Comhairliúcháin  

Is é is aidhm do na comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí teagmháil a bhunú idir na rapóirtéirí agus ionadaithe geallsealbhóirí éagsúla amhail comhlachais d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus oifigí áitiúla nó réigiúnacha. Le linn na gcomhairliúchán sin, pléann na geallsealbhóirí rannpháirteacha a dtuairimí leis an rapóirtéir, agus féadfaidh an rapóirtéir na tuairimí sin a chur san áireamh sa dréacht-tuairim.

Féach thíos sceideal na gcomhairliúchán leis na geallsealbhóirí arna dtionól ag Coiste Eorpach na Réigiún ar iarratas ó na rapóirtéirí a bhfuil dréacht-tuairimí á n-ullmhú acu do chruinnithe coimisiúin.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Roinn: