Rochtain ar dhoiciméid  

Le Conradh Amstardam, tugadh isteach Airteagal 255 nua isteach, ina ndéantar foráil do cheart rochtana na saoránach ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún. Tá na trí hinstitiúid seo tar éis Rialachán (CE) 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún a ghlacadh, agus dá éis sin, iarrtar i ndearbhú comhpháirteach ar na gníomhaireachtaí agus ar na comhlachtaí Eorpacha eile rialacha comhchosúla a ghlacadh ar an ábhar.

Laistigh dár gCoiste, d'eascair beartas nua maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid as an iarrtas seo, lena dtugtar an t-uasmhéid trédhearcacht dár gcuid oibre. Níl aon amhras ann ná go dtreisíonn an trédhearcacht seo rannpháirteachas an phobail i bpróiseas cinnteoireachta an Chomhphobail agus go neartaíonn sí prionsabail an daonlathais agus na gceart bunúsach mar atá siad leagtha síos in Airteagal 6 de Chonradh AE agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Le Conradh Liospóin (2009), rinneadh leathnú go foirmiúil ar cheart rochtana na saoránach, a leagtar síos in Airteagal 15(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go dtí gach institiúid, comhlacht, oifig agus gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh.

Teagmhálaithe:

Tá an Roinn um Thrédhearcacht agus Rochtain ar Dhoiciméid réidh chun do cheisteanna a fhreagairt agus chun cabhrú leat le do chuid taighde.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn!

Seoladh Poist:

Coiste Réigiúin an Aontais Eorpaigh
An tseirbhís cartlainne (oifig JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: