Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet, pk-yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat kohdennettua tukea EU:n hätärahastosta selvitäkseen energiakriisistä  

Sähkön hinnat ovat nousseet kuluneen vuoden aikana 35 prosenttia, mikä on saattanut paikallis- ja alueviranomaiset hyvin vaikeaan tilanteeseen.

Euroopan alueiden komitea (AK) katsoo, että energiakriisin ratkaisemiseksi, heikossa asemassa olevien kotitalouksien auttamiseksi ja ilmastotoimien edistämiseksi kuntien ja alueiden, pk-yritysten ja kotitalouksien olisi saatava suoraa EU:n teknistä ja taloudellista tukea. Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet keskustelivat 1. joulukuuta pidetyssä täysistunnossa inflaation ja energiakriisin vaikutuksista eurooppalaisiin kotitalouksiin Tšekin pääministerin sijaisen Marian Jurečkan, Euroopan parlamentin johtavien jäsenten ja Euroopan investointipankin varapääjohtajan Liliana Pavlovan kanssa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi: ”Energiakriisi heikentää yhteisöjemme sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sen vaikutukset ovat kaksiulotteiset: kyse ei ole ainoastaan kotitalouksista ja kansalaisista, vaan myös paikallis- ja aluehallinnoista, joihin kohdistuu suuria paineita ja joiden talousarviot ovat ylikuormitettuja. EU:n johtajat käyvät merkittäviä keskusteluja toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan EU:n energiavarmuus ja puuttumaan energiamarkkinoiden systeemiseen ongelmaan. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta voidaan lieventää kansalaisiin ja myös paikallis- ja alueviranomaisiin kohdistuvaa painetta. Kukaan kunnanjohtaja tai aluejohtaja ei voi löytää vastauksia tähän yksinään. Meidän on tehtävä yhteistyötä, ja tarvitsemme puolellemme kaikki EU:n toimielimet, jotta saisimme välineitä tukeaksemme kansalaisia.”

AK:n Vihreät-ryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Niina Ratilainen totesi: "Mielestäni on hyvä sanoa ääneen, että meillä ei ole niinkään energiakriisi vaan fossiilisen energian kriisi. Syy tilanteeseen on ensimmäiseksi Venäjän. Toiseksi syy on Euroopan riippuvuudessa Venäjän fossiilisesta energiasta. Eurooppalaiset kotitaloudet tarvitsevat tukea nyt. Sen pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää. Järkevintä on nyt tehdä politiikkaa, joka lisää uusiutuvan energian tuotantoa Euroopassa, kannustaa energiansäästöön ja parantaa olennaisesti sosiaaliturvaa eurooppalaisilla, joita uhkaa energiaköyhyys."

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula (kok/EPP) korosti puheenvuorossaan kuntien ja alueiden edelläkävijäroolia. "Sähkön hintojen noustessa ja sähkökatkosten uhan kasvaessa kaupunkien on pantava toimeen tehokkaita toimenpiteitä sähkön kulutuksen vähentämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Espoossa olemme jo vuosia sitten aloittaneet infrastruktuurin ja rakennusten modernisoinnin energiatehokkuuden parantamiseksi yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Kaikki energiainvestoinnit on kohdistettu uusiutuvaan energiaan, tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tämän syksyn aikana olemme hyväksyneet joukon välittömiä toimia, joilla säästetään energiaa, pienennetään kulutushuippuja ja pyritään lieventämään hintojen nousua", Markkula kertoi.

Euroopan komission on määrä esittää ajatuksia sähkömarkkinoiden uudistamisesta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. AK korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisille on annettava keskeinen asema kaikissa mukautuksissa ja että energiahallinnosta annetussa asetuksessa säädettyjen pakollisten kuulemismekanismien noudattaminen on varmistettava energia- ja ilmastoalan monitasoisten vuoropuhelujen avulla. AK katsoo, että vuosien 2021–2027 koheesiorahastot on säilytettävä pitkän aikavälin energiasiirtymätoimiin tehtäviä investointeja varten.

YK:n äskettäisissä COP27-ilmastoneuvotteluissa AK johti kaupunginjohtajien ja maailmanlaajuisten verkostojen koalitiota, joka kehottaa lisäämään valtiotasoa alempien hallintotasojen vaikutusmahdollisuuksia ilmastotoimien nopeuttamiseksi ja selviytymiskyvyn parantamiseksi. AK käytti puheenvuoron COP27-kokouksen päätösistunnossa Sharm el-Sheikhissä.

Taustaa

Vuosina 2019–2022 energiakustannusten osuus kotitalouksien budjetista kasvoi keskimäärin yli yhdellä kolmasosalla ja on lähes kaksinkertaistunut joissakin maissa. Sähkön hinnat ovat nousseet 35 prosentilla viimeksi kuluneen vuoden aikana (Eurostatin tiedot syyskuussa 2022).

Eurostat arvioi, että noin 35 miljoonaa EU:n kansalaista ei pystynyt pitämään kotejaan riittävän lämpiminä vuonna 2020.Energiakriisiä pahentaa Ukrainan sota, joka heikentää kotitalouksien ja pk-yritysten jo ennestään vaikeaa tilannetta (energiaunionin tilaa vuonna 2022 koskeva kertomus), mikä lisää merkittävästi energiaköyhyyttä.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat keskiviikkona 30. marraskuuta uuden ympäristöpoliittisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy sitoumus vähentää niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Uusi toimintasuunnitelma on saatavilla ETSK:n verkkosivustolla ja AK:n verkkosivustolla

AK seuraa vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän koordinoimana energia- ja ilmastoalan lainsäädäntöehdotusten laadintaa ja vahvistaa yhteistyötä neuvoston, parlamentin ja komission kanssa varmistaakseen, että paikallis- ja alueviranomaiset pääsevät vaikuttamaan tehokkaasti vihreän kehityksen ohjelman lainsäädäntöön. Tutustu aihetta käsittelevään uutisportaaliimme täällä.

Toteutamme ilmastotoimia: EU:n kunnat ja alueet COP27-kokouksessa. 

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :