Fógra dlíthiúil tábhachtach  

Ní mór glacadh ina n-iomláine leis na rialacha ginearálta atá leagtha amach thíos agus leas á bhaint as an láithreán gréasáin seo nó faisnéis á cuardach air.

Séanadh

D'fhonn teacht níos fearr a bheith ag an bpobal ar fhaisnéis maidir le tionscnaimh Choiste na Réigiún agus maidir le beartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne is ea a dhéanann an Coiste cothabháil ar an suíomh gréasáin seo. Is é is aidhm dúinn go mbeadh an fhaisnéis seo tráthúil agus cruinn. Aon bhotúin a chuirtear in iúl dúinn, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú.

Ní ghlacann Coiste na Réigiún freagracht ar bith ná dliteanas ar bith i leith an ábhair ar an láithreán seo, áfach.

Maidir leis an bhfaisnéis sin:

is de chineál ginearálta amháin í agus níl sé i gceist léi go dtabharfaí aghaidh ar imthosca sonracha duine aonair ar leith ná eintitis ar leith;

ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta;

uaireanta bíonn sí nasctha le láithreáin sheachtracha nach bhfuil aon smacht ag seirbhísí Choiste na Réigiún orthu agus nach nglacann an Coiste aon fhreagracht air féin ina leith;

ní comhairle ghairmiúil ná comhairle dhlíthiúil í (más comhairle shonrach atá uait, ba cheart duit i gcónaí dul i gcomhairle le duine gairmiúil atá cáilithe go cuí).

Tabhair do d'aire nach féidir a ráthú gur macasamhail chruinn de théacs a glacadh go hoifigiúil é doiciméad atá ar fáil ar líne. Is iad na téacsanna oifigiúla atá foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a mheastar a bheith barántúil agus iadsan amháin.

Tá sé mar aidhm againn na fadhbanna a bhíonn ann de bharr earráidí teicniúla a íoslaghdú. D'fhéadfadh sé tarlú gur cruthaíodh roinnt sonraí nó roinnt faisnéise ar ár láithreán, áfach, nó go ndearnadh struchtúrú orthu i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí agus ní féidir linn a ráthú dá bhrí sin nach gcuirfidh fadhbanna dá sórt isteach ar ár seirbhís ná nach gcuirfear as di ar dhóigh eile. Ní ghlacann Coiste na Réigiún aon fhreagracht uirthi féin maidir le fadhbanna dá sórt a tharlóidh mar thoradh ar an láithreán seo a úsáid ná mar thoradh ar láithreáin sheachtracha a bhfuil nasc ar an láithreán seo leo a úsáid.

Ní bheartaítear leis an séanadh seo srian a chur le dliteanas Choiste na Réigiún a eascraíonn as Airteagal 340 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Fógra cóipchirt

Áirítear le hinneachar an tsuímh gréasáin seo sonraí téacsacha agus ítimí ilmheáin amhail téacsanna, líníochtaí, grafaicí, lógónna, deilbhíní, íomhánna, ábhar fuaime agus físe, grianghraif, cláir agus an teicneolaíocht arna húsáid, atá cosanta ag forálacha an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta is infheidhme maidir le maoin intleachtúil.

Tá na sonraí téacsacha agus na hítimí ilmheáin seo mar mhaoin eisiach ag an Aontas Eorpach arna ionadú ag Coiste na Réigiún, agus/nó ag a n-údair agus a dtairbhithe. Tarscaoileann sealbhóirí cirt maoine intleachtúla a gceart maidir lena n-ainm nó aon fhaisnéis eile a bheith ar na hítimí a sholáthraíonn siad don suíomh gréasáin.

Gabhann an t-úsáideoir air féin na cearta maoine intleachtúla atá i seilbh an Aontais Eorpaigh agus tríú páirtithe a urramú gan dochar do na cearta agus eisceachtaí dá bhforáiltear le haon fhorálacha ceangailteacha.

Mar riail ghinearálta, údaraítear athúsáid (atáirgeadh nó úsáid) sonraí téacsacha agus ítimí ilmheáin ar maoin de chuid an Aontais Eorpaigh iad (arna n-aithint leis na focail '© An tAontas Eorpach, [bliain/blianta] – Foinse: Coiste na Réigiún' nó '© An tAontas Eorpach, [bliain/blianta] – Coiste na Réigiún’) nó ar maoin tríú páirtithe iad (© Foinse sheachtrach, [bliain/blianta]) agus arb é an tAontas Eorpach sealbhóir na gceart úsáide, údaraítear athúsáid le haghaidh úsáid phearsanta nó le haghaidh scaipeadh neamhthráchtála nó tráchtála, ar choinníoll go n-atáirgfear an ítim ina hiomláine agus go n-aithneofar an fhoinse. D’fhéadfadh sé, áfach, go mbeidh athúsáid sonraí áirithe faoi réir coinníollacha difriúla i gcúinsí áirithe; sa chás seo, tá lua maidir leis na coinníollacha sonracha a bhaineann leis ag gabháil leis.

Maidir le haon atáirgeadh páirteach sonraí nó ítimí ilmheáin ón suíomh gréasáin seo, ní mór nasc URL na hítime iomláine nó an tsuímh gréasáin óna bhfuarthas í a lua.

Gabhann an t-úsáideoir air féin gan faisnéis faoin údar nó faoin téacs foinseach a athrú, agus gan féachaint le teacht timpeall ar na bearta teicniúla atá curtha i bhfeidhm chun doiciméid agus ítimí ilmheáin, amhail srianta priontála nó íoslódála agus clibeáil infheicthe nó dofheicthe, a chosaint. D’fhéadfadh imeachtaí sibhialta agus coiriúla a theacht as aon sárú.

Maidir le haistriúcháin go teangacha eile ar théacsanna nó doiciméid seachas na leaganacha sna teangacha oifigiúla atá ar taispeáint ar an suíomh gréasáin, údaraítear iad ar choinníoll go dtabharfar aitheantas cuí in áit fheiceálach oiriúnach, fara séanadh cuí ina dhiaidh sa teanga ábhartha agus an dá ní sin a aistriú go dtí an teanga ábhartha.

'Aistrithe ón mbunleagan [sonraigh an teanga] arna fhoilsiú ag an Aontas Eorpach ar an suíomh gréasáin seo a leanas [sonraigh an URL ]: '© An tAontas Eorpach, [bliain/blianta] - Foinse: Coiste na Réigiún'; nó '© An tAontas Eorpach, [bliain/blianta]  Coiste na Réigiún', glacann [ainm shealbhóir an chirt maoine intleachtúla don aistriúchán] freagracht iomlán as an aistriúchán go [sonraigh an sprioctheanga]’

I gcás ina bhfuiltear in amhras faoi fhéiniúlacht shealbhóirí na gceart nó faoi choinníollacha úsáide ítime ar leith, féadfar iarraidh ar fhaisnéis a sheoladh chuig an stiúrthóir gréasáin.

D’ainneoin taighde fairsing a dhéanamh, d’fhéadfadh sé nach mbeadh Coiste na Réigiún ábalta údair áirithe nó sealbhóirí cirt áirithe doiciméad atá ar an suíomh gréasáin a shainaithint. Más sealbhóir cirt den sórt sin thú, nó más rud é gur shainaithin tú sealbhóir cirt den sórt sin, nó más rud é go ndearnamar botún, ba mhór againn dá rachfá i dteagmháil leis an stiúrthóir gréasáin.

Lógónna Choiste na Réigiún a úsáid

Ní fhéadfar lógónna Choiste na Réigiún a úsáid gan réamhthoiliú a fháil ó Choiste na Réigiún.

Sonraí pearsanta a chosaint

Is ríthábhachtach le Coiste na Réigiún an urraim don cheart chun príobháideachais. Tá an beartas maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

Cé gur féidir brabhsáil tríd an gcuid is mó den suíomh gréasáin seo gan aon fhaisnéis fút féin a thabhairt, i gcásanna áirithe éilítear ort faisnéis phearsanta a sholáthar chun na ríomhsheirbhísí arna n-iarraidh agat a sholáthar.

I ndáil leis sin:

Ní bhaileoidh Coiste na Réigiún faisnéis phearsanta ach amháin a mhéid is gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh, ar cuspóir é arna sonrú ag an rialaitheoir sonraí le haghaidh gach seirbhíse ar líne. Ní dhéanfar an fhaisnéis a athúsáid chun críche nach bhfuil ag luí leis an gcuspóir bunaidh.

Ní nochtfaidh Coiste na Réigiún faisnéis do thríú páirtithe ach amháin más gá sin chun na gcríoch arna sonrú agus do na catagóirí faighteoirí arna lua. Ní nochtfaidh Coiste na Réigiún do shonraí pearsanta chun críoch margaíochta dírí. Ina theannta sin tugann Coiste na Réigiún faoi bhearta slándála iomchuí a chur i bhfeidhm chun na sonraí seo a chosaint ó mhí-úsáid ag tríú páirtithe.

Féadfaidh Coiste na Réigiún na sonraí a choimeád go ceann tréimhse nach faide ná mar is gá chun na gcríoch ar ar bailíodh iad.

Féadfar na sonraí seo a choimeád go ceann tréimhse níos faide, áfach, chun críoch stairiúil, staidrimh nó eolaíochta, gan dochar d’aon fhoráil eile de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

Tá sé de cheart ag aon duine aonair lena mbaineann (ábhar sonraí) rochtain a fháil ar a shonraí/sonraí pearsanta agus ar cheartúchán orthu. Féadfaidh ábhair sonraí, faoi chúinsí áirithe, a iarraidh go gcuirfear bac ar na sonraí sin agus go scriosfar sonraí fúthu a próiseáladh go neamhdhleathach, dar leo. Ar deireadh, tá sé de cheart acu agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil a gcuid sonraí, ar chúiseanna láidre.

Tá ráitis phríobháideachais shonracha ar fáil ar an suíomh gréasáin seo le haghaidh gníomhaíochtaí sonracha próiseála (e.g. físfhaireachas, córas bainistíochta caidreamh custaiméirí, taifeadtaí le linn cruinnithe agus imeachtaí, etc.)

Chun leas a bhaint as do chearta nó chun tuilleadh faisnéise a iarraidh, is féidir leat iarratas a chur go díreach chuig an rialaitheoir sonraí lena mbaineann.

Féadfaidh tú freisin dul i gcomhairle leis an Oifigeach Cosanta Sonraí atá freagrach, laistigh de gach institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh, as a áirithiú nach mbeidh tionchar díobhálach ag oibríochtaí próiseála sonraí ar chearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí, chun tuairim a fháil ar na hoibríochtaí próiseála a bhaineann leatsa nó a rinne tú.

Má mheasann tú gur sáraíodh do chearta de thoradh na próiseála a rinneadh ar do chuid sonraí, is féidir leat gearán a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí .

Bíonn naisc ar shuíomhanna gréasáin Choiste na Réigiún uaireanta chuig suíomhanna gréasáin idirlín eile. Toisc nach bhfuil smacht ag Coiste na Réigiún ar na suíomhanna gréasáin sin, moltar duit féachaint ar a mbeartais phríobháideachais siúd.

Eolas gaolmhar
Accreditation privacy statement
Video surveillance policy
Privacy statement: Contact Management Database