Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueiden toimet ulottuvat ilmastoneutraaliudesta energiaköyhyyden poistamiseen  
Paikallis- ja alueviranomaiset ehdottavat muun muassa EU-tason tavoitteita energiaköyhyyden poistamiseksi ja eurooppalaista ilmastoneutraaliuden seurantakeskusta, jotta Euroopasta saadaan tehtyä ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan (ENVE) 23. kokouksessa keskityttiin ennen kaikkea energiaköyhyyteen ja ilmaston lämpenemisen torjuntaan. Lisäksi keskusteluissa käsiteltiin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa paikallistasolla sekä nimenomaan hiilialueille tarkoitettua tukea. ENVE-valiokunnan puheenjohtaja Cor Lamers korosti toukokuussa pidettävien Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä tarvetta ”täyttää EU:n nuorten odotukset nykyisen ilmastokriisin hoitamisen suhteen”.

”Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan puheenjohtaja, Schiedamin kaupunginjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) totesi valiokunnan 23. kokousta avatessaan, että ”eurooppalaiset nuoret muistuttavat meitä vallitsevasta ilmastokriisistä viikoittain ja meidän on vastattava heidän odotuksiinsa. Meidän on esitettävä uusia ja innovatiivisia toimenpiteitä, jotta voimme maksimoida mahdollisuudet luoda kestäväpohjaista kasvua ja työllisyyttä Euroopan siirtyessä puhtaaseen energiaan. EU:n kuntien ja alueiden edustajien kokouksena olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme sellaisten virallisten mekanismien toteuttamiseksi, jotka mahdollistavat paikallis- ja alueviranomaisten osallistumisen EU:n ja jäsenvaltioiden ilmasto- ja energiapolitiikkaan.”

Jäsenet hyväksyivät lausunnon aiheesta ”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” . Lausunnon esittelijä, Apulian aluehallituksen puheenjohtaja Michele Emiliano (IT, PES) totesi: ”Tarvitsemme uusia toimenpiteitä ja paremmin kohdennettua julkista rahoitusta EU- ja jäsenvaltiotasolla, jos tavoitteena on sekä saada talouden nettopäästöt nollaan että saavuttaa YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet. Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen antaa tilaisuuden tarjota kannustimia puhtaita teknologioita, uusia taitoja ja työpaikkojen luomista silmällä pitäen. Fossiilisten energiamuotojen asianmukainen hinnoittelu päästöoikeusjärjestelmän ja verotuksen kautta on avaintekijä uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisessä. Energiaverodirektiivin ja valtiontukisääntöjen avulla olisi kevennettävä uusiutuvien energiamuotojen verotusta, jotta voidaan edistää niiden käyttöönottoa markkinoilla.”

Kunnat ja alueet kehottavat nostamaan EU:n ilmastomenojen budjettiosuuden ainakin 30 prosenttiin ja myöntämään verohelpotuksia ilmastoneutraaliutta koskevien EU:n rahoitusohjelmien yhteydessä. Michele Emilianon laatimassa lausunnossa toistetaan AK:n EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille esittämä kehotus perustaa pysyvä monitasoinen foorumi energia-asioista käytävää vuoropuhelua varten, antaa paikallisesti ja alueellisesti määritellyille panoksille virallinen asema kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa ja perustaa eurooppalainen ilmastoneutraaliuden seurantakeskus kartoittamaan ilmastollisesti haavoittuvia alueita ja avustamaan niitä. 

Emilianon valmistelemassa lausunnossa myös pyydetään, että paikallis- ja alueviranomaiset otetaan järjestelmällisesti mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja COP25:n valmistelutyöhön ja että AK:n edustajalle annetaan tarkkailijan asema kaikissa valmistelutyötä tekevissä UNFCCC:n elimissä. Lausunnosta on määrä äänestää kesäkuun täysistunnossa, ja se on panos vuoteen 2050 tähtäävään EU:n ilmastoneutraaliusstrategiaan , jonka Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2018.

Lisäksi jäsenet hyväksyivät yksimielisesti lausunnon aiheesta ”Monitasoinen hallinto ja monialainen yhteistyö energiaköyhyyden torjumisen välineinä” . Lausunnon esittelijä, Budapestin 12. kaupunkipiirin paikallishallinnon edustaja Kata Tüttő (HU, PES) totesi: ”Yli 50 miljoonalla eurooppalaisella on korkeiden energiahintojen, vähäisten tulojen ja kosteiden, epäterveellisten asuntojen vuoksi vaikeuksia pitää kotinsa talvella lämpimänä.    Liian monien eurooppalaisten on talvisin valittava ruuan ja lämmityksen välillä. EU:lla on erittäin kunnianhimoisia energia- ja ympäristötavoitteita, ja nyt on aika asettaa EU-tason tavoite energiaköyhyyden poistamiseksi.” 

Kata Tüttő puolustaa kaikille kuuluvaa oikeutta saada kohtuuhintaista energiaa ja ehdottaa, että sovelletaan ”moratoriota tilanteissa, joissa julkisten palvelujen toimittaminen lopetetaan tai keskeytetään maksuhäiriön vuoksi, jotta yksikään kotitalous ei voisi jäädä ilman peruslämmitystä tai -jäähdytystä”. Lausunnosta on määrä äänestää 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä täysistunnossa.

Jäsenet päättivät ryhtyä valmistelemaan oma-aloitteista lausuntoa vuoden 2020 jälkeisestä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksesta ja nimesivät esittelijäksi Emilia-Romagnan alueella sijaitsevan Castelnuovo Rangonen kunnanvaltuutetun Benedetta Brighentin (IT, PES) .

ENVE-valiokunnan jäsenet osallistuvat 12.–14. kesäkuuta 2019 Bukarestissa Euroopan komission 12:tta strategista energiateknologiasuunnitelmaa käsittelevään yhteiskonferenssiin . Tapahtumassa tarkastellaan yhdessä Romanian kuntaliiton ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Romanian kanssa teknisiä välineitä ja rahoitusvälineitä, joiden avulla voidaan edistää innovatiivisten ekotuotteiden ja -palvelujen saattamista markkinoille ja toteuttaa energiakäänne paikallistasolla.

Lisäksi jäsenet keskustelivat seuraavista lausunnoista:

Kestävä Eurooppa vuoteen 2030 mennessä: YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, ekologisen siirtymän ja Pariisin ilmastonmuutossopimuksen jatkotoimet , esittelijä: Sirpa Hertell (FI, EPP). Kunnat ja alueet kehottavat määrittelemään tavoitteita ja edistystä mittaavia indikaattoreita kestävän kehityksen tavoitteiden paikallis- ja aluetason täytäntöönpanoa varten. Lausunto on määrä hyväksyä lokakuussa 2019.

Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano toteuttamalla innovatiivinen ja kestäväpohjainen energiakäänne alue- ja paikallistasolla , esittelijä: Witold Stępień (PL, EPP). Lausunto on määrä hyväksyä lokakuussa 2019.

Puhtaan energian säädöspaketin täytäntöönpano: yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ilmastoa ja aktiivi- ja passiivienergiaa koskevan paikallisen alueellisen hallintomallin välineenä , esittelijä: József Ribányi (HU, EPP). Lausunto on määrä hyväksyä lokakuussa 2019.

Taustatietoa:

Valokuvia ENVE-valiokunnan kokouksesta

Kaikkiin ENVE-valiokunnan kokouksen asiakirjoihin pääsee tutustumaan klikkaamalla tästä.

Euroopan alueiden komitea on ottanut kantaa puhtaan energian säädöspaketin eri näkökohtiin seuraavissa lausunnoissa:  

Energian kuluttajien aseman vahvistaminen , esittelijä Michel Lebrun (BE, EPP), Viroinvalin kunnanvaltuutettu (huhtikuu 2016)

Energiaunionin hallinto ja puhdas energia , esittelijä Bruno Hranić (HR, EPP), Vidovecin pormestari (heinäkuu 2017)

Energiatehokkuus ja rakennukset , esittelijä Michiel Rijsberman (NL, ALDE), Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen (heinäkuu 2017)

Uusiutuva energia ja sähkön sisämarkkinat , esittelijä Daiva Matonienė (LT, ECR), Šiauliain kunnanvaltuuston jäsen

Tammikuu 2019 – Euroopan komission lehdistötiedote . ”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta”. Koko strategia

Tammikuu 2019 – Euroopan komission kolmas raportti energian hinnoista ja kustannuksista Euroopassa (englanniksi)

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :