Libya – Nikosian aloite  

Miksi Euroopan alueiden komitea tekee yhteistyötä Libyan kaupunkien kanssa?

Vuoden 2015 jälkeen Euroopan alueiden komitea on luonut tiiviit poliittiset suhteet ja yhä enenevässä määrin hyvin käytännönläheiset yhteydet libyalaisiin kaupunkeihin. Näiden yhteyksien kahtalaisena tavoitteena on auttaa parantamaan julkisia palveluja Libyassa ja auttaa libyalaisia kaupunkeja pääsemään kansainvälisen yhteisön piiriin. Yhteistyö on vastaus poliittiseen kuohuntaan ja turvattomuuteen, joita Libyassa on koettu vuodesta 2011 alkaen ja jotka ovat heikentäneet Libyan kunnallisia palveluja, eristäneet Libyan kaupungit kansainvälisesti ja tehneet maasta laittomien muuttajien merkittävän kauttakulkureitin.

Libyalaisten kaupunkien pyynnöstä Euroopan alueiden komitea on järjestänyt kumppanuuksia Libyan paikallisviranomaisille tammikuusta 2016 lähtien saattamalla yhteen EU:n kuntien ja alueiden asiantuntemuksesta kiinnostuneita libyalaisia kaupunkeja eurooppalaisten kumppanien kanssa. Tarkoituksena on parantaa tavallisten libyalaisten elämää auttamalla kuntia tarjoamaan entistä parempia palveluja aloilla, jotka ulottuvat perusterveydenhuollosta jätehuoltoon. Aloitteella pyritään myös osaltaan edistämään – kaupunkidiplomatian avulla – Libyan vakauttamista tilanteessa, jossa poliittinen kuohunta ja turvattomuus ovat johtaneet libyalaisten kanssa tehtävän yhteistyön jäädyttämiseen.

Kyseessä on alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi – joka osallistujien keskuudessa tunnetaan nimellä "Nikosian aloite" –, jolla vastataan EU:n yhden läheisimmän ja hauraimman naapurimaan tarpeisiin. AK:n osallistuminen heijastaa komitean uskoa siihen, että on otettava käyttöön kaupunkidiplomatia ja vertaisdiplomatia, jotta voidaan vastata merkittäviin pitkän aikavälin kansainvälisiin haasteisiin. Se on myös sopusoinnussa suhteessa EU:n globaaliin strategiaan sekä vakaumukseen siitä, että EU:n on ajateltava maailmanlaajuisesti ja toimittava paikallisesti.

Keiden kanssa AK tekee yhteistyötä?

Libyalaisia kaupunkeja, jotka osallistuvat Nikosian aloitteeseen tai joiden kanssa AK on ollut yhteydessä, ovat muun muassa seuraavat:

 • Tripoli (arvioitu asukasmäärä: 1,1 miljoonaa)
 • Benghazi (arvioitu asukasmäärä: 630 000)
 • Ghariyan (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sabha (97 000)
 • Sirte (80 000)
 • Zintan (82 000)
 • Zliten (270 000).

Tripolin kaupunginjohtaja Abdelrauf Beitelmal ja Zintanin kaupunginjohtaja Mustafa Abdullah al-Baruni edustavat Libyan kaupunginjohtajia ja toimivat kumppanuuksien yhteystahona sekä tarkkailijoina Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksessa (ARLEM). Useimmat eurooppalaiset jäsenet ARLEMissa, joka kokoaa yhteen poliitikot ja poliittiset edustajat EU:sta ja Välimeren alueelta, ovat AK:n jäseniä.

AK huolehtii ARLEMin ja Nikosian aloitteen sihteeristöpalveluista.

Miten AK tukee Libyan kaupunkeja?

AK on poliittinen edustajisto. AK:n pitkäaikaisten Libyan-suhteiden lähtökohta on poliittinen – halu auttaa libyalaisia kaupunkeja pääsemään osaksi kansainvälistä yhteisöä ja hyötymään kumppanuuksista ja yhteisistä tavoitteista, jotka kunnat ja alueet ovat yhdessä määrittäneet säännöllisten yhteyksiensä ansiosta.

Vuodesta 2011 lähtien Libya on kuitenkin kärsinyt kansallisella tasolla poliittisesta kuohunnasta, ja turvallisuus- ja poliittinen tilanne on edelleen hauras. Kriisi on vaikuttanut terveydenhuoltoon, koulutukseen, toimeentuloon sekä libyalaisten tulevaisuudennäkymiin koko maassa. Tästä huolimatta monet paikallisviranomaiset ovat onnistuneet pitämään yllä peruspalveluja, ja monet ovat uusineet vaaleissa saamansa valtuutuksen ja nauttivat vahvaa legitimiteettiä kansalaisten keskuudessa. Koko kriisin ajan ne ovat tarjonneet tietynlaista vakautta kansalaisilleen.

AK onkin todennut, että tuki Libyan kaupungeille ja alueille on yksi lupaava tapa, jolla EU voisi auttaa Libyaa. EU:n kaupungit ja alueet ovat jo osoittaneet, että niillä on poliittista kokemusta, institutionaalisia valmiuksia ja teknistä osaamista auttaakseen vastaavia tahoja eri puolilla maailmaa. Nikosian aloitteen avulla AK pyrkii lisäämään Libyalle annettavaa tukea Libyan paikallisviranomaisten kriittisen tärkeiksi määrittelemillä aloilla.

Millaista tukea Libyan kaupungit tarvitsevat?

EU:n alueet ja kaupungit ovat tarjonneet tukea tai sitoutuneet antamaan sitä seuraavilla aloilla:

 • vesihuolto: Murcia (ES)
 • vesihuolto: Antwerpen (BE)
 • perusterveydenhuolto: Vila Real (PT)
 • julkishallinto: Nikosia (CY)
 • englannin kielen opetus: Maltan paikallisviranomaiset (MT)
 • talousarvio: Flanderi (BE).

EU:hun tekemiensä tutustumisvierailujen yhteydessä libyalaiset asiantuntijat ovat tutustuneet erilaisiin toiminnassa oleviin laitoksiin paikan päällä sekä osallistuneet seminaareihin ja keskusteluihin.

Libyalaisia ja eurooppalaisia kaupunginjohtajia on ollut mukana kullakin tutustumisvierailulla, ja he ovat järjestäneet kokouksia luodakseen perustan pidemmän aikavälin suhteille.

AK työskentelee parhaillaan

 • sovittaakseen yhteen avunpyyntöjä ja -tarjouksia seuraavilla aloilla: budjetointi, nuorisotyö, radikalisoitumisen torjuminen, kalastus, kansainvälinen yhteistyö
 • luodakseen sellaisten paikallishallinnon eurooppalaisten oppilaitosten verkoston, jotka ovat halukkaita tarjoamaan koulutusta libyalaisille, mikä voisi johtaa julkishallinnon oppilaitoksen perustamiseen Libyassa
 • kannustaakseen kehittämään täysimittaisia hankkeita, joihin libyalaiset ja EU:n kaupungit osallistuvat.

Suhteiden kronologia

 • Heinäkuu 2015: Viiden libyalaisen kaupunginjohtajan valtuuskunta vieraili alueiden komiteassa Brysselissä.
 • Lokakuu 2015: Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM) kutsui kaupunginjohtaja Abdelrauf Beitelmalin Brysseliin ARLEMin kestävän kehityksen valiokunnan kokoukseen tarkkailijaksi.
 • Tammikuu 2016: Libyalaisista kaupunginjohtajista koostunut valtuuskunta kutsuttiin Nikosiaan, Kyprokseen, osallistumaan ARLEMin vuotuiseen täysistuntoon tarkkailijana. Kaupunginjohtaja Beitelmal esitteli kirjeen, jossa pyydettiin tukea kuudella alalla. ARLEM vastasi käynnistämällä "Nikosian aloitteen".
 • Toukokuu 2016: Yhteistyötahojen löytämiseen tähdänneiden AK:n toimien ensimmäisenä tuloksena toteutettiin vesihuoltoa käsitellyt tutustumisvierailu, jonka järjesti ja jota isännöi Murcian alue.
 • Kesäkuu 2016: Yhteistyössä Antwerpenin kaupungin kanssa järjestetty tutustumisvierailu, jossa keskityttiin jätehuoltoon – Tutustumisvierailulla libyalaisten kaupunginjohtajien valtuuskunta tapasi Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan komission varapuheenjohtajan
 • Syyskuu 2016: Yhteistyössä Vila Realin (Portugali) kaupungin kanssa järjestetty tutustumisvierailu, jonka tavoitteena oli vaihtaa hyviä käytänteitä perusterveydenhuollon alalla
 • Syys-lokakuu 2016: Yhteistyössä Nikosian kaupungin kanssa järjestettyjä koulutustilaisuuksia muun muassa henkilöstöhallinnon, hallinnollisen valvonnan ja historiallisten kohteiden muuntamisen kaltaisista kysymyksistä
 • Helmikuu 2017: Yhteistyössä Flanderin hallituksen kanssa järjestetty keskustelu varainhoidosta ja avoimuudesta
 • Maaliskuu 2017: Kenttäseminaari ja tutustumisvierailu Tozeuriin (Tunisia) parhaan teknologian määrittämiseksi kuuteen libyalaiseen kuntaan perustettavia orgaanisen jätteen kompostointilaitoksia varten
 • Huhtikuu 2017: 20 nuorelle mielipidejohtajalle suunnattu Unicefin ja talouden ja rauhan instituutin (Institute for Economics and Peace) kanssa yhteistyössä järjestetty koulutusalan kokeiluhanke positiivisesta rauhasta
 • Toukokuu 2017: Libyaa varten perustetun julkishallinnon oppilaitosten verkoston ensimmäinen kokous libyalaisten korkeakoulujen ja kuntien kanssa – Kokouksen tarkoituksena oli laatia ensimmäinen arvio libyalaisten kuntien tarpeista ja tarkastella erilaisia tapoja, joilla korkeakoulut voisivat avustaa niitä valmiuksien kehittämisessä.
 • Kesäkuu 2017: Friuli-Venezia Giulian alueen (Italia) järjestämä tutkimusvaihto, jossa keskityttiin kalastukseen ja kalastusosuuskuntiin
 • Lokakuu 2017: Sfaxin kaupungissa järjestetty kansainvälinen seminaari taajama-alueiden strategioista, välineistä ja teknologioista kestävän kehityksen aikakaudella
 • Marraskuu 2017: Ensimmäinen osio kolmesta koulutusmoduulista, joissa käsitellään Libyan paikallis- ja alueviranomaisten edustajien kiireellisiä ongelmia
 • Marraskuu 2017: Avoimuutta ja hyvää hallintotapaa käsitellyt kaksipäiväinen koulutus- ja valmennustapahtuma paikallisille tutkijoille Tunisiassa
 • Marras-joulukuu 2017: 100 tuntia koulutusta 20 libyalaiselle teknikolle jäteveden käsittelystä ja uudelleenkäytöstä kastelua varten

Tämä alueiden komitean aloite ei olisi mahdollinen ilman Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston taloudellista ja poliittista tukea julkishallinnon rahoitusvälineen EU Public Administration Facility for Libya kautta.

Logistisesta tuesta huolehtii Crown Agents, kansainvälinen kehitysorganisaatio.

Välimeren unioni, joka kokoaa yhteen EU:n 28 jäsenvaltiota ja Välimeren alueen 15 valtiota, on niin ikään antanut vahvaa poliittista tukea. Libya ei ole Välimeren unionin jäsen.

EU:n ulkopolitiikan johtaja Federica Mogherini on todennut, että AK:n yhteistyö libyalaisten kaupunkien kanssa on esimerkki "kaupunkidiplomatiasta parhaimmillaan" ja että "kunnilla voi olla keskeinen rooli Libyan uudelleenrakentamisessa, ja me tarvitsemme AK:ta voidaksemme jatkaa yhteistyötä niiden kanssa. Kunnat tarvitsevat teitä kumppanina näinä vaikeina aikoina." Hän on todennut olevansa vakuuttunut siitä, että kaupunkien ja alueiden on otettava aktiivinen rooli "uudenlaisissa arkkitehtuureissa" ulkopolitiikan alalla.


  
AK katsoo, että tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa soveltuisi muutettavaksi pitkän aikavälin hankkeiksi ja ohjelmiksi, joita Euroopan komissio hallinnoi AK:n poliittisella tuella. Välimeren unioni voisi myös muuttaa eräät näistä pienimuotoisista aloitteista pitkän aikavälin hankkeiksi.