Na réigiúin faoi lánseol  

 

Maidir leis an bhfeachtas ‘Na Réigiúin agus na Cathracha ar son na Forbartha’, is cuid d’iarrachtaí Choiste Eorpach na Réigiún é chun a chinntiú go gcuirfear an Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe i gcrích. Tarraingítear aird san fheachtas ar an obair atá ar bun sna cathracha agus sna réigiúin sin atá tiomanta do phlean gníomhaíochta 15 bliana na Náisiún Aontaithe "ar mhaithe le daoine, an pláinéad agus an rathúnas". Cuireann sé chun cinn na buanna a bhaineann le cuidiú a fháil ón mbun aníos chun dúshláin dhomhanda a thabhairt. Déanann sé áiteamh freisin ar son athruithe beartais ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar an leibhéal domhanda atá dírithe ar phobail, cathracha agus réigiúin a chumhachtú nuair is gá dóibh freagairtí áitiúla a thabhairt ar bhrúnna idirnáisiúnta.


I gcomhréir le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 11 ó na Náisiúin Aontaithe – mar atá, cathracha agus réigiúin a dhéanamh "cuimsitheach, sábháilte, seasmhach agus inbhuanaithe" – tá aird an fheachtais #Regions4Dev dírithe ar na nithe seo a leanas:

  • Inbhuanaitheacht: gníomhaíocht chun an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus go háirithe chun geilleagar ciorclach atá níos glaise a chothú
  • Teacht aniar: gníomhaíocht de chuid na gcathracha agus na réigiún chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus chun iad féin a chur in oiriúint dó
  • Sábháilteacht: gníomhaíocht de chuid chathracha agus réigiúin an Aontais Eorpaigh chun comharsanacht an Aontais a chobhsú agus chun an taidhleoireacht idir cathracha a chothú
  • Sochaithe cuimsitheacha: gníomhaíocht atá dírithe ar chathracha agus réigiúin a dhéanamh cuimsitheach i gcomhair na mban, leanaí, daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine nua-thagtha.


Cad chuige #Regions4Dev?

Chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda, is gá gníomhaíocht a dhéanamh ar an leibhéal áitiúil – sna réigiúin, sna cathracha agus sna pobail áitiúla. Ní féidir leis an domhan an sprioc atá curtha roimhe aige, mar atá an t-athrú aeráide a choinneáil faoi bhun 1.5 céim Celsius, a bhaint amach mura ndéanfaidh ceannairí na n-údarás áitiúil agus réigiúnach a gcion féin. Níl aon dul as ag na cathracha agus na réigiúin ach gníomh a dhéanamh óir is iad atá sa líne thosaigh anois a fhad a bhaineann leis na hathruithe sóisialta agus eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn go rábach ar fud an domhain, athruithe a bhaineann leis an áit agus leis an gcaoi ina maireann pobail, ina ndéanann siad a gcuid oibre agus ina mbíonn forbairt ag teacht orthu. Is iomaí údarás áitiúil agus réigiúnach atá ag tapú na deise as a stuaim féin d’fhonn teacht ar fhreagairtí a chuirfidh ar a gcumas dá bpobail dul i ngleic leis na hathruithe sin ar bhealach inbhuanaithe. Tá céim sa bhreis á tabhairt acu freisin sa mhéid go bhfuil comhghuaillíochtaí idirnáisiúnta á gcothú acu agus comhpháirtíochtaí á mbunú acu le pobail thar lear.

Tá glactha ag an Aontas Eorpach leis anois gur gá súil a bheith ar an domhan mór agus gníomh á dhéanamh ar bhonn áitiúil, rud atá le sonrú ar an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt agus ar Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe.

In go leor réimsí, áfach, níor aithníodh ar an leibhéal náisiúnta ná ar an leibhéal náisiúnta an gealladh atá faoi na réigiúin agus na cathracha chun athruithe a thionscnamh agus chun feidhmiú mar fhórsaí cobhsúcháin in éineacht. Is gníomhaithe ar an stáitse idirnáisiúnta iad na cathracha agus na réigiúin anois. Léireoidh #Regions4Dev an ról atá á imirt cheana féin acu.


Athruithe a thionscnamh

  • Tá athrú ag teacht ar an domhan go gasta agus ní foláir dúinn aghaidh a thabhairt ar an athrú sin go gasta freisin, trí ghníomhaíocht a dhéanamh ar gach leibhéal rialtais.
  • Glac páirt i dTionscnamh na Niocóise – comhpháirtíochtaí idir piaraí i gcomhar le cathracha na Libia
  • Glac páirt i dTionscnamh na hÚcráine – comhpháirtíochtaí idir piaraí i gcomhar le cathracha agus réigiúin na hÚcráine
  • Glac páirt i gCúnant Domhanda na Méaraí um Aeráid agus Fuinneamh  – tionscnamh ón mbun aníos ar cuireadh tús leis san Eoraip ach go ndearnadh gluaiseacht dhomhanda de in 2016
  • Glac páirt i dTionscnamh na Méaraí um Fhás Eacnamaíoch – deis do chathracha agus do réigiúin i gComhpháirtíocht an Oirthir a ngeilleagair a fhorbairt le tacaíocht ón Aontas Eorpach
  • Cuir tacaíocht ar fáil do chathracha agus do réigiúin – is féidir le Coiste na Réigiún agus leis an gCoimisiún Eorpach feidhmiú mar bhróicéirí chun comhpháirtíochtaí idir piaraí a chur ar bun i gcomhar le réigiúin