Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma määrittää kuntien ja alueiden uudet painopisteet  
Äskettäin järjestäytynyt ENVE-valiokunta keskittyy toimissaan vihreän kehityksen ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun ilmaston lämpeneminen kärjistää ilmastohaasteita

Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) johti 27. helmikuuta ensimmäistä kokoustaan Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunnan (ENVE) puheenjohtajana. Uuden toimikauden ensisijaisena painopisteenä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. ENVE-valiokunnan tulevien lausuntojen aiheina ovat vesi, puhdas ilma, vety ja biologinen monimuotoisuus. Aiheista ”Eurooppalainen ilmastolaki”, ”Ilmastosopimus” ja ”Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma” annettaville lausunnoille on nimetty uudet esittelijät.

ENVE-valiokunnan toinen kokous alkoi keskustelulla vihreän kehityksen ohjelmasta. ENVE-valiokunnan puheenjohtaja ja Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) sanoi: ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on valtava haaste mutta myös merkittävä mahdollisuus, johon meidän on tartuttava. Meidän on vahvistettava yhteistyötämme Euroopan parlamentin kanssa, jotta kuntien ja alueiden ääni saadaan vahvemmin esille tulevissa lainsäädännöllisissä ja poliittisissa uudistuksissa. Meidän on toimittava aktiivisesti sen varmistamiseksi, että vihreän kehityksen ohjelmasta on konkreettista hyötyä kansalaisillemme uusien työpaikkojen, paremman ilmanlaadun, kohtuuhintaisen energian ja heidän kaikkien saatavilla olevien puhtaiden liikkuvuusmahdollisuuksien muodossa. Paikallis- ja aluetason edustajina meidän on sitouduttava varmistamaan, että ekologinen siirtymä on muutos, jossa me kaikki olemme voittajia.”

Euroopan parlamentin jäsen Pierre Larrouturou painotti tarvetta ” moninkertaistaa käytettävissä oleva rahoitus, sillä vain näin voidaan onnistua siirtymässä, joka on vihreän kehityksen ohjelman tavoite” . Vuoden 2021 talousarviota käsittelevä Euroopan parlamentin yleisesittelijä Pierre Larrouturou kehotti laatimaan avoimuussäännöt sen varmistamiseksi, että pankit ja vakuutusyhtiöt lopettavat asteittain fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit. ”Pystymme tähän, mutta meidän on nyt asetettava selkeä aikataulu.”

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta laadittavan AK:n lausunnon esittelijä Vojko Obersnel (HR, PES) muistutti, että ”jos EU todella sitoutuu saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, tarvitaan asianmukainen rahoitus, jota ei pidä toteuttaa koheesiopolitiikan kustannuksella. Populismin alati lisääntyessä emme voi hyväksyä sitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja Euroopan sosiaalirahasto asetetaan vastakkain. Emme voi selittää ihmisille, että tietyn alueen työmarkkinaohjelmia on leikattava, jotta voidaan tukea vihreää siirtymää toisella alueella. Tarvitsemme lisärahoitusta tätä uutta rahastoa varten. Kyseessä on haaste, jolla testataan EU:n uskottavuutta.” Esittelijä Vojko Obersnelin laatima lausunto on määrä antaa seuraavassa täysistunnossa 25.–26. maaliskuuta 2020.

Lisäksi jäsenet keskustelivat seuraavista tulevista lausunnoista:

Vety : Kohti puhdasta vetyä koskevaa etenemissuunnitelmaa – paikallis- ja alueviranomaisten panos ilmastoneutraaliin Eurooppaan , esittelijä Birgit Honé (DE, PES). ”Tarvitsemme pikaisesti vihreää vetyä koskevan eurooppalaisen strategian sekä EU:n kehyksen, joiden avulla edistetään vahvan vetytalouden luomista. Tämä energialähde tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia innovointiin, arvonmuodostukseen ja työllisyyteen monilla EU:n alueilla ja on avainasemassa pyrittäessä saavuttamaan vihreän kehityksen ohjelman hiilestä irtautumisen ja ilmastoneutraaliuden tavoitteet” , sanoi Ala-Saksin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja aluekehitysasiain ministeri Birgit Honé. Lausunto on määrä antaa täysistunnossa 13.–14. toukokuuta 2020.

Vesi : Vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimivuustarkastus , esittelijä Piotr Całbecki (PL, EPP) ”Meidän on käytettävä innovatiivisia vesihuollon välineitä, jotka perustuvat tutkimukseen, tieteidenvälisyyteen ja luontopohjaisiin ratkaisuihin. Lausunnossa pyritään esittämään konkreettisia ehdotuksia lainsäädännön tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi samalla kun nostetaan vedenlaatuvaatimuksia alueillamme” , totesi Kujavia-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Piotr Całbecki. Lausunto on määrä antaa täysistunnossa 13.–14. toukokuuta 2020.

Puhdas ilma : ”Heikko ilmanlaatu aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia ja kroonisia hengitysongelmia, nopeuttaa biologisen monimuotoisuuden häviämistä ja haurastuttaa kulttuuriperintöä. Vain EU:n varoilla tuetuin paikallisin ja alueellisin aloittein ja innovatiivisin hankkein voimme todella parantaa ilmanlaatua kansalaistemme hyväksi” , sanoi Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsen János Ádám Karácsony (HU, EPP) ja aiheesta Ilman puhtautta koskevan EU-politiikan tulevaisuus nollapäästötavoitteen yhteydessä annettavan lausunnon esittelijä. Lausunto on määrä antaa täysistunnossa 1.–2. heinäkuuta 2020.

Biologinen monimuotoisuus : ”Planeettamme valtava ja upea biologinen monimuotoisuus on vaarassa. Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen edellyttävät välittömiä toimia kaikilla tasoilla, paikallistasosta aina globaaliin tasoon. EU:n uuden biodiversiteettistrategian onnistumiseksi kuntien ja alueiden on osallistuttava kunnianhimoisten poliittisten toimien laatimiseen, asianmukaiseen rahoittamiseen ja täytäntöönpanoon” , painotti Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) aiheesta Vuoden 2020 jälkeiseen aikaan tähtäävät biologisesti monimuotoiset kunnat ja alueet biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 15. osapuolikonferenssissa ja seuraavassa EU:n strategiassa annettavaa lausuntoa käsittelevässä keskustelussa. Lausunto on määrä antaa täysistunnossa 13.–14. toukokuuta 2020.

ENVE-valiokunnan jäsenet nimesivät seuraavat esittelijät:

Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Juan Manuel Moreno Bonilla (ES, EPP) on nimetty aiheesta ”Eurooppalainen ilmastolaki, jolla vahvistetaan vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite” annettavan lausunnon esittelijäksi.

Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Tjisse Stelpstra  (NL, ECR) on nimetty aiheesta ”Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma” annettavan lausunnon esittelijäksi.

Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) on nimetty aiheesta ”Ilmastosopimus” annettavan lausunnon esittelijäksi.

Kaikkiin kokousasiakirjoihin pääsee tutustumaan tästä .

Yhteyshenkilö: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023