Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Lambertzin ensimmäinen vuotuinen linjapuhe ”Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta”  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti 10. lokakuuta ensimmäisen linjapuheensa, jossa käsitellään Euroopan unionin tilaa alueiden ja kuntien näkökulmasta . Puhetta seurasi keskustelu EU:n tulevaisuudesta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa.

Puheenjohtaja Lambertz piti puheensa Brysselissä AK:n täysistunnossa, johon oli kokoontunut kuntien ja alueiden edustajia EU:n kaikista jäsenvaltioista. Hän loi puheessaan katsauksen EU:n kuntien ja alueiden nykytilanteeseen ja tarkasteli tulevien vuosien tärkeimpiä haasteita.

”Katselemme Euroopan alueiden komiteassa unionia ruohonjuuritasolta, tavallisten ihmisten näkökulmasta, 350 paikallis- ja aluevaltuutetun silmin. Tämä on se näkökulma, josta haluamme välittää viestiä”, puheenjohtaja Lambertz sanoi.

”Unionilla on yhä suurempi merkitys paikallis- ja aluepäättäjien toiminnassa. Nämä tahot panevat täytäntöön suurimman osan EU:n lainsäädännöstä, rakentavat, osarahoittavat ja hallinnoivat EU-hankkeita ja keskustelevat EU-asioista valtuustoissa ja kansalaisten kanssa. Aivan kuten unionitaso vaikuttaa paikallis- ja aluetasoon, myös paikallis- ja aluetason pitää voida vaikuttaa koko painollaan unionitasoon”, hän korosti.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk yhtyi Lambertzin näkemyksiin ja painotti, että ”Euroopan itseluottamus ja hyvinvointi ovat riippuvaisia eurooppalaisten kaupunkien, alueiden ja kuntien elinvoimaisuudesta”.

Vuoden 2017 Alueiden tila -puheen keskeiset viestit:

Uusi yhteys kansalaisiin: ”Kunta- ja aluevaltuutettujen sitoutunut toiminta näkyy kansalaisten luottamuksena paikallis- ja aluehallintoon. Se on yleisesti vahvempaa kuin luottamus EU:hun ja sen jäsenvaltioihin. Tämä on suuri ylpeyden aihe.”

”Noudattakaamme toiminnassamme kahta periaatetta: toimitaan oikealla tasolla ja keskustellaan eurooppalaisten kanssa – –. Komitea on järjestänyt maaliskuusta 2016 lähtien reilut 140 julkista keskustelutilaisuutta 95:llä eri alueella.”

”Uskon vakaasti siihen, että epäluulo EU:ta kohtaan saadaan korvattua unionin toimien kaipuulla, kun kuunnellaan ihmisten odotuksia.”

Koheesiopolitiikan tulevaisuus: ”Koheesiopolitiikka antaa oleellisen yhteisvastuullisen panoksen Euroopan unionin vahvistamiseen, ja se on sisämarkkinasääntöjen välttämätön vastinpari. Sen ja Euroopan tulevaisuus liittyvät toisiinsa.”

”Vähintään kolme neljästä eurooppalaisesta pitää EU:n alueellisia investointeja myönteisinä omalle kunnalleen ja alueelleen.”

”Pyydämme neuvostolta ensinnäkin sitä, että kaikille alueille taataan vahva koheesiopolitiikka, ja toiseksi takeita siitä, että koheesiopolitiikkaa rahoitetaan ainakin kolmasosalla EU:n talousarviota kuten nyt.”

EU:n talousarvio ja julkiset investoinnit: ”Jotta unionin kunnianhimoiset tavoitteet olisivat uskottavia, niiden toteuttamiseksi on varattava huomattavat resurssit, erityisesti vapauttamalla uusia omia varoja.”

Muuttoliike: ”Identiteettiemme on käytävä rauhanomaista vuoropuhelua ja oltava jatkuvasti avoinna ulospäin sen sijaan, että käperryttäisiin sisäänpäin.”

”Paikallis- ja aluehallinnon työntekijät ovat järjestäneet erittäin vaikeissa oloissa tuhansien muuttajien vastaanoton Cataniassa Sisiliassa, Ateenassa, Kreikan saarilla ja monissa muissa paikoissa ja maissa. – – Heidän rohkeutensa ja solidaarisuutensa on sellainen osoitus Eurooppa-hengestä, josta voidaan olla ylpeitä.”

Brexit: ”Brexit merkitsee erilaisiin poikkeusjärjestelyihin pohjautuvan unionin epäonnistumista – –. Brexit-päätöksellä on vakavia seurauksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan paikallisyhteisöille.”

Sosiaalinen Eurooppa: ”Turvan on tarkoitettava myös sosiaaliturvaa. Euroopassa on vielä valtavia eroja taloudellisissa ja sosiaalisissa oloissa. Joka viides eurooppalainen on sosiaalisesti syrjäytynyt tai asuu kotitaloudessa, jonka elintaso alittaa köyhyysrajan.”

”Eurooppalaiset tarvitsevat vahvaa sosiaalista mallia, joka tarjoaa turvaa kaikille. Älkäämme koskaan unohtako, että mahdollisuus parantaa sosiaalista huolenpitoa kuuluu unionin perustavoitteisiin. Juuri siitä on kyse Göteborgissa 17. marraskuuta pidettävässä sosiaalihuippukokouksessa, johon komiteamme osallistuu.”

Ympäristö: ”Eurooppalaisten turvallisuus on riippuvaista myös ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Alueet ja kunnat ovat myös tässä eturivin toimijoita, aivan kuten ne Yhdysvaltojen osavaltiot ja kaupungit, jotka ovat rohkeasti päättäneet panna Pariisin sopimuksen tavoitteet toimeen Donald Trumpin vastuuttomasta asenteesta huolimatta.”

”Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös komitean painopistealoihin. Olemme juuri käynnistäneet kumppanuudet European Climate Alliance -verkoston ja ICLEIn kansainvälisen verkoston kanssa.”

Miten tästä eteenpäin

AK osallistuu keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta muun muassa Pohdintoja Euroopasta -aloitteella, jonka puitteissa järjestetään kansalaisvuoropuhelutilaisuuksia ja suurelle yleisölle avoimia kansalaiskeskusteluja komitean 350 jäsenen ja varajäsenen myötävaikutuksella. Lisäksi kerätään kansalaispalautetta yleiseurooppalaisella verkkokyselyllä, joka koostuu Euroopan tulevaisuutta koskevista kysymyksistä. AK aikoo esittää tämän pohjalta vuoden 2018 alkupuoliskolla visionsa Euroopan tulevaisuudesta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Se aikoo myös järjestää vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Euroopan alue- ja paikallispäättäjien huippukokouksen.

Euroopan alueiden komitea käynnisti 9. lokakuuta yhdessä EU:n merkittävimpien kunta- ja aluejärjestöjen kanssa Euroopan laajuisen #CohesionAlliance-kampanjan. Muodostettu yhteenliittymä vaatii, että vuoden 2020 jälkeisten EU:n talousarvioiden avulla taataan kaikille unionin alueille vahvempi, vaikuttavampi ja näkyvämpi koheesiopolitiikka. Paikallis- ja aluepäättäjiä eri puolilta Eurooppaa, Euroopan parlamentin jäseniä ja kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajia pyydetään allekirjoittamaan yhteenliittymän periaatejulistus.

Taustatietoa

AK:n lokakuun täysistunnon ohjelmaan kuuluu tästä lähin aina komitean puheenjohtajan pitämä EU:n alueiden tila -puhe, jossa luodaan katsaus EU:n kuntien ja alueiden ajankohtaiseen tilanteeseen ja tarkastellaan tulevien vuosien tärkeimpiä haasteita. Puhe on myös AK:n alustava vastaus Euroopan komission työohjelman keskeisiin ehdotuksiin. Puheen jälkeen täysistunnossa käydään AK:n jäsenten ja EU:n korkean tason edustajien välinen keskustelu.

AK:n poliittiset ryhmät esittävät näkemyksiään omilla verkkosivuillaan .

• AK:n verkkosivu Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta

Puheenjohtaja Donald Tuskin Euroopan alueiden komiteassa pitämä puheenvuoro

Seuraa tapahtumia: #SOTREG #EULocal

Flickr-kuvagalleria

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: