Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät vaativat vahvempaa tukea kestäville liikennemuodoille kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi  

Liikenteen hiilestä irtautuminen on avainasemassa pyrittäessä torjumaan ilmastokriisiä ja parantamaan kansalaisten terveyttä ja elintasoa. Euroopan laajuista liikenneverkkoa ja uutta kaupunkiliikenteen kehystä koskevissa lausunnoissaan Euroopan alueiden komitea kehottaa parantamaan sääntöjä ja myöntämään riittävästi rahoitusta, jotta EU:n alueet voidaan yhdistää kattavien ja kestävien liikenneverkkojen avulla ja jotta voidaan kehittää päästöttömiä ja kohtuuhintaisia kaupunkiliikennejärjestelmiä.

Euroopan kunnilla ja alueilla on tärkeä rooli liikennejärjestelmien kehittämisessä EU:ssa. Ne ovat eturintamassa toteutettaessa EU:n tasolla sovittuja, hiilestä irtautumista koskevia tavoitteita ja kehitettäessä kaikille EU:n alueille liikenneverkkoja, joilla vahvistetaan sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja torjutaan maaseutualueiden kasvavaa liikenneköyhyyden riskiä.

Alue- ja paikallisviranomaiset osallistuvat aktiivisesti liikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rahoitukseen alueillaan. Sen vuoksi ne kehottivat lausunnossa ”Suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi” lisäämään alueiden osallistumista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hallintojärjestelmään.Ne korostivat, että liikennealan puutteiden korjaaminen sekä pullonkaulojen ja teknisten esteiden poistaminen on paras tapa tuoda konkreettista eurooppalaista lisäarvoa unionin kansalaisille. Lausunnossa todetaan, että TEN-T-hanke, jonka tavoitteena on Euroopan laajuisen multimodaalisen liikenneverkon toteuttaminen ja kehittäminen suosien kaikkein ympäristöystävällisimpiä liikennemuotoja, tarjoaa vahvaa eurooppalaista lisäarvoa ja on kaikkien alueiden yhteenkuuluvuuden ja yhteyksien perusta.

Liikenteen ja erityisesti henkilöautojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöt muodostavat kolmanneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä. Koska Euroopan laajuinen liikenneverkko tarjoaa infrastruktuurin vähäpäästöiselle ja päästöttömälle liikenteelle, sillä on merkittävä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Paikallis- ja alueviranomaiset korostivat rajatylittävien hankkeiden sosioekonomisia hyötyjä alueillaan mutta painottivat, että Euroopan laajuisessa liikenneverkossa on otettava huomioon EU:n alueiden kohtaamien haasteiden moninaisuus.

AK:n jäsenet korostivat myös, että selkeillä säännöillä voidaan eristää ilmastoystävällisiä liikennemuotoja ja varmistaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit otetaan huomioon liikenneinfrastruktuuria mukautettaessa.

Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsen ja lausunnon esittelijä Isabelle Boudineau (FR, PES) sanoi: ”Ukrainaan tällä hetkellä juuttuneen vehnän ja raaka-aineiden tuontiin liittyvät vaikeudet osoittavat, että tehokkaan eurooppalaisen liikennejärjestelmän luomiselle on muutakin kuin taloudellista tarvetta – se on välttämättömyys Euroopan suvereniteetin kannalta. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää saada Euroopan laajuinen liikenneverkko valmiiksi ja kehittää rajatylittäviä liikennehankkeita. Meidän on parannettava kaupunkisolmukohtia ja integroitava ne paremmin liikennejärjestelmään, jotta ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus toteutuisi kaikkialla.”

Euroopan komission ehdottamaa uutta kaupunkiliikenteen kehystä käsitellessään AK:n jäsenet korostivat, että julkiseen liikenteeseen on investoitu vuosikymmenten ajan liian vähän, ja covid-19-pandemia ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneet seuraukset pahentavat entisestään paikallis- ja alueviranomaisten rahoitusvajetta. Tämä uhkaa heikentää niiden sitoutumista parempien ja puhtaampien liikennepalvelujen tarjoamiseen kansalaisille sekä kaupunki- että maaseutualueilla.

Koska kaupunkialueiden osuus EU:n liikenteen kokonaispäästöistä on tällä hetkellä noin 23 prosenttia, jäsenet korostivat lausunnossa ”Uusi kaupunkiliikenteen kehys”, että julkisen liikenteen on oltava kaupunkiliikenteen selkäranka EU:ssa ja sitä on täydennettävä parantamalla aktiivisen liikkumisen sekä mikroliikenteen ja muiden innovatiivisten ratkaisujen edellytyksiä.

Luxemburgin kaupunginvaltuuston jäsen, lausunnon esittelijä Linda Gaasch (LU, Vihreät) sanoi: ”Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen sekä vahvojen joukkoliikennejärjestelmien ja päästöttömien logistiikkaratkaisujen kehittäminen ovat kaupunkiliikenteen tulevaisuus.Kaupunkiliikenteen kehystä koskevalla lausunnollaan alueiden komitea lähettää voimakkaan viestin EU:n muille toimielimille: Kunnat ja alueet ovat valmiita liikkumismuotosiirtymään!”

Lisäksi lausunnossa todetaan, että kaupunkien lähialueiden ja maaseutualueiden yhteyksien varmistamiseksi ja liikenneköyhyyden lieventämiseksi on lisättävä julkisen liikenteen kokonaiskapasiteettia ja sovellettava innovoinnissa strategisempaa lähestymistapaa (esim. julkiset kutsuliikennepalvelut). Kaupunkikeskusten ja niiden ympäristöjen taloudellinen vauraus on suoraan yhteydessä liikenteen sujuvuuteen. Sujuvuuden parantamiseksi ja EU:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää varmistaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on paremmat mahdollisuudet saada EU:n rahoitusta. Lausunnossa kehotetaan myös ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset aktiivisemmin mukaan politiikan kehittämiseen EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla ja korostetaan aktiivisen liikkumisen (kävely ja pyöräily) merkittäviä, vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, sillä se tarjoaa huomattavia terveyteen liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä ja vaatii hyvin vähän investointeja.

Taustatietoa:

Euroopan komission joulukuussa 2021 ehdottaman Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevan politiikan tarkistuksen tavoitteena on kehittää Euroopan laajuista multimodaalista liikenneverkkoa ja korjata puutteita, poistaa pullonkauloja ja teknisiä esteitä sekä vahvistaa sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Politiikalla tuetaan innovoinnin, uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen soveltamista kaikkiin liikennemuotoihin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on parantaa infrastruktuurin käyttöä, vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia sekä parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Ottaakseen huomioon Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset liikenteeseen ja infrastruktuuriin komissio muutti Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevaa politiikkaa heinäkuussa 2022 ja vahvisti liikenneyhteyksiä Ukrainan kanssa.

Tukeakseen siirtymistä puhtaampaan, vihreämpään ja älykkäämpään liikkumiseen Euroopan komissio esitti joulukuussa 2021 uuden kaupunkiliikenteen kehyksen. Kehyksessä peräänkuulutetaan vahvempaa julkista liikenneverkkoa, tehokasta päästötöntä kaupunkilogistiikkaa ja liikennevirtojen parempaa hallintaa multimodaalikeskusten ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Siinä annetaan ohjeita paikallisille toimille ja pyritään tukemaan kuntia ja alueita niiden roolissa sisämarkkinoiden keskeisinä liikennekeskuksina.

Tukeakseen kestävää ja kohtuuhintaista liikennettä koskevia tavoitteita kaikissa Euroopan kunnissa ja alueilla Euroopan alueiden komitea on käynnistänyt vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän kampanjan. Aloitteella pyritään asettamaan alueet ja kunnat keskeiseen asemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, jotta paikallis- ja aluepäättäjät voivat toteuttaa ilmastonmuutokseen liittyviä toimia ja lisätä EU:n rahoittamien kestäväpohjaisten hankkeiden toteuttamista paikallisyhteisöissä kaikkialla Euroopan unionissa.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Autoteollisuusalueiden allianssi vaatii EU:n tukiohjelmaa oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja onnistuneen siirtymän varmistamiseksi 7,5 miljoonaa työpaikkaa tarjoavalla autoteollisuusalalla
Autoteollisuusalueiden allianssi vaatii EU:n tukiohjelmaa oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja onnistuneen siirtymän varmistamiseksi 7,5 miljoonaa työpaikkaa tarjoavalla autoteollisuusalalla
17.11.2022