Verkostot  

AK:n ylläpitämät verkostot tarjoavat alueille ja kunnille mahdollisuuden ottaa osaa EU:ssa käytävään keskusteluun ja vaihtaa yksittäisiä EU:n politiikkoja koskevia kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
Sisältö

​AK:n seurantafoorumi

​AK:n seurantafoorumi seuraa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon EU-ohjausjaksoon ja kestävää kasvua tukevaan EU:n pitkän aikavälin strategiaan.

​Tehtävä

Foorumi seuraa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU-ohjausjaksoon ja kestävää kasvua tukevaan EU:n pitkän aikavälin strategiaan.

Keskeinen toiminta

 • Seurataan, millaisia mahdollisuuksia paikallis- ja alueviranomaisilla on päästä mukaan rakenneuudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon EU-ohjausjakson puitteissa ja millaisia haasteita tähän liittyy.
 • Kuullaan foorumin jäseniä joko sähköisesti tai järjestämällä tapahtumia, joissa alue- ja paikallisviranomaiset voivat tuoda julki näkemyksiään ja huoliaan.
 • Laaditaan AK:n poliittista ja lausuntotyötä varten kannanottoja siitä, miten alueulottuvuus voitaisiin ottaa selvemmin huomioon EU-ohjausjaksossa ja kestävää kasvua tukevassa EU:n pitkän aikavälin strategiassa.​

Lue lisää 

Kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa käsittelevä korkean tason monisidosryhmäfoorumi

Kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä korkean tason monisidosryhmäfoorumi kokoaa säännöllisesti yhteen sidosryhmien edustajia kunnista, alueilta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, kansalaisjärjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta ja yrityksistä. Foorumi auttaa ja neuvoo Euroopan komissiota kestävän kehityksen tavoitteiden EU-tason täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Foorumin toimintaa koordinoi Euroopan komission sihteeristö. Jäseniä on 30, joiden joukossa myös Euroopan alueiden komitea.

Tehtävä

Kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä korkean tason monisidosryhmäfoorumi kokoaa säännöllisesti yhteen sidosryhmien edustajia kunnista, alueilta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, kansalaisjärjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta ja yrityksistä. Foorumi auttaa ja neuvoo Euroopan komissiota kestävän kehityksen tavoitteiden EU-tason täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Foorumin toimintaa koordinoi Euroopan komission sihteeristö. Jäseniä on 30, joiden joukossa myös Euroopan alueiden komitea.

Keskeinen toiminta

 • Annetaan tukea ja neuvoja Euroopan komissiolle ja kaikille sidosryhmille, jotka osallistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon EU:n tasolla.
 • Tuetaan ja neuvotaan Euroopan komissiota kestävään kehitykseen liittyvien komission tapahtumien tiimoilta.
 • Autetaan vuotuisen kestävän kehityksen palkinnon saajien valintaprosessin valmisteluissa.
 • Tarjotaan foorumi kestävän kehityksen tavoitteiden paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason täytäntöönpanoon liittyvien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdolle.

Lue lisää 


Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkosto

Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkosto (SMN) perustettiin helpottamaan poliittisen syklin kaikissa vaiheissa unionin paikallis- ja alueviranomaisten ja EU-tason välistä tiedonvaihtoa erilaisista poliittisista asiakirjoista ja lainsäädäntöehdotuksista ja poliittisista ehdotuksista, jotka hyväksytyksi tultuaan vaikuttavat suoraan paikallis- ja alueviranomaistahoihin ja näiden vastuulla oleviin politiikkoihin.

Verkoston jäseninä on lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamentteja ja hallituksia, paikallis- ja alueyhteisöjä, joilla ei ole lainsäädäntävaltaa, sekä paikallishallinnon järjestöjä Euroopan unionista. Sen toimintaan voivat osallistua myös AK:n maakohtaiset valtuuskunnat ja kansallisten parlamenttien kamarit.

​Tehtävä

 • Annetaan paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuus osallistua aktiivisesti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumisen seurantaan.
 • Tuetaan lainsäädäntävaltaa käyttäviä alueita REGPEXin eli lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamenteille ja hallituksille avoimen SMN:n alaverkoston kautta.

Keskeinen toiminta

 • Tuetaan lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamentteja ja hallituksia erityisen REGPEX-foorumin kautta ennakkovaroitusjärjestelmän soveltamisaikana.
 • Lisätään tietoisuutta toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta käytännössä ja edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
 • Pidetään AK:n esittelijät ja jäsenet ajan tasalla paikallis- ja alueviranomaisten verkoston tarjoamista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista panoksista.
 • Määritetään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa säädöskäytäntöä, vähentää byrokratiaa ja lisätä EU:n toimintalinjojen hyväksyntää kansalaisten keskuudessa.
 • Edistetään toimielinten välistä vuoropuhelua kahden vuoden välein järjestettävän subsidiariteettikonferenssin avulla.​
​​Lue lisää 


Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) helpottaa rajatylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä toimimalla yhtenä yhtenäisenä oikeushenkilönä tätä tarkoitusta varten.

​Tehtävä

EAYY:n avulla eri jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaiset voivat tehostaa yhteistyötään: ne voivat muun muassa hakea ja hallinnoida suoraan EU-rahoitusta ja luoda yhteistyölleen paremmat puitteet.

Keskeinen toiminta

 • AK pitää yllä EU:n virallista EAYY-rekisteriä.
 • EAYY-foorumi tuo yhteen kaikkien olemassa olevien EAYY:iden, perustamisvaiheessa olevien EAYY:iden sekä asiantuntijatahojen poliittisia ja teknisiä edustajia.
 • Foorumin tarkoituksena on helpottaa käytännön kokemusten vaihtoa, edistää EAYY:tä alueellisen yhteenkuuluvuuden välineenä, lisätä EAYY-hankkeiden näkyvyyttä ja tukea AK:n neuvoa-antavia toimia rajatylittävissä kysymyksissä.

Lue lisää ​

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus kokoaa yhteen paikallis- ja alueyhteisöjä, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet toteuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita alueellaan. Tätä ainutlaatuista, ruohonjuuritasolta ponnistavaa liikettä vievät eteenpäin kaupungit, joilla on yhteinen näkemys vähähiilisistä ja elinvoimaisista alueista, joiden asukkaille on tarjolla turvallista, kestäväpohjaista ja kohtuuhintaista energiaa.

​Tehtävä

Sopimus tarjoaa ruohonjuuritason tukea EU:n ilmasto- ja energiapaketille, jonka valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät vuonna 2008.

Keskeinen toiminta

 • AK:n ilmastosopimuslähettiläät​, jotka ovat vaaleilla valittuja paikallis- ja aluetason päättäjiä sopimuksen jo allekirjoittaneista kunnista ja alueyhteisöistä, edustavat AK:ta kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa ja kannustavat kuntia, kaupunkeja ja alueita liittymään sopimukseen.
 • Vaihdetaan erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen rahoittamista koskevia tietoja ja parhaita käytäntöjä.

Lue lisää 

Alueellisten keskusten verkosto EU:n politiikan täytäntöönpanon arviointia varten (RegHub) – kokeiluhanket

AK:n koordinoima verkosto antaa palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla. Kokeiluvaiheessa mukana on 20 aluetta. Alueet perustavat alueellisia keskuksia, jotka jakavat käytännön kokemuksiaan EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta.

​Tehtävä

AK:n koordinoima verkosto antaa palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla. Kokeiluvaiheessa mukana on 20 aluetta. Alueet perustavat alueellisia keskuksia, jotka jakavat käytännön kokemuksiaan EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta.

Keskeinen toiminta

 • Annetaan oikein ajoitetusti, järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla.
 • Huolehditaan aluetason suorana yhteystahona siitä, että paikallis- ja aluetason toimijat voivat osallistua entistä tehokkaammin EU:n lainsäädäntöprosessin alkuvaiheeseen.
 • Toimitaan aluetason tietokeskuksena, joka välittää tietoa EU:n jatkuvista ponnisteluista sääntelyn parantamiseksi (tietoa julkisista kuulemisista, täytäntöönpanosuunnitelmista, verkkosivustoista jne.).
 • Vahvistetaan pysyvä mekanismi, jonka avulla voidaan edistää yksinkertaistamista and its application at local and regional level by promoting partnership and multi-level governance
 • Providing a permanent mechanism for promoting simplification ja alueiden välistä oppimista EU:n lainsäädännön soveltamisen ja jatkokehittämisen alalla.​

Lue lisää 

Kaupungit ja alueet integraation puolesta

Kaupungit ja alueet integraation puolesta ‑aloite tarjoaa Euroopan kaupunkien ja alueiden johtajille poliittisen foorumin muuttajien ja pakolaisten kotouttamista koskevien myönteisten esimerkkien esittelylle, asiaa koskevan tiedon jakamiselle ja monimuotoisuuden edistämiselle lisäarvona kehitettäessä osallistavia kaupunkeja ja pyrittäessä varmistamaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

Tehtävänä on

 • tukea muuttajien ja pakolaisten integroitumista
 • antaa pienille kunnille ja keskikokoisille kaupungeille ja alueille paremmat mahdollisuudet tulla kuulluksi ja edistää pienten yhteisöjen, kaupunkien ja alueiden välistä yhteistyötä
 • vahvistaa osaltaan yhteisvastuullisuuden merkitystä korostavaa sanomaa ja torjua disinformaatiota tällä alalla.

Keskeinen toiminta:

 • poliittisten pyöreän pöydän keskustelujen ja korkean tason konferenssien järjestäminen
 • EU:n kotouttamispolitiikkoja koskevien ehdotusten laatiminen ja edistäminen
 • hyvien kokemusten ja käytäntöjen kerääminen (interaktiivinen kartta)
 • hyvien käytäntöjen vaihdon helpottaminen
 • kotouttamista koskevan tiedon tarjoaminen ja levittäminen (rahoitusmahdollisuudet, tapahtumat, hyvät käytännöt jne.)​

Lue lisää​ 

Multimedia-aineisto

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Katso lisää

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Jaa:
 
Back to top