Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
”Covid-19-kriisi on korostanut naisten ja miesten epätasa-arvoa”  

Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijän Concha Andreun (ES, PES) haastattelu

La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja Concha Andreu Rodríguez (ES, PES) kertoo tässä haastattelussa sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU:n strategiasta ja covid-19-pandemian vaikutuksista naisiin. Concha Andreu on Euroopan alueiden komitean (AK) ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) tällä viikolla hyväksymän lausunnon esittelijä. Täysistunto käsittelee lausunnon hyväksymistä lokakuussa.

Olette sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU:n strategiasta annettavan AK:n lausunnon esittelijä. Mitä mieltä olette komission ehdotuksista ja mitkä ovat tärkeimmät lausunnossanne esitetyt suositukset?

Tiedonanto ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” on erittäin hyödyllinen väline, jonka avulla voidaan saavuttaa konkreettisia edistysaskeleita sukupuolten tasa-arvon alalla Euroopan unionissa.

Euroopan komissio julkaisi sen 25 vuotta sen jälkeen, kun oli hyväksytty Pekingin julistus ja toimintaohjelma eli ensimmäinen yleismaailmallinen toimintaohjelma naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi. Vaikka aikaa on kulunut, nämä tekstit ovat edelleen ajankohtaisia, sillä sukupuolten tasa-arvon alalla on vielä paljon tehtävää. Euroopan komission tiedonanto auttaa myös edistämään kestävän kehityksen tavoitteita, sillä sukupuolten tasa-arvo on osallistavan ja kestävän kehityksen olennainen osatekijä.

Strategian hallinnoinnissa on kuitenkin parantamisen varaa. Meidät paikallis- ja alueviranomaiset on unohdettu kokonaan. Meille olisi annettava strategiassa rooli, sillä olemme keskeisellä asemassa toteuttamassa kansalaisiin suoraan vaikuttavia toimintapolitiikkoja. Vaadimmekin Euroopan komissiota pitämään meitä strategisina kumppaneina tasa-arvostrategian suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Miten kuvailisitte covid-19-pandemian vaikutuksia naisiin?

Olen ollut viime kuukaudet etujoukoissa hoitamassa covid-19-kriisiä alueellani, joka oli yksi ensimmäisistä ja pahimmista pandemia-alueista Espanjassa, ja voin sanoa, että kriisillä on ollut hyvin monenlaiset kasvot. Kyse ei ole ollut vain terveys- tai talouskriisistä, vaan olemme joutuneet myös ratkaisemaan eriarvoisuudesta johtuvia sosiaalisia ongelmia.

Covid ei ole lisännyt epätasa-arvoa, mutta se on korostanut jo ennestään vallinnutta eriarvoisuutta. Tämä koskee ennen kaikkea sukupuolten epätasa-arvoa. Covid-kriisi tuodaan esiin kaikissa lausunnon osissa. Kyseisissä kohdissa käsitellään muun muassa sukupuolistuneen väkivallan kärjistymistä kotoapoistumisrajoitusten vuoksi, monien naisten kaikkialla unionissa kokemia vaikeuksia sovittaa yhteen etätyö ja hoitovelvoitteet, naisten suurta edustusta pandemian eturintamassa tehtävässä työssä (sairaanhoito, lasten ja iäkkäiden hoito, kotitaloustyö, kaupallinen ala jne.) ja kehitysmaiden naisten haavoittuvan aseman pahentumista kriisin seurauksena.

Strategia laadittiin ja julkaistiin ennen covid-19-kansanterveyskriisin alkamista. Se vaikuttaa siksi nyt puutteelliselta: siinä olisi arvioitava, miten kriisi on vain tuonut naisten ja miesten välillä jo ennestään vallinneen epätasa-arvon entistä näkyvämmäksi. Siinä olisi myös annettava ohjeita siitä, millaisten välineiden avulla voidaan varautua tuleviin kriiseihin tasa-arvon näkökulmasta.

Olette La Riojan alueen ensimmäinen naispuheenjohtaja. Miten aluehallitus edistää sukupuolten tasa-arvoa?

Perustimme aluehallinnon ensimmäisen tasa-arvoelimen eli tasa-arvon pääosaston koordinoimaan tasa-arvotoimia osastojen välisen tasa-arvotoimikunnan avulla. Tässä elimessä ovat edustettuina kaikki aluehallituksen ministeriöt tasa-arvotoimien edistämiseksi kaikilla aloilla. Näin voimme puuttua epätasa-arvoon kohdennetusti esimerkiksi maaseutupolitiikassa, työllisyydessä ja työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa tai kulttuurialalla.

Sen lisäksi, että pyrimme sisällyttämään sukupuolinäkökulman hallinnon päivittäiseen työskentelyyn, mikä on olennaisen tärkeää, ajamme myös sääntelyn kehittämistä niin, että tästä monialaisesta tasa-arvoelimestä tulee pysyvä osa hallintoa ja että tasa-arvoa edistetään yhteiskuntaelämän kaikilla osa-alueilla. Lisäksi katsomme, että tasa-arvovalistus ja -tiedotus on välttämätöntä tasa-arvon edistämiseksi aluetasolla. Lakisääteiset seuraamukset ovat tärkeitä ja tarpeellisia, mutta katson, että todellinen muutos edellyttää sitä, että yhteiskunta omaksuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden ihanteet ja periaatteet.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi työstämme parhaillaan tasa-arvolakia ja osallistumme hankkeisiin, joilla edistetään tasa-arvon periaatetta. Tällainen on esimerkiksi Euroopan parlamentin Espanjan-toimiston käynnistämä ”¿Dónde están ellas?” -kampanja (Missä ovat naiset?). Tarkoituksena on laatia vuosittain raportti siitä, kuinka monta naista on ollut puhujana sellaisissa julkisissa tapahtumissa, joissa on ollut useampi kuin yksi puhuja. Kampanjan tavoitteena on parantaa lukuja vuosi vuodelta. Kampanjaan on liittynyt jo yli 150 instituutiota, tiedotusvälinettä, yritystä, organisaatiota yms.

Mitä Euroopan alueiden komitea ja muut EU:n toimielimet voivat tehdä?

Keskustelu tasa-arvostrategiasta on nyt alkanut, ja strategialle tarvitaan neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Alueiden komitea osallistuu tähän lausunnollaan , mutta strategian hyväksymismenettelyyn osallistumisen lisäksi me alue- ja paikallisviranomaiset vaadimme päästä keskeisiksi kumppaneiksi strategian täytäntöönpanossa.

Olemme vastuussa monien julkisten toimintapolitiikkojen toteuttamisesta ja otamme tasa-arvoulottuvuuden huomioon kaikkia niitä kehittäessämme. Lausunnossa esitämme useita kehotuksia EU:n toimielimille ja pyydämme, että meidät osallistetaan järjestelmällisemmin sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseen keskittyvään Euroopan unionin verkostoon sekä sukupuolistereotypioiden torjumiseksi toteutettavan EU:n laajuisen tiedotuskampanjan toteutukseen. Vaadimme lisäksi tasa-arvopolitiikalle asianmukaista rahoitusta monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvista ohjelmista.

Komitean jäsenistössä on varsin vähän naisia, mikä johtuu jossain määrin naisten vähäisestä osuudesta paikallis- ja aluetason edustustehtävissä. Vaikka tilanne on muuttumassa, Euroopassa on kaiken kaikkiaan vielä hyvin vähän naisia poliittisissa vastuutehtävissä. Alueiden komitean olisi hyväksyttävä sukupuolten tasa-arvostrategia, kuten muutamat poliittiset puolueet komiteassa ovat tehneet, sillä näin annettaisiin selkä viesti siitä, että asioiden on muututtava.

Komitealla on myös ihanteellinen asema näyteikkunana, jossa Euroopan paikallis- ja alueviranomaiset voivat esitellä ja vaihtaa tasa-arvoon liittyviä hyviä käytänteitään, ja meidän tulee jatkossakin vaalia tätä keskustelua ja kokemustenvaihtoa, jossa me kaikki alueiden edustajat ja kansalaiset voimme antaa ja saada palautetta ja tutustua myös meidän alueillemme soveltuviin ratkaisuihin.

Yhteydenotot

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023