Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Yrittäjyyttä edistämällä parannetaan saarten talouskasvua  

Yrittäjyyden edistäminen ja poliittisten vastausten määrittäminen saarilla toimivien yrittäjien kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi olivat aiheina seminaarissa, jonka Euroopan alueiden komitean ”talouspolitiikka”-valiokunta (ECON) järjesti 21. huhtikuuta Maltassa. Eri hallintotasoja edustavat poliitikot, yrittäjät sekä liike-elämän järjestöjen ja EU:n toimielinten edustajat keskustelivat alue-, valtio- ja EU-tason suosituksista.

Saarialueilla on lukuisia taloudellisia erityishaasteita, jotka johtuvat niiden maantieteellisistä ominaispiirteistä. Alhainen väestötiheys, suuret kuljetuskustannukset, pienikokoiset ja hajanaiset markkinat, jotka ovat riippuvaisia muutamista talouden aloista ja markkinamahdollisuuksista, sekä pienten yritysten hallitseva asema ovat syynä siihen, että saarialueiden talous on muita alueita huomattavasti riippuvaisempi yrittäjyysaloitteista.

”Kaupungit ja alueet ovat katalysaattoreita ja yrittäjyyden ja startup-yritysten edellytyksiä, jotta voidaan luoda yhdessä eurooppalaista ajattelutapaa, jonka avulla edistetään uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua. Poliittisina päättäjinä meidän on luotava suotuisat olosuhteet yrittäjille ja startup-yrityksille paikkakohtaisilla ja räätälöidyillä strategioilla, joissa käytetään hyväksi suhteellisia etuja ja edistetään näin luonnon, kulttuurin ja geostrategian tarjoamien etujen tehokkaampaa hyödyntämistä”, totesi AK:n puheenjohtaja Markku Markkula .

”Saaret pyrkivät kehittämään erilaisia toimintatapoja pysyäkseen Euroopan mantereen muiden alueiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tasalla. Kaikkiin sovellettava sama ratkaisu saattaa olla epätarkoituksenmukainen, mutta saarten potentiaalia voitaisiin hyödyntää paremmin toteuttamalla toimia, joilla pyritään lieventämään saariasemasta johtuvia haittoja esimerkiksi parantamalla kauppa- ja digitaalisia yhteyksiä sekä auttamalla edistämään yrittäjyyttä ja talouskehitystä”, totesi Maltan taloudesta, investoinneista ja pienyrityksistä vastaava ministeri Christian Cardona .

Noin 17,7 miljoonaa eurooppalaista asuu EU:n 362 harvaan asutulla saarella, joiden bkt on alle 80 prosenttia EU:n keskiarvosta. Useimmista pk-yritysten ja yrittäjyyden kehittämisen haasteista voidaan kuitenkin selviytyä asianmukaisin julkisin tukitoimin. Koheesiopolitiikalla on keskeinen merkitys, korosti Marie-Antoinette Maupertuis, Korsikan alueellisen yhteisön hallituksen jäsen ja lausuntoluonnoksen ”Yrittäjyys saarilla” esittelijä.

”Saarialueiden yrittäjien ja saarten asukkaiden yleensä on selviydyttävä rakenteellisista ongelmista, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Ne vaikuttavat huomattavasti saarten kasvu- ja kehitysnäkymiin sekä tasapuoliseen yhdentymiseen sisämarkkinoille. Vaadimme, että vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota saariin, jotta voidaan kompensoida luonnonhaitoista johtuvia taloudellisia vaikutuksia ja jotta varmistetaan saarten väestön täysi alueellinen yhdentyminen sisämarkkinoille. Näin heille annetaan samat mahdollisuudet tuotantoon, innovointiin ja kauppaan kuin mitä mantereella asuvilla ihmisillä on”, sanoi Maupertuis.

Hän kehotti myös EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita laajentamaan liiketoiminnan kannusteita, helpottamaan julkisia hankintoja ja valtiontukia koskevia sääntöjä (etenkin liikenteen ja energian osalta), antamaan koordinoidumpaa taloudellista, teknistä ja poliittista tukea, jotta yrittäjiä autetaan monipuolistamaan monien saarten yksipuolista taloutta, sekä edistämään jakamis-, kierto- ja osaamistalouteen liittyviä tekijöitä.

Lausuntoluonnos, jossa otetaan myös huomioon seminaarin päätelmät, on määrä hyväksyä 11. toukokuuta pidettävässä AK:n täysistunnossa. Tapahtumassa esitelty AK:n tutkimus ”Yrittäjyys saarilla ja muilla syrjäisillä alueilla” on saatavilla AK:n verkkosivuilla toukokuun lopussa.

Yhteyshenkilö:
Carmen Schmidle
P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :