Alueellisten keskusten verkosto 

EU:n lainsäädännön arviointi kentältä käsin 

​AK on käynnistänyt uuden sukupolven alueellisten keskusten verkoston (RegHub) toiminnan. Verkoston jäsenet seuraavat EU:n politiikan täytäntöönpanoa paikallistasolla, ja sen avulla varmistetaan, että alueelliset ja paikalliset sidosryhmät, joita on satoja, saavat äänensä kuuluviin, kun politiikkaa arvioidaan unionin tasolla.

RegHub-verkosto koostuu tällä hetkellä 46 jäsenestä, 10 tarkkailijasta ja yhdestä ulkojäsenen ominaisuudessa osallistuvasta yhteistyöelimestä. RegHub toimii myös yhtenä Euroopan komission Fit For Future -foorumin alaryhmänä.

Alueellisten keskusten luettelo

Interaktiivinen kartta

Sisältö

Verkoston tavoitteet

Paikallis- ja alueviranomaiset panevat täytäntöön yli 70 prosenttia EU:n lainsäädännöstä, joten niillä on hyvät edellytykset arvioida lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Unionin säädökset ja toimintapolitiikat voidaan panna kentällä paremmin täytäntöön ja niiden tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos EU:n lainsäätäjät ottavat alueellisen ja paikallisen näkökulman huomioon.

RegHub-verkoston tavoitteena on

 • edistää EU:n sääntelyn parantamista tuomalla paikallista ja alueellista näkökulmaa unionin lainsäädännön arviointiin
 • lisätä paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU:n lainsäädännön suunnitteluun ja sen täytäntöönpanon parantamiseen
 • vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten ja EU:n toimielinten välisiä yhteyksiä tekemällä valtiotasoa alemman tason näkökantaa tunnetuksi ja luomalla mahdollisuuksia vuoropuheluun
 • esitellä ja levittää alueiden, kaupunkien ja kuntien hyviä käytäntöjä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon alalla.

RegHub pyrkii näihin tavoitteisiin muun muassa hoitaessaan tehtäväänsä Euroopan komission Fit for Future -foorumin alaryhmänä: se toteuttaa kohdennettuja kuulemisia, tekee yhteistyötä foorumin esittelijöiden kanssa ja toimittaa foorumille raportteja. Lisäksi RegHub tekee tiivistä yhteistyötä institutionaalisten kumppanitahojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja järjestää työpajoja ja seminaareja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä.​

Verkoston toimintatapa

Siitä lähtien kun RegHub on ollut osa Euroopan komission Fit for Future -foorumia, sen työskentely on järjestetty seuraavasti:

1. RegHub antaa panoksensa Fit for Future -foorumin vuotuiseen työohjelmaan kuulemalla alueellisia keskuksia keskeisistä säädöksistä, joita Euroopan komission on määrä tarkistaa.

2. RegHub järjestää kohdennettuja sidosryhmäkuulemisia alueellisten keskusten verkoston kautta ja asettaa niiden tulokset foorumin esittelijöiden saataville.

3. RegHub tekee foorumin lausuntoja tunnetuiksi EU:n toimielimissä.

RegHubin ainutlaatuinen työskentelymenetelmä eli kohdennettujen sidosryhmäkuulemisten järjestäminen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kerätä ainutkertaista ja yksityiskohtaista tietoa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta.

Kuulemismenettelyn ensimmäisessä vaiheessa kyselylomakkeet toimitetaan alueellisille keskuksille (paikallis- ja aluehallintoon nimetyille yhteyshenkilöille), minkä jälkeen nämä kääntyvät seuraavassa vaiheessa kohdennetusti sellaisten sidosryhmien puoleen, jotka panevat kuulemisen aiheena olevaa EU:n politiikkaa täytäntöön.

Otettuaan kaiken palautteen vastaan alueelliset keskukset kokoavat sidosryhmiltä saamansa tiedot yhteen ja toimittavat vastauksensa RegHub-verkoston sihteeristöön AK:hon. AK laatii sitten suosituksia tämän aineiston pohjalta.

RegHubin ja Fit for Future -foorumin toiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 RegHub kuuli jäseniään sähköisten hankintojen toteuttamisesta ja INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla. Vastaukset analysoitiin, ja niitä hyödynnettiin Fit for Future -foorumin lausunnoissa näistä aiheista. Lisäksi RegHubin aiemmin järjestämien kahden (ilmanlaatua ja rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeneen) kuulemisen tulokset otettiin huomioon kyseisistä aiheista annetuissa foorumin lausunnoissa. Kaikki Fit for Future -foorumin vuonna 2021 antamat lausunnot on julkaistu foorumin verkkosivuilla.

RegHub järjesti vuonna 2021 myös kaksivaiheisen kuulemisen aiheesta Nykyaikaiset säännöt nykyajan tarpeita vastaavaa infrastruktuuria varten. Tulosten pohjalta laaditaan RegHubin erityisraportti, joka esitetään Fit for Future -foorumin puheenjohtajalle, Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičille.

RegHubin ja Fit for Future -foorumin toiminta vuonna 2022

Fit for Future -foorumi on nimennyt vuoden 2022 työohjelmaansa kuuluvien lausuntojen esittelijöiksi AK:n jäseniä: Mark Speichin (EPP, DE) romuajoneuvodirektiiviä käsittelevän lausunnon esittelijäksi ja Anne Karjalaisen (PES, FI) hallitusten yhteentoimivuusstrategiaa käsittelevän lausunnon esittelijäksi. RegHub järjestää näistä aiheista kaksi kohdennettua kuulemista vuoden 2022 kuluessa, ja Fit for Future -foorumin on määrä antaa aiheita käsittelevät lausuntonsa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.​

Tuoreimpia uutisia

Multimedia-aineisto

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Katso lisää

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Nouda
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Nouda
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Nouda
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Nouda
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Nouda
  6. English(111.55 KB-DOCX)Nouda
  7. español(119.83 KB-DOCX)Nouda
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Nouda
  9. français(107.89 KB-DOCX)Nouda
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Nouda
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Nouda
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Nouda
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Nouda
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Nouda
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Nouda
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Nouda
  17. polski(112 KB-DOCX)Nouda
  18. português(112.27 KB-DOCX)Nouda
  19. română(111.47 KB-DOCX)Nouda
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Nouda
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Nouda
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Nouda
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Nouda
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Nouda
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Nouda
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Nouda
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Nouda
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Nouda
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Nouda
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Nouda
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. français(117.96 KB-DOCX)Nouda
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Nouda
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Nouda
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Nouda
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Nouda
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Nouda
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Nouda
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Nouda
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Nouda
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Nouda
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Nouda
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Nouda
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Nouda
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Nouda
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Nouda
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Nouda
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Nouda
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Nouda
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Nouda
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Nouda
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Nouda
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Nouda
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. français(113.94 KB-DOCX)Nouda
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Nouda
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Nouda
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Nouda
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Nouda
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Nouda
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Nouda
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Nouda
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Nouda
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Nouda
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Nouda
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Nouda
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Nouda
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Nouda
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Nouda
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Nouda
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Nouda
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Nouda
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Nouda
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Nouda
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Nouda
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Nouda
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. français(143.05 KB-DOCX)Nouda
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Nouda
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Nouda
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Nouda
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Nouda
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Nouda
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Nouda
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Nouda
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Nouda
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Nouda
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Nouda
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Nouda
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Nouda
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Nouda
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Nouda
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Nouda
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Nouda
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Nouda
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Nouda
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Nouda
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Nouda
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Nouda
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. français(138.28 KB-DOCX)Nouda
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Nouda
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Nouda
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Nouda
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Nouda
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Nouda
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Nouda
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Nouda
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Nouda
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Nouda
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Nouda
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Nouda
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Nouda
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Nouda
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Nouda
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Nouda
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Nouda
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Nouda
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Nouda
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Nouda
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Nouda
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Nouda
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. français(177.6 KB-DOCX)Nouda
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Nouda
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Nouda
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Nouda
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Nouda
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Nouda
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Nouda
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Nouda
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Nouda
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Nouda
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Nouda
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Nouda
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Nouda
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Nouda
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?

Katso myös

Yhteydenotot

Lisätietoja saa RegHub-verkoston sihteeristöstä.
Jaa:
 
Back to top