Alueidenväliset ryhmät  

Alueidenväliset ryhmät, joita on perustettu vuoden 2007 helmikuusta alkaen, ovat foorumeita, joissa paikallis- ja alueviranomaiset jäsenvaltioista ja muualta voivat keskustella ja kehittää uusia ideoita.

Yhdessä ryhmässä on oltava

 • vähintään kymmenen AK:n varsinaista jäsentä
 • sekä vähintään neljä kansallista valtuuskuntaa tai
 • rajatylittävää yhteistyötä edustava alueiden ryhmää.

AK:n kuluvan toimikauden (2020–2025) alueidenväliset ryhmät ovat: 


Sisältö

Adrianm​​​​eri–Joonianmeri

​Perustettu tammikuussa 2013, toiminta keskeytetty vuoden 2020 tammikuussa ja käynnistetty uudelleen toukokuussa 2023.

Ryhmän tehtävänä on

 • tukea Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaa Euroopan unionin strategiaa (EUSAIR) sen toimintasuunnitelman tarkistamisessa ja täytäntöönpanossa
 • vahvistaa yhteistyötä muiden EU:n makroalueiden kanssa yhteistä etua koskevissa asioissa (matkailu, liikenne jne.)
 • edistää kansalaisten sitoutumista Adrian- ja Joonianmeren makroalueeseen
 • edistää vaihtotoimintaa paikallis- ja aluetason aloitteissa Adrian- ja Joonianmeren makroalueella
 • vahvistaa yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa EU:n toimintapolitiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon ja EU:n arvojen edistämisessä.

Puheenjohtaja: Andrea Putzu (IT, ECR)

Yhteydenotot:

Alueidenvälisen ryhmän sihteeristö

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu


​Itämeren maiden alueet

Perustettu vuoden 2008 helmikuussa

Ryhmän tehtävänä on

  • Tehdään Itämeren maiden alueista johtava innovatiivinen ja ihmiskeskeinen makroalue vuoteen 2030 mennessä.
  • Tehdään Itämeren makroalueesta Euroopan kestävin edelläkävijä.
  • Tehdään Itämerestä maailman ensimmäinen muoviton meri.

Puheenjohtaja: Sari Rautio (FI/EPP) 

Tähän alueidenväliseen ryhmään liittyy makroaluestrategia. Strategiassa esitetään Eurooppa-neuvoston vahvistamat puitteet taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella (tunnetaan myös nimellä "makroalueet"). 

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Perustettu vuoden 2018 tammikuussa​

Ryhmän tehtävänä on

 • edistää komiteassa käytävää keskustelua kokonaiskuvan saamiseksi brexitin vaikutuksista paikallis- ja alueyhteisöjen kannalta.
 • vaihtaa ajatuksia ratkaisuista niiden paikallis- ja alueyhteisöjen tukemiseksi, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat suurimpia.
 • määrittää yhteisiä hankkeita, joita paikallis- ja alueviranomaiset voisivat kehittää brexitin jälkeen.
 • välittää EU:n neuvottelijoille aluetason panos ja edistää paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuutta ilmaista näkemyksensä EU:n toimielimille.

P​​uheenjohtaja: François DECOSTER (Renew Europe, France) 

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpaatit

Perustettu​ vuoden 2016 helmikuussa

Ryhmän tehtävänä on

  • Tehdään tunnetuksi Euroopan alueiden komitean lausuntoa aiheesta "Karpaattien makroaluestrategia".
  • Edistetään, luodaan ja kehitetään paikallis- ja alueviranomaisten välisiä kumppanuuksia Karpaattien yhteisöjen syvemmän yhdentymisen varmistamiseksi ja yhteisten tavoitteiden ja hankkeiden määrittämiseksi.
  • Kannustetaan Karpaattien alueen valtioiden hallituksia tekemään aloite Karpaattien makroaluestrategian laatimiseksi tekemällä virallinen esitys Eurooppa-neuvostolle.
  • Järjestetään keskusteluita, toimia ja hankkeita Karpaattien kaareen osallisina olevien kahden EU:n ulkopuolisen maan (Serbia ja Ukraina) paikallisviranomaisten edustajien kanssa. Tarkoituksena on ottaa ne mukaan mahdolliseen tulevaan "Karpaattien alueen makroaluestrategiaan". Yhteistyö liittyy tiiviisti Euroopan unionin kehitys- ja turvallisuustavoitteisiin.
  • Tuetaan vuoropuhelua Tonava-strategian sidosryhmien kanssa Tonava-strategian ja Karpaattien makroaluestrategian puitteissa toteutettavien toimien täydentävyyden kehittämiseksi.
  • Varmistetaan koordinointimekanismi Karpaattien alueelta peräisin olevien AK:n jäsenten kesken, jotta voidaan taata yhteinen lähestymistapa AK:n toimivaltaisissa elimissä EU-politiikkoihin liittyvien yhteisten intressien osalta.
  • Toteutetaan toimia, joilla pyritään varmistamaan EU:n liittyminen Karpaattien yleissopimukseen sopimuspuolena.
  • Tehostetaan Karpaattien alueeseen liittyvää lobbausta EU-tasolla poliittisten sitoumusten aikaansaamiseksi ja makroaluestrategian nostamiseksi yhdeksi painopisteeksi.

P​uheenjohtaja: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Rajatylittävä yhteistyö

Perustettu vuoden 2015 heinäkuussa

Ryhmän tehtävänä on

  • Näkemysten ja kokemusten vaihtaminen: Ryhmä toimii foorumina, jolla voidaan vaihtaa näkemyksiä, kokemuksia ja hyviä käytänteitä rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä raja-alueita edustavien AK:n jäsenten kesken (rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanon arviointi, tärkeimpien haasteiden määrittely jne.).
  • Vaikuttaminen: Edellä mainittu tietämyspohja huomioon ottaen ryhmä analysoi AK:n lausuntoja ja määrittää ne, joilla on rajatylittävää merkitystä, sekä varmistaa, että niihin sisällytetään tarvittaessa rajat ylittäviä ratkaisuja. Tätä tarkoitusta varten ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä esittelijöiden kanssa ja myös laatii mahdollisia muutosehdotuksia raja-alueiden todellisten tarpeiden mukaan. Se myös osallistuu keskusteluun koheesiopolitiikan roolista sen varmistamiseksi, että rajatylittävä yhteistyö on edelleen olennainen ja tärkeä osa koheesiopolitiikkaa.
  • Aloitteenteko: Ryhmä määrittää rajatylittäviä kysymyksiä, joita on käsiteltävä EU:n tasolla. Se ehdottaa järjestettäväksi EAYY-foorumin, Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon (Open Days ‑tapahtuma) tapahtumia sekä omia konferensseja tai seminaareja.
  • Vuoropuhelun edistäminen: Ryhmä toimii viestintäfoorumina, joka helpottaa vuoropuhelua komission (erityisesti alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston), Euroopan parlamentin työryhmän, eurooppalaisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien (esim. AEBR ja Mission opérationnelle transfrontalière ‑järjestö [MOT]) kanssa.

Puheenjohtaja: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Autoteollisuuden tulevaisuus

Perustettu vuonna 2009

Ryhmän tehtävänä on

  • Vaihdetaan alueiden kesken kokemuksia eri kysymyksistä, jotka koskevat autoalaa ja liikkuvuuden tulevaisuutta (esim. automatisoitu ajaminen, kestäväpohjaiset liikenteen polttoaineet, osaaminen, teollisuuspolitiikka, infrastruktuuri, niiden alueiden kehittäminen, joilla on auto- tai toimitusteollisuutta).
  • Pidetään yllä yhteyksiä ja vaihdetaan näkemyksiä ja parhaita käytänteitä EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Edistetään yhteyksiä autoteollisuuden ja liikkuvuuden klustereiden, alueiden ja kuntien välillä. 

P​uheenjohtaja: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Varapuheenjohtajat: María Victoria Navascués Chivite (ES/PES), Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP), József Berényi (SK/EPP)​

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
corai@bxl.sachsen.de

https://www.smr.sachsen.de/en/automotive.html​​

Terveys ja hyvinvointi

​Perustettu vuoden 2010 marraskuussa

Ryhmän tehtävänä on

  • Edistetään tietoisuutta siitä, miten kaikki sektorit vaikuttavat kansalaisten ja yhteisöjen terveyteen, ja että näin ollen tarvitaan monitasoisen hallinnon toimintamallia, jotta kyetään parantamaan ja ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla Euroopassa.
  • Jaetaan ideoita ja tietämystä tuloksekkaista investoinneista, joita tarvitaan kestokykyisten terveysjärjestelmien tukemiseen ja terveystilanteen parantamiseksi yhteiskunnassa. Tämä korostanee paikallis- ja aluehallinnon roolia sekä erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimien toteuttamisen merkitystä.
  • Vaihdetaan kokemuksia terveysjärjestelmien uudistamiseen liittyvistä nykyisistä haasteista tilanteessa, missä voimavaroista on niukkuutta ja kysyntä on kasvussa.
  • Viritetään keskustelua paikallisista toimintapoliittisista aloitteista, joilla kehitetään yhtenäisiä ja selviytymiskykyisiä yhteisöjä, jotka edistävät ja mahdollistavat terveydelle myönteistä käyttäytymistä.
  • Kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnan arassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten vammaisiin, ja pidetään mielenterveyttä aivan yhtä tärkeänä toiminnan aiheena kuin fyysistä terveyttä – ottamalla tasa-arvo terveyden alalla kantavaksi teemaksi kaikessa ryhmän työskentelyssä.
  • Välitetään AK:n jäsenille tietoa viimeisimmästä alan tutkimuksesta ja innovatiivisista käytänteistä kamppailtaessa ikääntyvän väestön pahimpia kroonisia sairauksia ja monien sairauksien yhteisesiintymistä vastaan.

Puhee​njohtaja: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Saarialueet​

Luotu huhtikuussa 2015, keskeytetty toukokuussa 2017 ja aktivoitu uudelleen joulukuussa 2018

Ryhmän tehtävänä on

  • Laaditaan ja hyväksytään valkoinen kirja saaristoalueita koskevasta SEUT-sopimuksen 174 artiklan kolmannesta kohdasta.
  • Vahvistetaan alueellista ulottuvuutta varmistamalla saarialueiden yhtäläiset kehitysmahdollisuudet.
  • Asetetaan saariasemaan ja alueelliseen rikkonaisuuteen liittyvät kysymykset eurooppalaisen liikennepolitiikan keskiöön.
  • Luodaan EU:lle investointipolitiikka, johon sisältyy erityisiä toimenpiteitä ja välineitä saarialueiden viranomaisia varten.
  • Muutetaan voimassa olevia sääntöjä alueellisista valtiontuista EU:n saarialueita koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.
  • Toteutetaan toimenpiteitä, joilla kompensoidaan saarialueiden erityistä haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
  • Edistetään saarten siirtymistä kiertotalousmalliin.
  • Parannetaan yrittäjyyden kilpailukykyä saarialueilla.
  • Vahvistetaan eurooppalaisia alueellisen analyysin välineitä luomalla saarten tilastoluokka.
  • Perustetaan erityisiä elimiä, jotka vastaavat saariasioista EU:n tasolla.
    

Puheenjohtaja: Gaetano Armao (IT/EPP)

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Käytännön tietoa alueidenvälisten ryhmien kokouksista:

 • Alueidenväliset ryhmät pyrkivät kokoontumaan toimikauden aikana säännöllisesti, yleensä komitean täysistunnon toisena päivänä.
 • Osallistuminen alueidenvälisten ryhmien kokouksiin on vapaaehtoista, siitä ei saa palkkiota, eikä osallistujilla ole oikeutta kulukorvauksiin.
 • Kokoukset voidaan järjestää lähi-, hybridi- tai etäkokouksina määräraha-, ympäristö- ja järjestelynäkökohdista riippuen.
 • Alueidenvälisillä ryhmillä on oikeus pitää vuosittain kaksi kokousta, joissa järjestetään tulkkaus enintään kolmella EU:n virallisella kielellä edellyttäen, että käytettävissä olevat määrärahat ja logistiset resurssit sallivat.
 • Ryhmien kokouksiin on pyydettävä tulkkausta 10 viikkoa ennen suunniteltua kokousta, koska tulkkeihin sovelletaan erityisehtoja.
 • Alueidenvälisten ryhmien on esitettävä AK:n työvaliokunnalle toimintakertomus kahden ja puolen vuoden välein.
 • AK:n jäsen voi olla kuulua samanaikaisesti useisiin alueidenvälisiin ryhmiin.

Yhteydenotot

Registry
Jaa :
 
Back to top