Alue- ja kuntabarometri 

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on yli miljoona valtiotasoa alemmalla tasolla valittua päättäjää. Nämä paikallispoliitikot edustavat hyvin monenlaisia vaalipiirejä hallinnon eri tasoilla, kuten osavaltioissa, alueilla, lääneissä, maakunnissa, seutukunnissa tai kunnissa. Flash-eurobarometri tarjoaa EU:n paikallispoliitikoille tärkeän foorumin, jossa he voivat jakaa mielipiteensä Euroopan haasteista ja painopisteistä.

Vastauksista käy ilmi, mitä paikallispoliitikot asettaisivat etusijalle EU:n tasolla, miten tietoisia he ovat EU:n laajuisista aloitteista ja EU:n rahoitusmahdollisuuksista, mitä he ajattelevat Euroopan tulevaisuudesta ja miten he reagoivat Ukrainan sodan aiheuttamaan hätätilanteeseen. 

Sisältö

Tärkeimmät havainnot 

 • Paikallispoliitikoista 76 prosenttia ilmoitti, että niiden alue- tai paikallisviranomaiset vastaanottavat pakolaisia Ukrainasta, ja vähintään puolet vastaajista ilmoitti alue- tai paikallisviranomaisensa lähettävän aineellista apua Ukrainaan.
 • Joka toinen vastaaja totesi, että tehokkain tapa rakentaa Ukraina uudelleen on ottaa EU:n alueet mukaan jälleenrakennussuunnitelmaan.
 • Haastatelluista paikallispoliitikoista 88 prosenttia oli joko täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että koheesion olisi kuuluttava Euroopan unionin keskeisiin arvoihin. Tämä luku vaihteli Suomen 68 prosentista Portugalin 100 prosenttiin.
 • Kysyttäessä koheesiopolitiikan lisäarvosta verrattuna muihin (kansallisiin tai alueellisiin) rahoitusvirtoihin yli kuusi kymmenestä vastasi, että koheesiorahastoja käytettiin tietyntyyppisten hankkeiden tukemiseen (62 %). Lähes joka kolmas paikallispoliitikko totesi, että koheesiorahoitusta käytettiin EU:n politiikan sisällyttämiseen aluetasolla kehitettyihin strategioihin (31 %), kun taas noin joka viides vastaaja sanoi koheesiorahoituksen tukevan toimijoiden välistä kumppanuutta kaikilla institutionaalisilla tasoilla (20 %) ja rahoituksen vakautta pitkällä aikavälillä (16 %).
 • Kuntansa tai alueensa kahden viime vuoden aikana saamasta EU:n rahoituksesta (koheesiopolitiikan tai Next Generation EU -välineen puitteissa) ilmoitti olevansa tietoisia 35 prosenttia paikallispoliitikoista.
 • Yksi kymmenestä vastaajasta ilmoitti osallistuneensa täysimääräisesti (1 %) tai osittain (9 %) kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen.
 • 51 prosenttia vastaajista totesi, että EU:n rahoituksen keskeisenä tavoitteena olisi oltava talouden vihreän siirtymän tukeminen.
 • 77 prosenttia vastaajista katsoi, että sodan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset edellyttävät EU:n toimintapolitiikkojen ja rahoituksen mukauttamista.
 • 89 prosenttia vastaajista yhtyy siihen käsitykseen, että alueilla ja kunnilla tulisi olla enemmän vaikutusvaltaa Euroopan unionin tulevaisuuteen.
 • Yli kuusi kymmenestä vastaajasta (65 %) totesi, että alueet ja kunnat voivat osallistua tehokkaimmin Euroopan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun varmistamalla, että aiheesta käydään jatkuvaa keskustelua alue- ja paikallistasolla.

EU:n paikallispoliitikkojen näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta kartoittavan kyselyn toteutti Ipsos. Sitä varten haastateltiin 2 698:aa paikallis- ja aluepoliitikkoa EU:ssa 25. heinäkuuta ja 11. syyskuuta 2022 välisenä aikana.Kyselyn tulokset täydentävät Euroopan alueiden komitean alueiden ja kuntien tilasta julkaiseman EU:n vuosikertomuksen 2022 tuloksia.

Asiakirjat

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Jaa:
 
Back to top