Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet tarvitsevat Euroopan unionia – EU tarvitsee kuntiaan ja alueitaan  
AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti puheen aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti 9. lokakuuta Brysselissä vuotuisen puheensa aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä. AK:n täysistunnossa pidetyssä puheessa todettiin, että Eurooppa tarvitsee ”ei vain kellonajan muuttamista, vaan suunnan ja toimintatavan muuttamista”, mikä antaisi alueille ja kunnille enemmän sananvaltaa EU:n tulevaisuuden suunnittelussa.

Puheenjohtaja Lambertz kehotti puheessaan lisäämään kuntien ja alueiden EU-rahoitusta ja antamaan niille lisää sananvaltaa EU:n päätöksenteossa sekä painotti, että ”kuntien ja alueiden heikentäminen merkitsee unionin heikentämistä. Tämä ei saa olla suunnitelmissamme tulevaisuutta varten. Päinvastoin: vahvistamalla alueita vahvistetaan myös unionia”.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani korosti, että ”Euroopan parlamentti ja Euroopan alueiden komitea kokoavat kansalaisten unioni-, paikallis- ja aluetasolla valitsemat edustajat yhteen, vaikkakin eri tavoin. Tämän etuoikeuden pohjalta meidän on tehtävä yhteistyötä antaaksemme konkreettisia vastauksia kansalaisille ja suunnitellaksemme heidän kanssaan Eurooppaa, joka on entistä tehokkaampi, oikeudenmukaisempi ja kykenevämpi edustamaan heitä.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula totesi, että "AK on järjestänyt viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana suuren määrän kansalaiskeskusteluja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansalaisten viesti on selkeä: unionin toimintakykyä isoissa asioissa on vahvistettava ja yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta lisättävä jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Tämän vuoksi unioni tarvitsee kunnianhimoisen talousarvion. Kuilua kansalaisten ja unionin välillä on myös kavennettava viemällä viestiä eteenpäin Brysseliin paikallistason edustajien kautta."

EU:n tila 2018 – alueiden ja kuntien näkökanta -puheen keskeiset viestit:

EU:n talousarvio: ”Järkevästi ajatellen on selvää, että puhutaan sitten koheesiosta, yhteisestä maatalouspolitiikasta tai mistä tahansa muusta politiikasta, ja etenkin kun EU:n talousarvio on jo riittämätön, emme voi saada aikaan enemmän pienemmillä resursseilla."

EU:n koheesiopolitiikka: ”Koheesio on jokaisen asia. Tästä on osoituksena se, että Cohesion Alliance -aloite on saanut 8 000 allekirjoittajaa, ja aloite kattaa nyt lähes koko unionin. Koheesiopolitiikka auttaa alueita kehittymään. Koheesiopolitiikka on myös tulevaisuuden politiikka, jonka avulla pyritään ratkaisemaan aikamme suuret haasteet mutta myös vastaamaan päivittäisiin haasteisiin. Paikallis- ja aluetason vaaleilla valitut edustajat jatkavat ponnistelujaan Euroopan unionin koheesion säilyttämiseksi. "

Muuttoliike: "Päivä päivältä kaupungit ja kunnat kamppailevat vaaliakseen yhteiseloa Euroopassa. Samalla kun neuvosto puhuu loputtomasti 'muuttoliikkeestä', ruohonjuuritasolla kuullaan sanaa 'kotoutuminen' paljon useammin... Komitea aikoo käynnistää yhteistyössä Euroopan komission kanssa kampanjan tuodakseen esiin kunnissa ja alueilla toteutettuja kotouttamishankkeita ."

Kansalaisvuoropuhelu: ”Meidän on saatava aitoa palautetta EU:n toimintapolitiikoista. Kuunteleminen ei riitä. On järjestettävä kansalaisvuoropuheluita, ja niiden tuloksia on seurattava, jotta unionin toimia voidaan parantaa tietyillä toiminta-aloilla... Sen vuoksi olen ehdottanut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajalle, että komiteat tekisivät yhteistyötä luonnostellakseen pysyvän eurooppalaisen mekanismin kansalaisvuoropuhelua varten ."

Sosiaaliset oikeudet: "Euroopan on ehkä muutettava aikaa, mutta ennen kaikkea se tarvitsee suunnanmuutosta... Sosiaaliset oikeudet on tunnustettava samanvertaisiksi kuin taloudelliset oikeudet. Eurooppa voi tulla vahvemmaksi vain, jos autetaan ensin niitä, joilla tarve on suurin."

Toissijaisuusperiaate: ”Johtavana periaatteena tulisi olla 'enemmän Eurooppaa, kun se on tarpeen' ja 'vähemmän Eurooppaa, kun se on järkevää'. Toissijaisuusperiaate merkitsee myös vahvaa unionia, joka hyödyntää paikallis- ja alueviranomaisiaan päästäkseen lähelle kansalaisia... Ja komitea toteuttaa ideoitaan käytännössä perustamalla uuden alueellisten keskusten kokeiluverkoston tukeakseen politiikkojen täytäntöönpanon arviointia.”

AK:n suositukset keinoiksi palauttaa luottamus EU:hun

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyynnöstä laadittu AK:n lausunto aiheesta " Pohdintoja Euroopasta: alue- ja paikallisviranomaisten ääni pyrittäessä palauttamaan luottamusta Euroopan unioniin ". Lausuntoon kulminoituvat maaliskuussa 2016 aloitetut laajat, kahden vuoden aikana järjestetyt kuulemiset eli Pohdintoja Euroopasta - kampanja, johon osallistui yli 40 000 kansalaista ja 266 paikallis- ja alueviranomaistahoa. Kampanja koostui pääasiassa kansalaisvuoropuhelutilaisuuksista ja paikallistason keskusteluista, jotka järjestettiin AK:n jäsenten aloitteesta. Tätä täydensi EU:n laajuinen verkkokysely sekä kuntien ja alueiden kuuleminen, ja yleinen palaute muodostaa perustan puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertzin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Markkulan johdolla laaditulle lausunnolle.

Lausunnossa korostetaan kampanjan tärkeimpiä tuloksia:

Mitä kansalaiset kertoivat: he haluavat yhteisvastuuseen, yhteenkuuluvuuteen ja läheisyyteen perustuvan EU-hankkeen

80 prosenttia kansalaisista toivoi EU:lta enemmän solidaarisuutta

Ihmiset luottavat paikallis- ja aluetason edustajiinsa enemmän kuin he luottavat unioni- tai valtiotason poliitikkoihin.

Monet korostivat etäisyyttään EU-politiikkaan ja EU:n toimielimiin ja ilmaisivat turhautuneisuutensa EU:hun, sillä monet katsovat, että EU on liian etäinen eikä täytä lupauksiaan.

Mitä alueet ja kunnat kertoivat: ne on otettava kaikilta osin mukaan EU:n politiikkojen suunnitteluun

Paikallis- ja alueviranomaisten rooli on tunnustettava kattavammin sekä EU-asioiden päivittäisessä hoitamisessa että EU:n perussopimusten tulevien muuttamisten yhteydessä, jolloin AK:n olisi oltava edustettuna täysin oikeuksin kaikissa tulevissa valmistelukunnissa.

Helpotetaan kansalaisten osallistumista EU:n politiikkaan ja luodaan vuotta 2019 pidemmälle ulottuva pysyvä kansalaisvuoropuhelurakenne

Luottamus EU:hun ja EU:n uskottavuus paranevat vain, jos EU:n toiminnan lisäarvo osoitetaan selkeästi.

Kansalaisten osallistamisen ei tule rajoittua vain Euroopan parlamentin vaaleja edeltäviin ajanjaksoihin.

AK ehdottaa pysyvän ja suunnitelmallisen vuoropuhelujärjestelmän luomista kansalaisten sekä EU:n poliittisten päättäjien ja toimielimien välille. Järjestelmään osallistuisivat myös paikallis- ja alueviranomaiset AK:n välityksellä.

Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous

Tuodakseen esiin komitean osallistumisen meneillään olevaan poliittiseen keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta brexitin jälkeen puheenjohtaja ilmoitti myös, että AK:n Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous järjestetään 14.–15. maaliskuuta 2019 Bukarestissa. Huippukokous on suurin poliittinen tapahtuma, joka ensi vuonna kokoaa yhteen kunnanjohtajia, alueiden johtohenkilöitä ja paikallispäättäjiä kaikkialta Euroopasta. Tapahtumaan odotetaan yli 800:aa osallistujaa, myös EU:n toimielinten johtotasolta.

Taustatietoa

AK:n puheenjohtaja pitää vuosittain lokakuussa EU:n alueiden tilaa käsittelevän puheensa AK:n täysistunnossa. Sen tarkoituksena on luoda katsaus EU:n kuntien ja alueiden ajankohtaiseen tilanteeseen ja tarkastella tulevien vuosien tärkeimpiä haasteita. Puhe on nähtävä myös AK:n alustavana reaktiona Euroopan komission työohjelmaan sisältyviin ehdotuksiin, joita komission puheenjohtaja ennakoi unionin tilaa käsittelevässä puheessaan. Puheen jälkeen täysistunnossa käydään kaikkien AK:n jäsenten ja EU:n korkean tason edustajien välinen keskustelu.

Lisätietoa:

AK:n verkkosivusto: Unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta

Seuraa meitä Twitterissä: #SOTREG ja #EULocal

AK:n verkkosivusto: ”Euroopan tulevaisuus” -kampanja

Esite ”Euroopan tulevaisuus” -kampanja pähkinänkuoressa

Flickr-kuvagalleria

Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen│ lauri.ouvinen@cor.europa.eu │ P. +32 22822063

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023