Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Tukea Euroopan teollisuudelle tulevaisuuden haasteisiin  
Komitean hollantilaisjäsen Jeannette Baljeu esittelee ehdotuksia uudistettua EU:n teollisuuspolitiikkaa varten

Alue- ja paikallistason päättäjät kehottavat Euroopassa koordinoituun toimintaan, jotta varmistetaan Euroopan teollisuuden innovatiivisuus ja kilpailukyky tulevaisuudessa. Euroopan alueiden komitea painottaa Jeannette Baljeun (NL, Renew Europe) laatimassa lausunnossa alue- ja paikallisviranomaisten avainroolia luotaessa laajamittaista teollista yhteistyötä, joka ulottuu tilapäisiä aloitteita pidemmälle ja jolla osaltaan vahvistetaan eurooppalaisia arvoketjuja. Ylipäätään tulisi noudattaa kokonaisvaltaisempaa monialaista toimintamallia, jotta voidaan kartoittaa ja hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja valmiuksia.

Jotta voidaan vastata EU:n lisääntyviin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ekologisiin haasteisiin, Euroopan teollisuutta on nykyaikaistettava perusteellisesti. Euroopan komissio esittää vuoden 2019 jälkipuoliskolla näkemyksiään pitkän aikavälin teollisuuspolitiikasta pyrkiessään mukauttamaan EU:n taloutta, jotta se kykenee vastaamaan 21. vuosisadan haasteisiin. Kunnat ja alueet kehottavat sisällyttämään tähän visioon vahvan alueellisen ja paikkalähtöisen lähestymistavan.

”Euroopan teollisuuden paikkalähtöinen lähestymistapa on keskeisen tärkeä, jos haluamme pysyä kilpailukykyisinä ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin siirtyminen hiilineutraaliin ja digitaaliseen talouteen. Meidän onkin vahvistettava alueellisia ja paikallisia ekosysteemeitä tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussa ja kytkemällä nämä ekosysteemit toisiinsa kaikilla Euroopan alueilla. Paikallisten ja alueellisten sidosryhmien yhteistyö on tässä yhteydessä olennaista, koska meillä kaikilla on edessämme haasteita. Voimme oppia toisiltamme ja kehittää Euroopan teollisuutta kestäväpohjaisella tavalla vahvemman, innovatiivisemman ja kilpailukykyisemmän Euroopan unionin luomiseksi”, sanoi esittelijä, Etelä-Hollandin lääninvaltuuston jäsen Jeannette Baljeu (NL, Renew Europe).

EU:n uudistetun teollisuuspoliittisen strategian tulevaa kehittämistä ohjelmakaudella 2021–2027 silmällä pitäen AK kehottaa vahvistamaan EU:n tukea alueellisille innovointijärjestelmille, joita se pitää tärkeämpinä kuin koskaan aiemmin. Tuoreesta OECD:n tutkimuksesta (2011) ilmenee innovoinnin ratkaisevan tärkeä rooli alueellisen kasvun kestävänä lähteenä. Tutkimuksen mukaan innovointiin liittyvillä investoinneilla on pitkäkestoisemmat vaikutukset kuin fyysiseen infrastruktuuriin tehdyillä investoinneilla.

AK:n täysistunnossa 26. kesäkuuta annetussa lausunnossa korostetaan lisäksi, että yritysten siirtyminen kestäväpohjaisempiin ja resurssitehokkaampiin liiketoimintamalleihin auttaa ympäristöä ja myös tarjoaa kilpailuetua. Paikkalähtöinen lähestymistapa voi antaa panoksen vähähiiliseen talouteen ja kiertotalouteen, jotka edistävät innovointia ja uusia liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuuksia alueellisesti ja paikallisesti.

Taustaa:

EU:n teollisuuspolitiikan tavoitteena on parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, jotta se kykenee säilyttämään asemansa kestävän kasvun ja työllisyyden edistäjänä Euroopassa. Euroopan komissio esitti syyskuussa 2017 uudistetun teollisuuspoliittisen strategian , jossa kootaan yhteen kaikki nykyiset ja uudet horisontaaliset ja alakohtaiset aloitteet kattavaksi teollisuusstrategiaksi.

Eurooppa-neuvosto pyysi 21. ja 22. maaliskuuta 2019 antamissaan päätelmissä Euroopan komissiota esittämään vuoden 2019 loppuun mennessä EU:n teollisuuden tulevaisuutta koskevan pitkän aikavälin vision ja konkreettisia toimenpiteitä sen toteuttamiseksi kaikilla asianomaisilla politiikanaloilla.

Toisin kuin jälkeen jääneiden alueiden ongelmiin puuttumiseksi laadituissa perinteisimmissä toimintamalleissa, joissa keskitytään pääasiassa haittojen kompensointiin, paikkalähtöisessä lähestymistavassa korostetaan ongelmien perimmäisten syiden ratkaisemista. Se edellyttää, että hallintotahot keskittyvät enemmän paikalliseen ja alueelliseen teolliseen ulottuvuuteen, erottelevat alueet toisistaan (eri alueilla on erilaisia ominaispiirteitä) ja ottavat huomioon niiden erityiset edut ja tarpeet. Lisäksi siinä tähdennetään, että alueellisten ja paikallisten sidosryhmien tulisi voida entistä paremmin vaikuttaa niitä koskeviin toimintapolitiikkoihin ja muotoilla niitä.

Lisätietoa on saatavana AK:n verkkosivuilla tai sähköpostitse .

Yhteyshenkilöt:

Jan van Blerk

P. +32 22822149

Jan.vanblerk @cor.europa.eu

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :