Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet vaativat EU:lle vahvaa roolia hiiliviljelyn hallinnoinnissa elintarviketurvan riskien välttämiseksi  

Hiilen sitominen maaperään ja kasvimateriaaliin voi olla keskeinen väline päästöjen vähentämisessä. AK painottaa, että kunnat ja alueet on otettava mukaan EU:n sertifioinnin hallinnointiin, jotta hankkeet sopeutetaan paikallisiin tarpeisiin vaarantamatta elintarviketurvaa.

Alue- ja paikallisviranomaisilla olisi oltava keskeinen asema hiiliviljelyn sertifioinnin hallinnoinnissa, jotta voidaan tukea paikallisiin tarpeisiin räätälöityjen ja alueellisten maatalous- ja maaseutustrategioiden mukaisten hankkeiden kehittämistä. Tämä on keskeinen viesti Bretagnen aluevaltuuston puheenjohtajan Loïg Chesnais-Girardin laatimassa lausunnossa ”Alueelliset sopeutumisstrategiat vähähiilisen maatalouden mahdollistamiseksi”, joka hyväksyttiin AK:n 153. täysistunnossa vastauksena komission asetusehdotukseen hiilenpoistoja koskevasta unionin sertifioinnista. Hiilenpoistoja koskevassa unionin uudessa sertifiointijärjestelmässä olisi otettava huomioon maatilat kokonaisuudessaan ja kaikki kasvihuonekaasupäästöt, ei pelkästään hiilidioksidipäästöt, ja siihen olisi sisällytettävä vahva sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus. Muutoin vaarana on elintarviketurvan heikkeneminen EU:ssa.

Monissa EU:n jäsenvaltioissa alueet osallistuvat suoraan yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien laatimiseen ja täytäntöönpanoon ja edistävät osaltaan kestäviä käytäntöjä, joilla vähennetään maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi alue- ja paikallisviranomaiset panevat täytäntöön 70 % ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 % ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. AK:n esittelijä, Bretagnen aluevaltuuston puheenjohtaja Loïg Chesnais-Girard (PES, Ranska) kehottaa lausunnossaan ”Alueelliset sopeutumisstrategiat vähähiilisen maatalouden mahdollistamiseksi” osallistamaan alue- ja paikallisviranomaiset tiiviisti keskusteluun hiiliviljelyn EU-sertifioinnista.

Loïg Chesnais-Girardin mukaan "maatalouden ensisijaisena tehtävänä olisi edelleen oltava ruoan tuottaminen eurooppalaisille. Euroopan komission ehdottamaa hiilisertifiointia olisi täten säänneltävä erityisesti maatalousalalla, ja sen olisi oltava yhdenmukainen yhteisen maatalouspolitiikan kanssa. Alueilla onkin parhaat edellytykset koota yhteen hankkeita ja varmistaa, että hiiliviljely hyödyttää ensisijaisesti maatalouselintarvikealaa eikä viherpesua muilla aloilla, jotka eivät toteuta riittäviä toimia kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi."

Esittelijä ehdottaa, että pelkästään tuloksiin pohjautuvan lähestymistavan sijaan omaksutaan lähestymistapa, joka perustuu tunnustettuihin maaperän hiilipitoisuuden lisäämis- ja säilyttämismenetelmiin, joilla edistetään myös biodiversiteetin suojelua. Lisäksi maataloustuottajia on tuettava kasvihuonekaasupäästöjen yleisessä vähentämisessä niin, ettei keskitytä yksinomaan hiileen.

Lausunnossa todetaan, että EU:n hiilisertifiointijärjestelmää olisi säänneltävä heti alusta alkaen, sillä muutoin se saattaa johtaa maananastukseen ja maataloustoiminnan muuttumiseen sijoitustoiminnaksi. Maan käyttötarkoituksen muuttaminen saattaa myös vaikuttaa EU:n yleiseen ruoantuotantoon. Uusi järjestelmä ei saisi rankaista pienimpiä maataloustuottajia eikä myöskään niitä, jotka pyrkivät jo toiminnassaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja soveltavat varastointikäytäntöjä. Sen on oltava johdonmukainen, avoin ja turvallinen, jotta voidaan varmistaa, että alalla myönnetyt päästöhyvitykset ovat luotettavia. Sertifioinnin seuranta- ja arviointikehyksen on oltava luotettava ja helppokäyttöinen mutta siitä ei saa aiheutua kohtuuttomia hallinto- ja valvontakustannuksia.

Lisätietoa:

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2021 tiedonannon hiilen kierrosta ja sittemmin 30. marraskuuta 2022 ehdotuksen asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta.AK laati aiheesta Loïg Chesnais-Girardin esittelemän oma-aloitteisen lausunnon ”Alueelliset sopeutumisstrategiat vähähiilisen maatalouden mahdollistamiseksi”. Euroopan parlamentti aikoo muuttaa Euroopan komission ehdotusta ja äänestää mietinnöstään syyskuun täysistunnossaan. Esittelijänä Euroopan parlamentissa on Lidia Pereira (PPE, Portugali).

Yhteydenotot:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

P. +32 473524115

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023