Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Helpommalla ja joustavammalla koheesiopolitiikalla vastataan parhaiten EU:n tulevaisuuden haasteisiin  

Euroopan alueiden komitea tähtää helpompaan ja joustavampaan koheesiopolitiikkaan, joka tukee osallistavan kestävän kasvun tavoitetta, vähentää eroja ja tarjoaa kaikille Euroopan kansalaisille enemmän mahdollisuuksia. Kunta- ja aluepäättäjät hyväksyivät komitean täysistunnossa 5. joulukuuta neljä erillistä lausuntoa, joissa esitetään parannusehdotuksia koheesiopolitiikkaa 2021–2027 koskeviin Euroopan komission ehdotuksiin.

Koheesiopolitiikka, jonka määrärahat ovat 378 miljardia euroa vuoteen 2020 ulottuvalla kaudella, on myös seuraavalla vuosikymmenellä EU:n tärkein väline, jolla edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, sitoutetaan paikallisia toimijoita yhteisiin kasvustrategioihin ja tehdään EU:n toiminnasta näkyvää. Paikallis- ja aluetason päättäjät vahvistivat vastustavansa komission ehdottamaa 10 prosentin leikkausta koheesiopolitiikan määrärahoihin ja esittivät ehdotuksia politiikan tehostamiseksi.

”Tänään esiteltyjen ehdotusten tarkoituksena on uudenaikaistaa, yksinkertaistaa ja parantaa koheesiopolitiikkaa niin, että se soveltuu tulevaisuuden tarpeisiin. Tarvitaan lisää joustoa ja yhteistä hallinnointia, jossa kaikki hallinnon tasot osallistuvat rahastotoimien toteuttamiseen. Näin koheesiopolitiikalla voidaan vastata kansalaisten odotuksiin sekä Euroopan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin”, sanoi puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz .

"Koheesiopolitiikan pitäisi tukea Euroopan talouden uudistamista ja auttaa katalysoimaan julkista ja yksityistä rahoitusta suurempiin investointeihin. On tärkeää, että rakenne- ja investointirahastot ovat tiiviimmässä yhteydessä muihin EU:n rahoitusvälineisiin, kuten Euroopan horisontti- ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmiin. Rajatylittävällä yhteistyöllä on vahva rooli EU:n yhtenäisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa myös tulevaisuudessa. AK vaatii, että merirajat ylittävän raja-alueyhteistyön tulee jatkossakin olla samalla viivalla valtioiden maarajojen yli tapahtuvan yhteistyön kanssa. Tämä seikka on Suomen näkökulmasta erittäin tärkeä ja onneksi komissiokin on ymmärtämässä sen", komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula korosti.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu totesi, että ”Euroopan alueiden komitean arvokas työ koheesiopolitiikan tulevaisuuden parissa on ohjannut osaltaan neuvotteluja. Olen tyytyväinen komitean rakentavaan lähestymistapaan komission ehdotusten suhteen ja erityisesti komitean tukeen vahvalle kumppanuusperiaatteelle, paikalliselle kehittämiselle ja kumppanussopimuksille kaikissa jäsenvaltioissa. Komitea on alusta asti ollut Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa yksi vankimmista koheesiopolitiikan puolustajista, kuten sen päättäväinen toiminta Cohesion Alliance - kampanjan tiimoilta osoittaa. Olen vakuuttunut, että hyvä yhteistyömme tuottaa jatkossakin tuloksia ja tasoittaa tietä vahvalle koheesiopolitiikalle.”

Paikallis- ja aluetason päättäjät arvioivat Euroopan komission toukokuussa esittämiä säädösehdotuksia kaudelle 2021–2027 ja esittivät kantansa siitä, miten EU:n keskeisiä rahastoja – Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa ja Euroopan alueellisen yhteistyön rahastoa – koskevia yhteisiä säännöksiä (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) voitaisiin parantaa.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Umbrian aluehallituksen puheenjohtajan Catiuscia Marinin (IT, PES) ja Saksi-Anhaltin osavaltion valtiosihteerin ja liittoneuvostoedustajan Michael Schneiderin (DE, EPP) esittelemässä lausunnossa todetaan, että koheesiopolitiikasta tulee tehdä yksinkertaisempaa ja joustavampaa niin, että kevennetään tuensaajille ja hallintoviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.

”Yksinkertaistaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa alueiden, kuntien ja paikallisten sidosryhmien osallistumista”, totesi Marini ja lisäsi, että ”kumppanuusperiaatteen ja monitasoisen hallinnon periaatteen tulee pysyä unionin tärkeimmän investointivälineen kulmakivenä ja demokratian takeena”. Käytännesäännöt on näin ollen pantava täytäntöön kaikilta osin.

”Kolmeen alueluokkaan tarvitaan selkeästi suurempaa yhteisrahoitusosuutta, jotta koheesiopolitiikan houkuttavuus lisääntyisi. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto onkin sisällytettävä takaisin yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen, jotta voidaan lisätä synergiaa muiden rahastojen kanssa”, korosti Schneider.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) – joka on tällä hetkellä EU:n suurin investointirahasto seitsemäksi vuodeksi varattuine noin 200 miljardin euron määrärahoineen – ja koheesiorahaston – joka on tarkoitettu maille, joiden BKT asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta – on tähdättävä jatkossakin taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsenen Michiel Rijsbermanin (NL, ALDE) laatimassa lausunnossa alueet ja kunnat vaativat, että komission koheesiorahastoon ehdottamaa 46 prosentin määrärahaleikkausta on tarkistettava ja supistettava ja että EAKR:lle on varmistettava vakaa talousarvio (+1 %).

”Jotta yhteisöjemme tarpeet voitaisiin täyttää paremmin, temaattinen keskittäminen, jossa EAKR:n varat kohdennetaan valittuihin poliittisiin tavoitteisiin, tulisi toteuttaa aluetasolla eikä valtakunnallisella tasolla niin kuin komissio ehdottaa. Valtakunnallisella tasolla toteutettava temaattinen keskittäminen johtaisi keskitettyyn varojen jakamismenetelmään ja olisi vastoin koheesiopolitiikan paikkakohtaista lähestymistapaa”, totesi Rijsberman.

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR)

Andalusian aluehallituksen puheenjohtajan Susana Díaz Pachecon (ES, PES) johdolla laaditussa lausunnossa pidetään tervetulleena ESR+:n suoraa yhteyttä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja jäsenvaltioiden makrotalouspolitiikkojen koordinointiin talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, sillä näin vahvistetaan eurooppalaisen ohjausjakson ja koheesiopolitiikan eurooppalaista sosiaalista ulottuvuutta. Alueet ja kunnat toivovat, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus pysyy ESR:n keskeisenä tavoitteena, ja pyytävät vahvistamaan sen yhteyttä maakohtaisiin suosituksiin, jotka komissio antaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jotta tämän painopisteen toteutus onnistuisi paremmin. Kansalaisten tarpeet on asetettava etusijalle.

Euroopan alueellinen yhteistyö

Korsikan aluehallituksen jäsenen Marie-Antoinette Maupertuis’n (FR, EA) laatimassa lausunnossa komitea pitää tervetulleena sitä, että tälle EU:n keskeiselle politiikanalalle omistetaan erillinen asetus. ”Alueet ja kunnat eivät kuitenkaan hyväksy komission ehdotusta alentaa Euroopan alueellisen yhteistyön määrärahoja 1 847 miljardia euroa. Komitea aikoo pyrkiä yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa päättäväisesti siihen, että komissio peruu ehdotuksensa jättää alueet rajatylittävän merialueyhteistyön ulkopuolelle ja pitää sitä valtioiden välisenä yhteistyönä”, sanoi Maupertuis.

Lue lisää kuntien ja alueiden ehdotuksista

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023