Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM)  

Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM) on Euroopan unionin ja Välimeren alueella olevien EU:n kumppanien paikallis- ja alue-edustajien kokous.

Euroopan alueiden komitea (AK) perusti edustajakokouksen vuonna 2010 yhdessä kyseisellä alueella toimivien paikallisten järjestöjen kanssa. ARLEMissa vaaleilla valitut edustajat Välimeren kolmelta rannalta

 • edustavat maidensa paikallis- ja alueviranomaisia poliittisella tasolla mm. EU:n ja Välimeren unionin suuntaan
 • ylläpitävät poliittista vuoropuhelua ja
 • edistävät alueiden välistä yhteistyötä.

Mitkä maat ovat mukana?

Egypti, Turkki, Algeria, Marokko, Syyria (jäsenyys katkaistu toistaiseksi), Tunisia, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Israel, Jordania, Libanon, Mauritania, Palestiina, Monaco ja Montenegro. Lisäksi Libya osallistuu tarkkailijana.

Mikä on ARLEMin tavoite?

 ARLEMin tavoitteena on

 • antaa Välimeren unionille alueellinen ja paikallinen ulottuvuus
 • edistää paikallisdemokratiaa, monitasoista hallintoa ja hajautettua yhteistyötä Välimeren kolmella rannalla
 • kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia Pohjoinen-Etelä- ja Etelä-Etelä-vuoropuheluun
 • edistää parhaiden käytäntöjen, tietämyksen ja teknisen kokemuksen vaihtoa paikallis- ja alueviranomaisten vastuualoilla
 • edistää alueellista yhdentymistä ja yhteenkuuluvuutta.

   

Miten ARLEM toimii?

 ARLEM tarjoaa poliittisella tasolla foorumin pysyvälle poliittiselle vuoropuhelulle. Sen laatimista aihekohtaisista raporteista saadaan aineksia AK:n lausuntotyöhön. Lisäksi se edustaa paikallis- ja aluetasoa Välimeren unionin huippukokouksissa.
 

ARLEM työskentelee synergiassa kumppaneidensa kanssa, joihin kuuluvat mm. Välimeren unioni (vuonna 2013 allekirjoitettu aiejulistus), ARLEMissa edustettuina olevat paikallis- ja alueviranomaisten eurooppalaiset järjestöt, Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi (tarkkailijan asema), Välimeren unionin parlamentaarinen yleiskokous (tarkkailijan asema), Euroopan koulutussäätiö (vuonna 2013 allekirjoitettu aiejulistus) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (tarkkailijan asema).

ARLEMin jäsenet kokoontuvat vuotuisessa täysistunnossa, jossa hyväksytään aihekohtaiset raportit, sekä valiokunta- ja työvaliokuntakokouksissa. Lisäksi saatetaan järjestää tiettyä aihetta käsitteleviä työpajatapaamisia tai konferensseja ja laatia erityisistä kysymyksistä perusteellisempia tutkimuksia.

   

Millainen on ARLEMin kokoonpano?

ARLEMissa on 80 jäsentä ja 2 tarkkailijaa EU-maista ja Välimeren alueella sijaitsevista EU:n kumppanimaista. Jäsenet ovat alueiden ja paikallisten elinten edustajia, ja heillä on alue- tai paikallisyhteisön mandaatti.

ARLEMin puheenjohtajisto edustaa tasapuolisesti Välimeren alueella sijaitsevia EU:n kumppanimaita ja EU-maita. Välimeren alueella olevien kumppanimaiden ryhmä nimeää puheenjohtajansa yksimielisesti kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. EU:ta edustavana puheenjohtajana toimii AK:n puheenjohtaja.​​

ARLEMin työvaliokunta määrittelee edustajakokouksen strategian ja toiminta-alat.

ARLEMin esittelijät laativat kestävän aluekehityksen valiokunnassa aihekohtaisia raportteja seuraaviin aihepiireihin liittyvistä kysymyksistä:

 • hallinnon hajauttaminen
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • kulttuuriyhteistyö
 • tietoyhteiskunta
 • muuttoliike ja kotouttaminen
 • pienet ja keskisuuret yritykset
 • kauppa
 • kestävä kehitys
 • vesihuolto
 • jätehuolto
 • energia, erityisesti aurinkoenergia
 • liikenne
 • maatalous ja matkailu
 • yms.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: