Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
”Meidän on toimittava nyt, kaikki yhdessä” – kuntien ja alueiden visio Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta  
AK perustaa kuntien ja alueiden, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden foorumin vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista varten

Euroopan alueiden komitea (AK) on esittänyt vaatimuksensa, jotka Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) on täytettävä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Komitea katsoo, että vihreän kehityksen ohjelmaan tarvitaan energia-alan, liikkuvuuden, maatalouden, biologisen monimuotoisuuden, digitalisaation ja kiertotalouden kattava selkeä toimintasuunnitelma, joka sisältää mitattavissa olevat tavoitteet, kohdennetut toimet ja asianmukaisen rahoituksen ja joka valmistellaan yhdessä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa.

Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa käydyssä keskustelussa AK kehotti EU:ta laatimaan kunnianhimoisen lainsäädäntö- ja rahoituspaketin, jolla pyritään pitämään maapallon lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteessa tukemalla kaikkia alueita ja kuntia siirtymien toteuttamisessa ja asemoimalla kestävyysajattelu kaiken poliittisen päätöksenteon ydinasiaksi. Vähää ennen kuin Euroopan komissio julkistaa 11. joulukuuta suunnitelmansa vihreän kehityksen ohjelmasta, komitea antoi Brysselissä päätöslauselman . Siinä kehotetaan EU:ta kirjaamaan lakiin sitoumus hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä, korottamaan energia-, ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan ja osoittamaan riittävästi rahoitusta alueiden ja kuntien tukemiseksi.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sanoi: “Emme saa enää sulkea silmiämme ilmastokriisiltä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on EU:lle viimeinen tilaisuus säilyttää uskottavuutensa, vastata kansainvälisistä sitoumuksistaan ja osoittaa etenevänsä johdonmukaisesti saavuttaakseen hiilineutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä. EU:n on tehtävä kaikista politiikanaloistaan ja investoinneistaan ympäristömyötäisiä ja varmistettava oikeudenmukainen siirtymä, jossa tuetaan jokaista aluetta ja kuntaa. Paikallis- ja aluehallinnon on oltava täysivaltainen kumppani ja toimija, jota tuetaan aidoilla investoinneilla. Nykyiset ehdotukset EU:n talousarviosta, ja erityisesti koheesiopolitiikan leikkaukset, heikentävät alueiden ja kuntien pyrkimyksiä vauhdittaa ilmastotoimia. Aika on käymässä vähiin. Emme saa epäröidä, vaan meidän on toimittava yhdessä. Mikäli vihreään talouteen siirtyminen ei käynnisty kunnissamme ja alueillamme, sitä ei tapahdu ollenkaan.”

Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans varoitti toimettomuudesta ja sanoi: ”Kaikkien hallintotasojen on hoidettava tehtävänsä, jos haluamme onnistua yhteisen tulevaisuutemme muovaamisessa: kansalliset hallitukset eivät suoriudu tästä yksin. Kunnilla ja alueilla on valtava rooli siinä perustavassa muutoksessa, joka vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään toteuttamaan yhteiskunnassamme. Tarvitsemme jokaisen panosta, olipa tavoitteena sitten päästötön liikenne, biologisen monimuotoisuuden suojelu, rakennusten energiatehokkuus, kaupunkien viherryttäminen tai uudelleenmetsitys. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ei saavuteta ilman paikallis- ja alueviranomaisia.”

Nuoret poliitikot esittivät yhteiset vaatimuksensa

Täysistuntokeskustelussa ryhmä nuoria päättäjiä esitti varapuheenjohtaja Timmermansille ja puheenjohtaja Lambertzille vaatimuksensa EU:lle. Ryhmään kuuluivat Inkoon kaupunginvaltuuston jäsen Henrik Wickström (rkp) ja Lahden kaupunginvaltuuston varajäsen Kimi Uosukainen (sd).

Martina Grech , joka on maltalaisen Qormin kaupunginvaltuutettu, puhui Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate - ohjelman edustajana. Hän totesi seuraavaa: ”Me nuoret päättäjät teemme hartiavoimin työtä yhteisöissämme luodaksemme elinkelpoisen ja kestävällä pohjalla lepäävän tulevaisuuden itsellemme ja lapsillemme. Olemme kerääntyneet yhteen kaikista poliittisista puolueista ja kaikkialta Euroopasta. Mikäli minun kaltaiseni yhdeksäntoistavuotias pystyy toimintaan ja esittämään yhteisen asiamme tänään tässä salissa, kykenette tekin siihen.”

Kuluvalla viikolla AK on paikalla COP25-konferenssissa Madridissa edistääkseen kuntien ja alueiden roolia ilmastotoimien vauhdittamisessa.

Koko keskustelu on katsottavissa tästä . Valokuvia täysistunnosta on täällä .

Vihreän kehityksen ohjelma yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa: keskeiset suositukset

EU:n tavoitetason kohottaminen

Ilmaston lämpeneminen tulee rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen, EU:n on sitouduttava hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä ja nostettava EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite vähintään 55 prosenttiin, energiatehokkuustavoite 40 prosenttiin ja uusiutuvan energian osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Jätteitä koskevat vuoteen 2030 asetettavat tavoitteet: lisätään yhdyskuntajätteen kierrätystä 70 prosenttiin, vähennetään elintarvikejätteen määrää 50 prosenttia ja sijoitetaan enintään 5 prosenttia jätteestä kaatopaikalle.

Kestävyysajattelun valtavirtaistaminen työskennellen yhdessä paikallis- ja aluehallinnon kanssa

Selkeä suunnitelma: vihreän kehityksen ohjelma, joka sisältää mitattavissa olevat tavoitteet ja kohdennetut toimet sekä rahoituksen ja joka laaditaan yhdessä kuntien ja alueiden kanssa YK:n vahvistamien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen puitteissa. Edistymistä tulee seurata unionin tilaa koskevan EU:n prosessin kautta.

Käynnistetään monitasoiset ilmasto- ja energiavuoropuhelut: osallistetaan paikallis- ja alueviranomaiset kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja käynnistetään paikallisesti ja alueellisesti määriteltyjen panosten kehittäminen.

Uusi vihreän kehityksen ohjelman foorumi: AK perustaa paikallis- ja alueviranomaisten foorumin yhteistyössä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävää vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisen seurantaa varten.

Kestäväpohjainen EU: kestävyysajattelu valtavirtaistetaan kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin, makroekonomisiin painopisteisiin ja finanssipoliittisiin välineisiin, talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja vuoden 2020 jälkeiseen EU:n talousarvioon.

Kauppa: EU:n kauppasopimuksia punnitaan kasvihuonekaasujen vähentämistä ja kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin nähden.

Kestävä maatalous: vahvistetaan ilmastoystävällisten käytäntöjen taloudellista tukea yhteisen maatalouspolitiikan molemmissa pilareissa.

Liikkuvuus: toteutetaan EU:n toimenpiteitä tasapuolisempien toimintaedellytysten varmistamiseksi, mukaan lukien tiettyjen polttoaineiden verojärjestelyjen tarkistaminen.

Ekologinen siirtymä: laaditaan kahdeksas ympäristöalan toimintaohjelma ja sovitetaan se yhteen vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa. EU:n nollapäästötavoitteen toteuttaminen edellyttää kunnianhimoisempaa politiikkaa ilman ja veden laadun, vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden alalla.

Vihreän kehityksen ohjelman rahoittaminen

Uudet resurssit: tuki hiilitullille, päästökauppajärjestelmän jatkolle ja lentopolttoaineen verottamiselle.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto: osoitetaan uusia resursseja EU:n koheesiopolitiikan piiriin kuuluvien rahastojen lisäksi.

Ekologinen EU:n talousarvio vuoden 2020 jälkeiseen aikaan: ainakin 30 prosenttia vuoden 2020 jälkeisestä EU:n talousarviosta tulisi osoittaa ilmastotoimiin ja luonnon monimuotoisuutta hyödyttäviin toimiin, ja fossiilisten polttoaineiden tuet tulisi asteittain poistaa. Koheesiopolitiikan hyväksi osoitettava rahoitus pitäisi säilyttää entisellään.

Vararahastot: vihreän kehityksen ohjelman taloudellisesta tuesta tulisi huolehtia, mikäli EU:n talousarviosta ei sovita vuoteen 2020 mennessä.

Valtiontuki: lisätään sallittavaa valtiontukea ja tarkistetaan energiaverotusta koskevaa direktiiviä vähäpäästöisten polttoaineiden hyväksi.

Ympäristöä vahingoittavat EU:n tuet ja tukiohjelmat olisi lakkautettava.

Asuntojen kunnostuksen rahoitus: laaditaan kohtuuhintaista asumista koskeva EU:n toimintasuunnitelma energiaköyhyyden torjumiseksi sekä kunnianhimoinen rahoitussuunnitelma asuntojen kunnostamiseksi.

Kansalaisviestintä

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: Euroopan komission ja AK:n tulisi yhdessä järjestää keskusteluja kansalaisten kanssa aiheina vihreän kehityksen ohjelma ja ilmastonmuutos.

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :