Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallispäättäjät kehottavat jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti EU:n talousarvion ja elpymissuunnitelman kansalaisten suojelemiseksi ja paikallisyhteisöjen selviytymiskyvyn parantamiseksi  

Kahta viikkoa ennen ratkaisevan tärkeää EU:n huippukokousta Euroopan alueiden komitea – EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous – kehotti jäsenvaltioita sopimaan hyvissä ajoin ja oikeudenmukaisella tavalla monivuotisesta rahoituskehyksestä ja Next Generation EU - suunnitelmasta. Alueet ja kunnat vaativat päätöslauselmassaan sekä budjetista ja hallinnosta vastaavan Euroopan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa käydyssä keskustelussa, että koheesio on otettava huomioon kaikissa EU:n poliitikoissa ja että EU:n ohjelmien täytäntöönpanon on perustuttava jaettuun vastuuseen ja kumppanuuteen.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi:

”Komission ehdotuksissa elpymissuunnitelmiksi ja vuosien 2021–2027 talousarvioksi otetaan huomioon alueiden komitean keskeiset vaatimukset, ja tämä on osoitus väsymättömän työskentelymme vaikutuksesta siihen, että paikallisesti valitut edustajat saavat äänensä kuuluviin Brysselissä. Ehdotukset antavat selkeän vastauksen populisteille ja euroskeptikoille ja todistavat EU:n lisäarvosta näinä vaikeina aikoina. Meidän on varmistettava, että elpymissuunnitelma pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että vältetään keskitetyn prosessin riskejä. Toissijaisuus- ja kumppanuusperiaatteet ovat avainasemassa, ja paikallis- ja aluehallinnon on osana jäsenvaltioiden oikeudellisesti toimivaltaisia viranomaisia osallistuttava täysipainoisesti investointien ohjaamiseen sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Pallo on nyt jäsenvaltioiden hallituksilla ja Euroopan parlamentilla, joiden on toimittava ripeästi. Keskustelut ovat oikeutettuja, mutta on vältettävä viivästyksiä, jotka voivat haitata pyrkimyksiä vastata oikea-aikaisesti kansalaisten tarpeisiin.

”Pitkän aikavälin talousarvio ja Next Generation EU - väline ovat EU:n tapa vastata kriisiin ja edetä kohti elpymistä. Voimme onnistua vain, jos me kaikki – kaikenkokoiset jäsenvaltiot kaikkialla Euroopassa, alueet ja kunnat, viranomaiset, korkeakoulut ja yritykset – vedämme yhtä köyttä. Alueiden komitean tuki heinäkuussa tehtävälle sopimukselle on hyvin tärkeä. Sopimukseen on päästävä pikaisesti, jotta elpyminen pääsee nopeasti käyntiin ”, sanoi budjetista ja hallinnosta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn .

AK toistaa, että sekä monivuotisessa rahoituskehyksessä että elpymissuunnitelmassa on keskityttävä koheesioon perusarvona ja EU:n vahvaan pitkän aikavälin investointipolitiikkaan, jolla autetaan luomaan selviytymiskykyisempi, vihreämpi ja tulevaisuuteen suuntautuneempi unioni. AK onkin tyytyväinen lisätukeen, joka kohdennetaan koheesiopolitiikkaan (55 miljardia euroa), maaseudun kehittämiseen (15 miljardia euroa), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (30 miljardia euroa), vahvistettuun Horisontti-ohjelmaan (12,5 miljardia euroa), Verkkojen Eurooppa - välineeseen (1,5 miljardia euroa) sekä erilliseen terveysohjelmaan (9,37 miljardia euroa).

”Koheesiopolitiikka on herättänyt uutta kiinnostusta, mikä on myönteistä. Koheesiopolitiikan ei tulisi toimia REACT-EU-välineen korvikkeena vaan pysyä mallina, johon tarvittava vastaus perustuu. Myös ajoitus on erittäin tärkeää. Heinäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen ja kansallisten menettelyjen jälkeen uuden monivuotisen rahoituskehyksen pitäisi olla täysin toimintavalmis 1. tammikuuta 2021 ”, totesi Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro (PT, PES).

Tuleva monivuotinen rahoituskehys ja elpymissuunnitelma osoittavat, että Euroopan komissio on ymmärtänyt meneillään olevan kriisin laajuuden, mutta alueet ja kunnat tarvitsevat – jo nyt – pitkän aikavälin elpymisohjelmia ja investointeja. Niiden viivyttäminen olisi kohtalokasta kansalaisten, yritysten ja julkisten palveluiden kannalta. Vaarana olisi silloin sisämarkkinoiden hajoaminen, ja vaikutukset kohdistuisivat kaikkiin, jopa säästäväisiin, maihin. Elpymissuunnitelma voisi tarjota myös tilaisuuden toteuttaa ekologinen ja digitaalinen siirtymä vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, jos se perustuu alueiden ja kuntien taitotietoon ”, lisäsi Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja ja AK:n COTER-valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau .

Uuden talousarvion ja elpymissuunnitelman täytäntöönpano on haaste niin strategisen suunnittelun, koordinoinnin kuin hallinnollisten valmiuksien kannalta. Euroopan alueiden komitea kehottaa välttämään keskittämistä ja varmistamaan, että alueet ja kunnat voivat auttaa ohjaamaan investointeja sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Komitea on valmis osaltaan parantamaan eurooppalaista ohjausjaksoa, jolla on tärkeä rooli elpymissuunnitelman strategisessa koordinoinnissa. EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden uusi kumppanuus auttaa kaventamaan nykyistä etäisyyttä talouspolitiikan koordinoinnin ja kansalaisten ja yritysten todellisten tarpeiden välillä sekä edistämään EU:n ohjelmien täytäntöönpanoa ja käyttöönottoa kunnissa ja alueilla.

Lisätietoja:

Yhteydenotot:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

Matkap. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu