Ag cuidiú leis na réigiúin agus na cathracha dul i ngleic leis an gcoróinvíreas  

Tá an ráig de COVID-19 ag leathadh leis i gcónaí ar fud an domhain. Tá ar gach leibhéal rialtais, go háirithe údaráis áitiúla agus réigiúnacha, seirbhísí éigeandála a chur ar fáil, eolas a scaipeadh faoin gcaoi le leathadh an ghalair a chosc, iarrachtaí a chomhordú agus an tionchar ar an ngeilleagar a mhaolú a mhéid is féidir.

Tá ceannairí réigiúnacha agus áitiúla chun tosaigh sa troid i gcoinne na paindéime. Tá géarghá acu le comhordú níos fearr ar gach leibhéal rialtais, le soláthar níos fearr den trealamh atá riachtanach, le tacaíocht airgeadais is féidir a fháil agus a úsáid go tapa agus go héasca chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais is práinní agus le réitigh phragmatacha le gur féidir oiriúnú do riachtanais áitiúla agus réigiúnacha.

Plean Gníomhaíochta

Toisc na cúinsí eisceachtúla sin a bheith ann, tá Coiste na Réigiún, atá ina idirghabhálaí agus pointe tagartha idir an tAontas Eorpach agus na rialtais áitiúla agus réigiúnacha, tar éis plean a ghlacadh chun cúnamh, eolas, rannpháirtíocht agus ionadaíocht a thabhairt do réigiúin agus do chathracha ar fud na hEorpa, mar a leanas:

1. Sásra AE um Éigeandáil Sláinte a iarraidh le go bhféadfar an tacaíocht ón Aontas a chur chun cinn le haghaidh údaráis áitiúla agus réigiúnacha in earnáil na sláinte;

2. Ardán malartaithe a chur ar fáil lena gcuirfear an comhar chun cinn agus lena n-éascófar é do chathracha agus réigiúin ar fud na hEorpa tacaíocht a thabhairt dá chéile;

3. Leas a bhaint as sásraí atá ag Coiste na Réigiún cheana le go bhféadfar aiseolas praiticiúil ón leibhéal áitiúil agus réigiúnach a chur ar fáil maidir leis an gcaoi chun déileáil leis na gnéithe sláinte, práinnfhreagartha, sóisialta agus eacnamaíocha den phaindéim agus maidir leis an tionchar a bhíonn acu ar dhaoine agus ar an bpobal áitiúil;

4. Faisnéis rialta agus phraiticiúil a chur ar fáil d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir leis na bearta atá ag an Aontas chun dul i ngleic leis an ngéarchéim;

5. É a éascú measúnú fírinneach a dhéanamh ar an leibhéal áitiúil ar na bearta Eorpacha atá in úsáid chun an phaindéim a throid; fianaise a bhailiú chun beartais an Aontais a fheabhsú bunaithe ar an taithí a fuarthas ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach (athbhreithniú beartais).

Tuilleadh eolais faoin bPlean Gníomhaíochta

#EuropeansAgainstCovid19​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Eolas gaolmhar
Naisc
@EU_CoR