Alueidenväliset ryhmät  

Ensimmäiset alueidenväliset ryhmät perustettiin vuoden 2007 helmikuussa. Ryhmät ovat foorumeita, joissa paikallis- ja alueviranomaiset jäsenvaltioista ja muualta voivat keskustella ja kehittää uusia ideoita.

Yhdessä ryhmässä on oltava

 • vähintään kymmenen AK:n varsinaista jäsentä
 • sekä vähintään neljä kansallista valtuuskuntaa tai
 • rajatylittävää yhteistyötä edustava alueiden ryhmää.

Nykyiset alueidenväliset ryhmät ovat 

Itämeren maiden alueet

 • Perustettu vuoden 2008 helmikuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Tehdään Itämeren maiden alueista johtava innovatiivinen ja ihmiskeskeinen makroalue vuoteen 2030 mennessä.
  • Tehdään Itämeren makroalueesta Euroopan kestävin edelläkävijä.
  • Tehdään Itämerestä maailman ensimmäinen muoviton meri.
 • Puheenjohtaja: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Tähän alueidenväliseen ryhmään liittyy makroaluestrategia. Strategiassa esitetään Eurooppa-neuvoston vahvistamat puitteet taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella (tunnetaan myös nimellä ”makroalueet”).


 

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö


Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Brexit

 • Ryhmän tehtävänä on
  • edistää komiteassa käytävää keskustelua kokonaiskuvan saamiseksi brexitin vaikutuksista paikallis- ja alueyhteisöjen kannalta.
  • vaihtaa ajatuksia ratkaisuista niiden paikallis- ja alueyhteisöjen tukemiseksi, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat suurimpia.
  • määrittää yhteisiä hankkeita, joita paikallis- ja alueviranomaiset voisivat kehittää brexitin jälkeen.
  • välittää EU:n neuvottelijoille aluetason panos ja edistää paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuutta ilmaista näkemyksensä EU:n toimielimille.
 • Puheenjohtaja: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   

Yhteystahot:
Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Karpaatit

 • Perustettu vuoden 2016 helmikuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Tehdään tunnetuksi Euroopan alueiden komitean lausuntoa aiheesta ”Karpaattien makroaluestrategia”.
  • Edistetään, luodaan ja kehitetään paikallis- ja alueviranomaisten välisiä kumppanuuksia Karpaattien yhteisöjen syvemmän yhdentymisen varmistamiseksi ja yhteisten tavoitteiden ja hankkeiden määrittämiseksi.
  • Kannustetaan Karpaattien alueen valtioiden hallituksia tekemään aloite Karpaattien makroaluestrategian laatimiseksi tekemällä virallinen esitys Eurooppa-neuvostolle.
  • Järjestetään keskusteluita, toimia ja hankkeita Karpaattien kaareen osallisina olevien kahden EU:n ulkopuolisen maan (Serbia ja Ukraina) paikallisviranomaisten edustajien kanssa. Tarkoituksena on ottaa ne mukaan mahdolliseen tulevaan ”Karpaattien alueen makroaluestrategiaan”. Yhteistyö liittyy tiiviisti Euroopan unionin kehitys- ja turvallisuustavoitteisiin.
  • Tuetaan vuoropuhelua Tonava-strategian sidosryhmien kanssa Tonava-strategian ja Karpaattien makroaluestrategian puitteissa toteutettavien toimien täydentävyyden kehittämiseksi.
  • Varmistetaan koordinointimekanismi Karpaattien alueelta peräisin olevien AK:n jäsenten kesken, jotta voidaan taata yhteinen lähestymistapa AK:n toimivaltaisissa elimissä EU-politiikkoihin liittyvien yhteisten intressien osalta.
  • Toteutetaan toimia, joilla pyritään varmistamaan EU:n liittyminen Karpaattien yleissopimukseen sopimuspuolena.
  • Tehostetaan Karpaattien alueeseen liittyvää lobbausta EU-tasolla poliittisten sitoumusten aikaansaamiseksi ja makroaluestrategian nostamiseksi yhdeksi painopisteeksi.


 • Puheenjohtaja: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  Yhteystahot:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Rajatylittävä yhteistyö

 • Perustettu vuoden 2015 heinäkuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Näkemysten ja kokemusten vaihtaminen: Ryhmä toimii foorumina, jolla voidaan vaihtaa näkemyksiä, kokemuksia ja hyviä käytänteitä rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä raja-alueita edustavien AK:n jäsenten kesken (rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanon arviointi, tärkeimpien haasteiden määrittely jne.).
  • Vaikuttaminen: Edellä mainittu tietämyspohja huomioon ottaen ryhmä analysoi AK:n lausuntoja ja määrittää ne, joilla on rajatylittävää merkitystä, sekä varmistaa, että niihin sisällytetään tarvittaessa rajat ylittäviä ratkaisuja. Tätä tarkoitusta varten ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä esittelijöiden kanssa ja myös laatii mahdollisia muutosehdotuksia raja-alueiden todellisten tarpeiden mukaan. Se myös osallistuu keskusteluun koheesiopolitiikan roolista sen varmistamiseksi, että rajatylittävä yhteistyö on edelleen olennainen ja tärkeä osa koheesiopolitiikkaa.
  • Aloitteenteko: Ryhmä määrittää rajatylittäviä kysymyksiä, joita on käsiteltävä EU:n tasolla. Se ehdottaa järjestettäväksi EAYY-foorumin, Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon (Open Days ‑tapahtuma) tapahtumia sekä omia konferensseja tai seminaareja.
  • Vuoropuhelun edistäminen: Ryhmä toimii viestintäfoorumina, joka helpottaa vuoropuhelua komission (erityisesti alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston), Euroopan parlamentin työryhmän, eurooppalaisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien (esim. AEBR ja Mission opérationnelle transfrontalière ‑järjestö [MOT]) kanssa.

 • Puheenjohtaja:Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Yhteystahot:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Autoteollisuuden tulevaisuus

 • Perustettu vuonna 2009
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Vaihdetaan alueiden kesken kokemuksia eri kysymyksistä, jotka koskevat autoalaa ja liikkuvuuden tulevaisuutta (esim. automatisoitu ajaminen, kestäväpohjaiset liikenteen polttoaineet, osaaminen, teollisuuspolitiikka, infrastruktuuri, niiden alueiden kehittäminen, joilla on auto- tai toimitusteollisuutta).
  • Pidetään yllä yhteyksiä ja vaihdetaan näkemyksiä ja parhaita käytänteitä EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Edistetään yhteyksiä autoteollisuuden ja liikkuvuuden klustereiden, alueiden ja kuntien välillä.

    
 • Puheenjohtaja:​ Christopher Drexler (AT/EPP)
 • Vara-Puheenjohtaja: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Yhteystahot:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Terveys ja hyvinvointi

 • Perustettu vuoden 2010 marraskuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Edistetään tietoisuutta siitä, miten kaikki sektorit vaikuttavat kansalaisten ja yhteisöjen terveyteen, ja että näin ollen tarvitaan monitasoisen hallinnon toimintamallia, jotta kyetään parantamaan ja ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla Euroopassa.
  • Jaetaan ideoita ja tietämystä tuloksekkaista investoinneista, joita tarvitaan kestokykyisten terveysjärjestelmien tukemiseen ja terveystilanteen parantamiseksi yhteiskunnassa. Tämä korostanee paikallis- ja aluehallinnon roolia sekä erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimien toteuttamisen merkitystä.
  • Vaihdetaan kokemuksia terveysjärjestelmien uudistamiseen liittyvistä nykyisistä haasteista tilanteessa, missä voimavaroista on niukkuutta ja kysyntä on kasvussa.
  • Viritetään keskustelua paikallisista toimintapoliittisista aloitteista, joilla kehitetään yhtenäisiä ja selviytymiskykyisiä yhteisöjä, jotka edistävät ja mahdollistavat terveydelle myönteistä käyttäytymistä.
  • Kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnan arassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten vammaisiin, ja pidetään mielenterveyttä aivan yhtä tärkeänä toiminnan aiheena kuin fyysistä terveyttä – ottamalla tasa-arvo terveyden alalla kantavaksi teemaksi kaikessa ryhmän työskentelyssä.
  • Välitetään AK:n jäsenille tietoa viimeisimmästä alan tutkimuksesta ja innovatiivisista käytänteistä kamppailtaessa ikääntyvän väestön pahimpia kroonisia sairauksia ja monien sairauksien yhteisesiintymistä vastaan.

 • Puheenjohtaja: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Yhteystahot:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Saarialueet

 • Luotu huhtikuussa 2015, keskeytetty toukokuussa 2017 ja aktivoitu uudelleen joulukuussa 2018​
 • Ryhmän tehtävänä on
  • Laaditaan ja hyväksytään valkoinen kirja saaristoalueita koskevasta SEUT-sopimuksen 174 artiklan kolmannesta kohdasta.
  • Vahvistetaan alueellista ulottuvuutta varmistamalla saarialueiden yhtäläiset kehitysmahdollisuudet.
  • Asetetaan saariasemaan ja alueelliseen rikkonaisuuteen liittyvät kysymykset eurooppalaisen liikennepolitiikan keskiöön.
  • Luodaan EU:lle investointipolitiikka, johon sisältyy erityisiä toimenpiteitä ja välineitä saarialueiden viranomaisia varten.
  • Muutetaan voimassa olevia sääntöjä alueellisista valtiontuista EU:n saarialueita koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.
  • Toteutetaan toimenpiteitä, joilla kompensoidaan saarialueiden erityistä haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
  • Edistetään saarten siirtymistä kiertotalousmalliin.
  • Parannetaan yrittäjyyden kilpailukykyä saarialueilla.
  • Vahvistetaan eurooppalaisia alueellisen analyysin välineitä luomalla saarten tilastoluokka.
  • ​Perustetaan erityisiä elimiä, jotka vastaavat saariasioista EU:n tasolla.
    
 • Puheenjohtaja: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Yhteystahot:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share: