Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha  

Is í Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha (#EURegionsWeek) an t‑imeacht bliantúil is mó atá tiomnaithe don bheartas réigiúnach. Le linn an imeachta bhliantúil seo a mhaireann ceithre lá, léiríonn cathracha agus réigiúin a gcumas chun fás agus poist a chruthú, chun beartas comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, agus chun a thábhachtaí atá an leibhéal áitiúil agus réigiúnach do dhea‑rialachas Eorpach a chur in iúl.

Ó bunaíodh é, tá méadú tagtha ar an imeacht seo de réir a chéile agus is ardán uathúil anois é don chumarsáid agus don líonrú, áit a dtugtar le chéile ionadaithe polaitiúla, oifigigh, saineolaithe agus an lucht acadúil ó réigiúin agus ó chathracha ar fud na hEorpa. Tá an-obair déanta, a bhuí le Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha, chun aird a tharraingt ar an gcaoi a n‑úsáideann na réigiúin agus na cathracha cistí AE chun feabhas a chur ar shaol laethúil na saoránach.​

Cén chaoi a reáchtáiltear an t-imeacht?

I mí Dheireadh Fómhair, glacfaidh os cionn 10 000 duine – ina measc níos mó ná 1 000 cainteoir ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin – páirt i gclár fairsing ina bhfuil comhdhálacha, taispeántais agus imeachtaí líonraithe atá dírithe ar an bhforbairt réigiúnach agus áitiúil. Déantar an clár a oiriúnú gach bliain do chomhthéacs sonrach Chlár Oibre an Aontais. Is féidir páirt a ghlacadh san imeacht saor in aisce.

Cén fáth a bhfuil seachtain tiomnaithe do na réigiúin agus na cathracha?

Tá baint ag na réigiúin agus na cathracha le ceapadh fhormhór bheartais an Aontais. Tá na húdaráis phoiblí fhonáisiúnta san Aontas freagrach as aon trian den chaiteachas poiblí (EUR 2 100 billiún in aghaidh na bliana) agus as dhá thrian den infheistíocht phoiblí (thart ar EUR 200 billiún) agus is minic a bhíonn gá leis an infheistíocht phoiblí sin a chaitheamh i gcomhréir le forálacha dhlí an Aontais.

Conas a tháinig ann don imeacht?

In 2003, d'iarr Coiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla an Aontais, ar na hionadaíochtaí áitiúla agus réigiúnacha chuig an Aontas Eorpach atá lonnaithe sa Bhruiséil a ndoirse a oscailt do chuairteoirí ar an lá céanna, mar chuid d'imeacht comhpháirteach 'Laethanta Oscailte'. Tháinig forbairt ar an tionscnamh i gcaitheamh na mblianta agus tá sé ina phríomhimeacht bliantúil anois ina bhfuil an Coimisiún Eorpach agus páirtithe leasmhara eile páirteach. In 2016, athainmníodh an tionscnamh mar 'Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha' agus fuarthas réidh leis an gceannteideal 'Laethanta Oscailte'. Rinneadh é sin chun a sheachaint go ndéanfaí an tionscnamh a mheascadh suas leis na himeachtaí 'Doirse Oscailte/Lá Oscailte' a reáchtálann institiúidí uile an Aontais sa Bhruiséil i mí na Bealtaine gach bliain, i dtrátha Lá na hEorpa, nó le himeachtaí comhchosúla a reáchtálann ionadaíochtaí de chuid an Choimisiúin sna Ballstáit le chéile.

Cé hiad na heagraithe?

Is iad Coiste Eorpach na Réigiún agus Ard‑Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh sa Choimisiún Eorpach (DG REGIO) a eagraíonn Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha i gcomhpháirt le chéile. Seoltar glao ar chomhpháirtithe go luath sa bhliain, i mí Eanáir de ghnáth. Tar éis an ghlao sin, roghnaítear comhpháirtithe ó gach cearn den Eoraip, agus ina measc tá: réigiúin agus cathracha, atá grúpáilte le chéile de réir ábhair atá i gcoiteann acu (comhpháirtíochtaí réigiúnacha), cuideachtaí, institiúidí airgeadais, comhlachais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí acadúla. Bíonn ar na comhpháirtithe seimineáir a reáchtáil ar ábhair leasa choitinn, seimineáir a mbíonn baint acu go minic le cur chun feidhme Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus clár eile de chuid an Aontais.

Cén struchtúr atá ar an gclár?

Bunaítear an clár ar mhana lárnach agus ar roinnt fothopaicí. Bíonn na seisiúin á n‑eagrú ag trí chatagóir de chomhpháirtithe: 1) Réigiúin nó cathracha; 2) Comhpháirtithe institiúideacha de chuid an Aontais; agus 3) Cuideachtaí, institiúidí airgeadais agus comhlachais áitiúla agus Eorpacha. D'fhonn dul in oiriúint do phaindéim COVID‑19, is imeacht digiteach í Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha ó bhí 2020 ann ina bhfuil seisiúin oibre fhíorúla agus deiseanna líonraithe do chomhpháirtithe agus do rannpháirtithe araon.

Cé a fhreastalaíonn ar Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha?

Bíonn suim ar leith ag na daoine a fhreastalaíonn ar an imeacht seo sa bheartas réigiúnach agus uirbeach; mar sin, is iad na hoifigigh a oibríonn ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach a théann chuige den chuid is mó. Is é an gnáth‑rannpháirtí a bhíonn againn, go hiondúil, duine ó údarás réigiúnach nó áitiúil atá ag freastal ar an imeacht den chéad uair.

Cén tionchar a bhíonn ag Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha?

Ó bunaíodh é, rinneadh measúnú córasach ar thionchar an imeachta. Tá béim ar leith curtha ag rannpháirtithe ar a úsáidí atá an fhaisnéis a chuireann institiúidí an Aontais ar fáil agus an líonrú a dhéantar le comhghleacaithe ó thíortha eile chun cuidiú leo cistí AE a bhainistiú ar bhealach proifisiúnta. Is léir ón tionchar suntasach atá ag an imeacht ar na meáin go bhfuil an-tábhacht ag baint leis. Le roinnt blianta anuas, tháinig suas le 300 iriseoir nuachtáin, raidió, teilifíse agus iriseoirí ó na meáin ar líne ó gach cearn den Eoraip chun na Bruiséile chun tuairisc a dhéanamh ar an imeacht.

Conas iarratas a dhéanamh mar chomhpháirtí.

De ghnáth, is féidir iarratas a dhéanamh ó dheireadh mhí Eanáir gach bliain. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa roinn 'Partners' ar shuíomh gréasáin Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha faoi conas iarratas a dhéanamh.

Conas iarratas a dhéanamh mar rannpháirtí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha faoi conas clárú le bheith i do rannpháirtí san imeacht; beidh tú in ann clárú dó sa samhradh.

Conas clárú chun an nuachtlitir a fháil.

Cláraigh chun nuachtlitir Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha a fháil.


Roinn:
Eolas gaolmhar