Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat kehottavat hyväksymään lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian mahdollisimman nopeasti  

Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Andersson (kok/EPP) on laatinut Euroopan alueiden komitealle lausunnon, jossa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita kiirehtimään lasten oikeuksia koskevaa EU:n strategian ja eurooppalaisen lapsitakuun täytäntöönpanoa. Anderssonin valmistelema lausunto hyväksyttiin alueiden komitean (AK) täysistunnossa tiistaina 12. lokakuuta. Siinä korostetaan, että alueet, kaupungit ja kunnat ovat tärkeässä roolissa lasten köyhyyden ja hyväksikäytön torjumisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Esittelijä Andersson pitää valitettavana, että lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta ei päästy yhteisymmärrykseen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 7. lokakuuta. Eräät jäsenvaltiot kieltäytyivät hyväksymästä komission ehdotusta, koska ne olisivat halunneet poistaa siitä kaikki viittaukset LGBTIQ-lasten ja –nuorten oikeuksiin.

"On harmi, että tällaiset kiistakysymykset viivyttävät strategian hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Katsomme, että rotuun ja etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, kansalaisuuteen, asuin- tai maahanmuuttoasemaan, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta j okaisella lapsella tulee olla oikeus riittävään elintasoon, laadukkaaseen koulutukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin elämänsä varhaisesta vaiheesta alkaen. Lasten sosioekonomisen osallisuuden vahvistaminen on olennaisen tärkeää köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi eri sukupolvien välillä", esittelijä Jari Andersson toteaa.

Neuvosto hyväksyi aiemmin tänä vuonna suosituksen eurooppalaisesta lapsitakuusta , jonka tavoitteena on turvata kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeus varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveydenhoitoon, riittävään ravitsemukseen ja kunnollisiin asumisoloihin. Kuntia ja alueita EU:n päätöksenteossa edustava Euroopan alueiden komitea korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä asema peruspalvelujen tarjoamisessa ja köyhyyden torjunnassa ja siksi komission ja jäsenvaltioiden tulee varmistaa kaikkien hallintotasojen osallistuminen lapsitakuun toteuttamiseen.

AK:n lausunnossa peräänkuulutetaan erityistoimia, joilla varmistetaan laadukkaan koulutuksen saatavuus myös heikko-osaisempien perheiden lapsille. Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan tiivistämään yhteistyötä alue- ja paikallishallinnon kanssa ja takaamaan, että lapsen oikeuksia koskevan EU:n strategian ja lapsitakuun tavoitteita tukevia aloitteita rahoitetaan asianmukaisesti etenkin Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) kautta.

"Ehdotamme, että vähintään viisi prosenttia jaetun hallinnoinnin ESR+-varoista tulisi osoittaa eurooppalaisen lapsitakuun mukaisten toimien tukemiseen. Tavoitteena tulisi olla kokonaisvaltaisen investointiekosysteemin luominen Euroopan lapsia varten lapsitakuun, elpymis- ja palautumistukivälineen, rakennerahastojen ja kansallisten resurssien pohjalta. Näin voidaan paremmin mahdollistaa laadukkaiden ja osallistavien palvelujen tarjoaminen kaikille lapsille", esittelijä Andersson korostaa.

AK korostaa lisäksi lausunnossaan, että lapsille on taattava mahdollisuus osallistua elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lasten erityisoikeudet olisi turvattava myös oikeusjärjestelmässä, ja maahanmuuttomenettelyissä säilöönottoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona poikkeustapauksissa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

Kriisiaikojen on vauhditettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
Kriisiaikojen on vauhditettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023