Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE)  
Award 2021

Is é rud é Réigiún Fiontraíochta Eorpach ná tionscadal lena n-aithnítear agus lena dtugtar luach saothair do réigiúin san Aontas Eorpach a léiríonn straitéis beartais fiontraíochta nuálach den scoth, beag beann ar a méid, a rachmas agus a n-inniúlachtaí. Na réigiúin ag a bhfuil an plean físe is inchreidte, is fadbhreathnaithí agus is mó a bhfuil gealladh ann, bronntar an lipéad “Réigiún Fiontraíochta Eorpach” orthu ar feadh bliain shonrach.

Cuireadh an lipéad RFE ar bun i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le tacaíocht ó gheallsealbhóirí AE ar nós SME United (Comhlachas Eorpach um Ghnóthais Cheardaíochta agus um Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide), Eurochambres agus Social Economy Europe. Tá sé ar oscailt fós d’aon eagraíocht ar mian léi rannchuidiú lena chuspóirí.


In 2020 bronnadh an Duais RFE ar Réigiún Gdansk agus Pomorskie (an Pholainn), Réigiún Gnó Gothenburg (an tSualainn) agus Réigiún Navarra (an Spáinn).

Is féidir tuilleadh eolais faoi réigiúin a bronnadh a fháil sa phreasráiteas​​.

 

Conas iarratas a dhéanamh

Incháilitheacht

 • Tá an tionscadal ar oscailt do chríocha uile an Aontais Eorpaigh lena n-áirítear pobail agus cathracha chomh maith le críocha trasteorann a bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu, ar nós GECCanna (Grúpálacha Eorpacha um Chomhar Críche) agus Euro-réigiúin
 • Beidh inniúlachtaí ar an leibhéal polaitiúil (ní gá gur ar an leibhéal reachtach é) ag an réigiún incháilithe
 • Beidh ar a chumas fís fiontraíochta fhoriomlán a chur chun feidhme
 • Ní chuirfear a méid, a rachmas ná a gcuid inniúlachtaí sonracha san áireamh
 • Beidh sé ar oscailt do na críocha a bhfuil ag éirí leo cheana féin agus do na críocha sin atá tiomanta do na hathruithe is gá a chur chun feidhme

Moltar go háirithe do na réigiúin trasteorann iarratas a chur isteach

Doiciméid riachtanacha
 • Foirm iarratais
 • Bileog eolais maidir leis an gcríoch iarrthach
 • Achoimre ar fhís pholaitiúil an réigiúin
 • Tuairisc ar an sásra rialachais atá beartaithe chun a chinntiú go gcuirfear na gníomhaíochtaí RFE chun feidhme go héifeachtúil
 • Plean Gníomhaíochta
 • Plean Cumarsáide
 • Dearbhú tiomantais pholaitiúil lena léirítear go dtacaíonn ceannairí polaitiúla na críche (cuir i gcás, an tionól réigiúnach, an rialtas réigiúnach nó comhlachtaí polaitiúla údaraithe eile) le straitéis RFE na críche
Nós imeachta iarratais

Déanann an giúiré cinntitheach an méid seo a leanas a chur san áireamh

 • An buiséad atá ag gach iarratasóir, na dúshláin shonracha chríochacha nó struchtúracha atá rompu agus an pointe tosaigh eacnamaíoch
 • Cur i láthair foriomlán Phlean Físe an iarrthóra RFE

Le haghaidh breis eolais ar conas iarratas a dhéanamh, ceadaigh roinn na ndoiciméad thíos.

Doiciméid (p​​​róiseas RFE​​​​​ 2021-2022)

Giúiré RFE

 

Teagmháil:

Piotr Zajaczkowski
Coiste na Réigiún
Teil: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: