Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
YK:n vuoteen 2030 asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi ohjata Euroopan elpymistä  

Kansallisista elpymissuunnitelmista puuttuvat selkeät viittaukset kestävän kehityksen tavoitteisiin, eikä kuntia ja alueita ole osallistettu niihin riittävästi.

Euroopan paikallis- ja aluepäättäjät vaativat asettamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet jälleen Euroopan unionin asialistan kärkeen ja kehottavat EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan niiden täytäntöönpanon vuoteen 2030 mennessä. Euroopan alueiden komitea (AK) korostaa täysistunnossaan 1. heinäkuuta antamassaan lausunnossa , että covid-19-pandemia on tuonut esiin kestävän kehityksen merkityksen ja osoittanut, että kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa siirtymään kohti johdonmukaista ja kokonaisvaltaista visiota Next Generation EU - välineen puitteissa. AK:n tuoreesta tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, ettei monissa kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissa viitata nimenomaisesti ja avoimesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Koronapandemia ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seuraukset osoittavat selvästi, että kestävän kehityksen tavoitteiden lokalisointia on tuettava kiireellisesti, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaisempi elpyminen ja välttää tulevat terveyskriisit. Kestävän kehityksen tavoitteiden olisi tuettava jäsenvaltioiden talouksien elpymistä sekä digitalisaation ja vihreän siirtymän toteuttamista kentällä. AK:n äskettäin teettämässä tutkimuksessa varoitetaan myös siitä, ettei alueita ja kuntia ole osallistettu riittävästi kansallisiin elpymissuunnitelmiin. Monissa tapauksissa ei viitata selkeästi kestävän kehityksen tavoitteisiin, mikä vähentää mahdollisuuksia päästä yhteisymmärrykseen suunnitelmista.

Lausunnon esittelijä, Bragan kaupunginjohtaja Ricardo Rio (PT, EPP) sanoi: ”Kestävän kehityksen tavoitteet ovat miltei tyystin hävinneet EU:n narratiivista: Euroopan komission sisäisessä hallinnossa ei noudateta kattavaa strategiaa eikä valtavirtaisteta tai koordinoida tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä on sitäkin hämmästyttävämpää, koska samaan aikaan paikallis- ja alueviranomaiset sitoutuvat yhä enemmän kestävän kehityksen tavoitteisiin. AK:n ja OECD:n kyselytutkimuksen alustavat tulokset osoittavat selvästi, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat erittäin sitoutuneita kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaan kestävään elpymiseen. Vastaajista 40 prosenttia oli ottanut kestävän kehityksen tavoitteet huomioon jo ennen pandemiaa ja alkanut nyt taas käyttää niitä elpymisen yhteydessä, kun taas 44 prosenttia suunnittelee hyödyntävänsä niitä covid-19-pandemiasta toipumisessa. Tämä on kaikille poliittisille päättäjille merkittävä mahdollisuus selviytyä kriisistä entistä vahvempana, ja aion yhdessä OECD:n kanssa edistää tätä aktiivisesti EU:n tasolla.”

OECD:n arvion mukaan 65 prosenttia kestävän kehityksen 17 tavoitteen 169 alatavoitteesta on sellaisia, ettei niitä voida saavuttaa ilman paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista tai koordinointia niiden kanssa. Lisäksi AK:n ja OECD:n uuden yhteisen kyselytutkimuksen tulosten mukaan 60 prosenttia paikallis- ja alueviranomaisista katsoo, että covid-19-pandemia on vahvistanut käsitystä siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa omaksumaan kokonaisvaltaisemman lähestymistavan elpymiseen. Tämän vuoksi AK pitääkin valitettavana, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat vähitellen menettäneet jalansijaa EU:n narratiivissa ja että niihin kiinnitetään aiempaa vähemmän huomiota EU:n päätöksenteossa, sillä tämä vaarantaa mahdollisuuden saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

AK:n jäsenet kehottavat Euroopan johtajia olemaan kunnianhimoisia ja johdonmukaisia sisä- ja ulkopoliittisissa ohjelmissaan ja julistamaan selkeästi, että EU:n on oltava kaikilla hallintotasoilla johtavassa asemassa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja puolustettava niitä näkyvästi. Lausunnossa todetaan, että kestävän kehityksen tavoitteiden olisi muodostettava johdonmukainen kehys kaikille EU:n toimintapolitiikoille ja autettava sovittamaan yhteen kaikkien rahoitusohjelmien painopisteet. Toisinaan YK:n tavoitteiden ja keskeisten eurooppalaisten aloitteiden, kuten uuden teollisuusstrategian, välinen yhteys vaikuttaa kuitenkin heikolta. Lisäksi lausunnossa kehotetaan Euroopan komissiota käyttämään seuraavaa, vuoden 2022 vuotuista kestävän kasvun strategiaa siihen, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään uudelleen virallisesti talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon, että kestävän kehityksen tavoitteet ja elpymis- ja palautumistukiväline (Next Generation EU - välineen kulmakivi) yhdistetään tiiviimmin keskenään ja että kestävän kehityksen tavoitteita vahvistetaan yksiselitteisesti keinona EU:n kestävään elpymiseen.

Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat Euroopan komissiota uusimaan kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevän EU:n sidosryhmäfoorumin tai perustamaan uuden, vaikutusvaltaisen vuoropuhelufoorumin jäsenneltyine jatkotoimineen, jotta voidaan vaalia kaikkien julkisten ja yksityisten instituutioiden eri sidosryhmien asiantuntemusta Agenda 2030 toimintaohjelmaan liittyen ja antaa komissiolle suoraan neuvoja.

Esittelijä Ricardo Rio esitti tämän kehotuksen merkittäville EU:n poliittisille päättäjille jo tiistaina puhuessaan Brysselin talousfoorumissa 2021 , joka on Euroopan komission tärkeä vuotuinen taloustapahtuma. Tapahtumassa käyttivät puheenvuoron myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Taustatietoa:

AK ja OECD toteuttivat vuoden 2021 toukokuun ja kesäkuun puolivälin välisenä aikana yhteisen kyselytutkimuksen kestävän kehityksen tavoitteista kehyksenä covid-19-pandemiasta elpymiselle kunnissa ja alueilla. Kyselyyn saatiin 86 vastausta kunnilta, alueilta ja välitason viranomaisilta 24 EU-maasta sekä eräistä muista OECD-maista ja OECD:n ulkopuolisista maista. Alustavat tulokset esiteltiin tiistaina neljännessä pyöreän pöydän kokouksessa ”Kunnat ja alueet kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta” . Kokous järjestettiin kaksipäiväisenä verkkotapahtumana, jossa keskityttiin kestävän kehityksen tavoitteisiin kuntien ja alueiden covid-19-elpymisstrategioiden pitkän aikavälin kehyksenä. Asiakirja on saatavilla täällä .

AK antoi ensimmäisen asiaan liittyvän lausuntonsa vuonna 2019 aiheesta Kestävän kehityksen tavoitteet: perusta EU:n pitkän aikavälin strategialle Euroopan saattamiseksi kestävälle pohjalle vuoteen 2030 mennessä . Lausunnon esittelijä oli Zarasain piirikunnanvaltuuston jäsen Arnoldas Abramavičius (LT, EPP).

Euroopan komission julkaisi marraskuussa 2020 komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach .

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :