Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on rakennettava nykyistä kestävämmälle pohjalle  

Euroopan alueiden komitean mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulisi olla oikeudenmukaista, kestävää ja yhteisvastuullista ja palvella viljelijöitä, alueita, kuluttajia ja kansalaisia. Uuden YMP:n on vastattava ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja turvattava viljelijöille oikeudenmukaiset tulot. Euroopan komission ehdottamien budjettileikkausten ja välineiden valossa se on vaikeaa. Lisäksi ehdotus supistaa maaseudun kehittämistarpeiden täyttämiseen suunnattuja resursseja 28 prosenttia on ristiriidassa EU:n alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen kanssa.

”Nostamalla alueet yhteisen maatalouspolitiikan ytimeen ja esittämällä kunnianhimoisia uudistusehdotuksia Euroopan alueiden komitea osoittaa, että maatalouspolitiikalla on keskeinen merkitys työllisyyteen, kilpailukykyyn, alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz . ”Sen määrärahat ja erityisesti maaseudun kehittämiseen suunnatut resurssit tulee säilyttää. Tämä on ainoa keino suojella kaikkia Euroopan kansalaisia erityisesti maaseutualueilla.”

”Euroopan alueiden komitea vaatii, että Euroopan alueiden rooli YMP:n hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa etenkin toisessa pilarissa säilytetään ja sitä vahvistetaan, jotta maatalouspolitiikka voidaan sovittaa alueiden ja alojen erityispiirteisiin”, korostaa YMP:n uudistusta käsittelevän lausunnon esittelijä, Occitanien aluevaltuuston varapuheenjohtaja Guillaume Cros (FR, PES).

YMP:n täytäntöönpanovastuun siirtäminen jäsenvaltioille on komission ehdottaman YMP-lainsäädäntöpaketin suuri uutuus. Jäsenvaltioiden tulee laatia yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden pohjalta strategiasuunnitelmia, jotka kattavat YMP:n ensimmäisen ja toisen pilarin, ja hallinnoida niitä komission hyväksynnän saatuaan. Komission ehdottamassa asetuksessa poistetaan jäsenvaltioiden mahdollisuus antaa alueiden tehtäväksi laatia alueellisia maaseudun kehittämisohjelmia. AK:n luonnonvarat-valiokunnan (NAT) puheenjohtaja Ossi Martikainen (FI, ALDE) näkee kuitenkin ehdotuksessa myös hyviä puolia.

"Toisaalta kansalliset strategiasuunnitelmat antavat alueille mahdollisuuden vaikuttaa YMP:n toimeenpanoon. Tätä kautta saadaan alueiden kaipaamaa joustavuutta, tuetaan tavoitteiden yhtenäisyyttä ja vähennetään byrokratiaa", Martikainen huomauttaa.

"On tärkeää jakaa YMP:n tuet oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden, alueiden ja tilojen välillä, jotta voidaan säilyttää perheviljelmämalli ja aktiivinen, kannattava maatalous kaikilla alueilla ja näin turvata maaseudun elinvoimaisuus", Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Martikainen korostaa.

Maatalouden kestävyyden lisäämiseksi AK ehdottaa ympäristövälineiden vahvistamista, torjunta-aineiden käytön vähentämistä, luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävän pinta-alan kasvattamista, ekologisen alan tilakohtaisen vähimmäismäärän asettamista ja häkkikasvatuksen lopettamista asteittain. YMP:n ympäristövaikutusten vähentäminen on saanut uuden ulottuvuuden, joka on entistä merkittävämpi Yhdistyneiden kansakuntien COP24-ilmastokokouksen alla julkaiseman raportin valossa. Raportissa muistutetaan, että keskilämpötilan nousun pitäminen alle 2 °C:ssa edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. ”Maatalous voi edistää tätä vähentämällä synteettisten typpilannoitteiden käyttöä ja teollista eläintuotantoa”, toteaa lausunnon esittelijä Guillaume Cros.

Euroopan alueiden komitean täysistunnossa käydyssä keskustelussa alue- ja paikallisyhteisöjen edustajat ilmaisivat lisäksi kannattavansa markkinasääntelyä kriisitapauksissa vakuutusjärjestelmien kehittämisen sijasta ja vaativat Euroopan parlamentin jäsenten tapaan, että varataan riittävät määrärahat kunnianhimoiselle, oikeudenmukaisemmalle ja kestäväpohjaiselle YMP:lle ja toteutetaan toimenpiteitä maaseudun kehityksen hyväksi.

Lisätietoja:

AK:n lausunto aiheesta ”YMP vuoden 2020 jälkeen”

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu