoraip, agus ina measc tá: réigiúin agus cathracha, atá grúpáilte le chéile de réir ábhair atá i gcoiteann acu (comhpháirtíochtaí réigiúnacha), cuideachtaí, institiúidí airgeadais, comhlachais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí acadúla. Bíonn ar na comhpháirtithe seimineáir a reáchtáil ar ábhair leasa choitinn, seimineáir a mbíonn baint acu go minic le cur chun feidhme Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus clár eile de chuid an Aontais.

Cén struchtúr atá ar an gclár?

Bunaítear an clár ar mhana lárnach agus ar roinnt fothopaicí. Bíonn na ceardlanna nó na díospóireachtaí á n-eagrú ag trí chatagóir de chomhpháirtithe: 1) Comhpháirtíochtaí réigiúnacha atá comhdhéanta de réigiúin nó cathracha na hEorpa; 2) Comhpháirtithe institiúideacha de chuid an Aontais; agus 3) Cuideachtaí, institiúidí airgeadais agus comhlachais áitiúla agus Eorpacha. Bíonn ar na rannpháirtithe agus na cainteoirí dul, mar sin, ó ionad go hionad sa Bhruiséil: ionaid chomhdhála, ionaid de chuid na gcomhpháirtithe réigiúnacha, ionadaíochtaí de chuid na mBallstát agus ionaid eile a d'fhéadfadh a bheith ann.

Cé a fhreastalaíonn ar Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha?

Bíonn suim ar leith ag na daoine a fhreastalaíonn ar an imeacht seo sa bheartas réigiúnach agus uirbeach; mar sin, is iad na hoifigigh a oibríonn ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach a théann chuige den chuid is mó. Is é an gnáth-rannpháirtí a bhíonn againn, de ghnáth, duine ó údarás réigiúnach nó áitiúil, atá ag freastal ar an imeacht den chéad uair agus ag taisteal chun na Bruiséile le haghaidh an imeachta sin go sonrach.

Cén tionchar a bhíonn ag Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha?

Ó bunaíodh é, rinneadh measúnú córasach ar thionchar an imeachta. Tá béim ar leith curtha ag rannpháirtithe ar a úsáidí atá an fhaisnéis a chuireann institiúidí an Aontais ar fáil agus an líonrú a dhéantar le comhghleacaithe ó thíortha eile chun cuidiú leo cistí AE a bhainistiú ar bhealach proifisiúnta. Is léir ón tionchar suntasach atá ag an imeacht ar na meáin go bhfuil an-tábhacht ag baint leis. Le roinnt blianta anuas, tháinig suas le 300 iriseoir nuachtáin, raidió, teilifíse agus iriseoirí ó na meáin ar líne ó gach cearn den Eoraip chun na Bruiséile chun tuairisc a dhéanamh ar an imeacht.

Conas iarratas a dhéanamh mar chomhpháirtí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha faoi conas iarratas a dhéanamh mar chomhpháirtí san imeacht.

Conas clárú le bheith i do rannpháirtí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha faoi conas clárú le bheith i do rannpháirtí san imeacht.

Conas clárú chun an nuachtlitir a fháil.

Share:
Eolas gaolmhar