Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Verkkoalustojen sääntely: kunnat ja alueet haluavat luoda pk-yrityksille turvallisen väylän digitaalisille markkinoille  

Euroopan alueiden komitea tukee EU:n laaja-alaista lainsäädäntöhanketta määräävässä asemassa olevien internetalustojen demokraattisen valvonnan vahvistamiseksi ja sekä pk-yritysten että yksittäisten kuluttajien hyväksi toimivan tasapainoisen verkkotalouden palauttamiseksi. Kesäkuun täysistunnossa komitean jäsenet hyväksyivät lausunnon , jossa kannatetaan Euroopan komission aikomusta tiukentaa digitaalisten markkinoiden ja palvelujen sääntelyä ja tuodaan samalla esiin innovatiiviset toimintatavat ja osaaminen, joiden avulla kunnat ja alueet voivat osaltaan edistää vakaata ja tehokasta sääntelyä. AK:n lausunto digitaalisten palvelujen säädöspaketista sisältyy laajempaan joukkoon aloitteita, joilla pyritään terävöittämään AK:n profiilia yhtenä osallistavan digitalisaation vauhdittajista EU:ssa.

Digitaalisten palvelujen lainsäädäntöpaketti on Euroopan komission laatima säädösehdotus, joka koostuu kahdesta osasta: digipalvelusäädöksestä ja digimarkkinasäädöksestä. Osana pakettia EU:n kilpailulainsäädäntöä ajantasaistetaan ja vahvistetaan, jotta voidaan vastata verkkoalustojen asianmukaisen sääntelyn vaatimukseen. Pyrkimyksenä on hillitä niin kutsuttujen portinvartija-alustojen markkinavoimaa, sillä ne kontrolloivat pienempien yritysten mahdollisuuksia saavuttaa kuluttajat ja toimivat yksityisten sääntelijöiden tavoin. Paketilla pyritään myös torjumaan disinformaation rajoittamatonta leviämistä velvoittamalla alustat ottamaan vastuu jakamastaan sisällöstä.

Alustojen sääntelyllä on vahva alueellinen ulottuvuus. Monia aloja, joilla verkkoalustoilla on hallitseva asema – esimerkiksi kaupunkiliikenne, asuminen, majoitustoiminta ja julkisten palvelujen tarjoaminen –, säännellään paikallis- ja aluetasolla. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat näin ollen keskeisessä asemassa, kun kyse on tehokkaan lainsäädännön laatimisesta ja täytäntöönpanosta, sillä niillä on tietämystä ja kokemusta ja ne ovat asiaomaisia sidosryhmiä lähinnä oleva poliittinen taso.

Lausunnon esittelijän, Jooniansaarten aluejohtajan Rodi Kratsan (EL, EPP) mukaan ”lausunnolla vahvistetaan valtiotasoa alempien hallintotasojen ääntä ja tavoitellaan tarkkuutta sääntelyn laadinnassa, jotta saadaan aikaan mahdollisimman myönteinen vaikutus ja vältetään luomasta uusia ongelmia olemassa olevia ongelmia ratkaistaessa. Digitalisaatio – joka on pandemian myötä vain lisääntynyt – on todellisuutta, samoin kuin riippuvuutemme digitaalisesta infrastruktuurista. Meidän on suojeltava pk-yrityksiä, jotka ovat usein riippuvaisia suuremmista alustoista ja jotka ovat kärsineet huomattavista vaikutuksista sen vuoksi, että ne ovat menettäneet pääsyn alustoihin tai palveluihin, joista ne ovat yhä riippuvaisempia toiminnassaan.”

Alustojen sääntelyllä on myös merkittäviä vaikutuksia moniin pk-yrityksiin. Kun yhä useammat yritykset digitalisoituvat, niiden vuorovaikutus kuluttajien, toimittajien ja muiden liikeyritysten kanssa tapahtuu enenevässä määrin yksityisten verkkoalustojen välitystoiminnan kautta, mikä lisää niiden riippuvuutta näistä uusista toimijoista ja altistaa niiden liiketoimintamallit riskeille ja epävarmuudelle. AK:n lausunnossa kannatetaan vahvaa oikeudellista kehystä, jolla suojellaan pk-yritysten mahdollisuutta saavuttaa kuluttajat suoraan ja siten niiden kykyä kilpailla tasavertaisin ehdoin. Tätä tukevat myös perinteisten yritysten digitaalisen siirtymän tukemiseksi tarvittavia oikeudellisia ja poliittisia edellytyksiä koskevan tutkimuksen tulokset, joista keskusteltiin äskettäin järjestetyssä AK:n verkkoseminaarissa . Lopullinen tutkimus julkaistaan heinäkuun puolivälissä .

Toinen AK:n lausunnossaan esiin tuoma merkittävä kysymys koskee sitä, miten voidaan kuroa umpeen ”kaksinkertainen digitaalinen kuilu”, joka johtuu digitalisaation mahdollisten sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen saamiseksi tarvittavien ennakkoedellytysten – pääsy erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja digitaalinen lukutaito – epätasaisesta jakautumisesta. AK tähdentää, että alueellisten ja sosiaalisten erojen torjumiseksi ja digitaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi on kiireellisesti tuettava valmiuksien kehittämistä paikallistasolla ja vauhditettava laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottoa. Näistä kriittisistä haasteista keskustellaan säännöllisesti myös AK:n laajakaistafoorumissa , joka on perustettu yhdessä Euroopan komission kanssa. Foorumin tavoitteena on koota yhteen oikeudellista, teknistä ja käytännön tietämystä ja nopeuttaa sellaisten ratkaisujen kehittämistä, joiden avulla kaikki kansalaiset, pk-yritykset ja julkishallinto pystyvät liikkumaan verkkoympäristössä.

Yhteyshenkilöt:

Maximilian von Klenze

P. +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023