Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Elpymistoimissa on otettava huomioon sukupuolinäkökohdat, Euroopan alueet ja kunnat toteavat  

Eurooppa voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia auttamalla naisia kotona, työssä ja politiikassa

Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU-strategiassa olisi käsiteltävä myös covid-19-pandemian vaikutuksia, Euroopan alueiden komitea (AK) korostaa täysistunnossaan 14. lokakuuta annetussa lausunnossa . Paikallis- ja alueviranomaiset on otettava mukaan Euroopan unionin strategian Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 hallintoon, koska näillä on sen kannalta ratkaiseva rooli ja erityisten toimivaltuuksiensa ansiosta nämä voivat olla avaintoimijoita tasa-arvon edistämisessä, AK toteaa .

Covid-19-pandemia on korostanut jo ennestään vallinnutta eriarvoisuutta ja varsinkin sukupuolten epätasa-arvoa. AK:n alue- ja kuntabarometrissa 2020, joka esiteltiin 12. lokakuuta, tuodaan esiin ilmoitettujen perheväkivaltatapausten määrän kasvu eristystoimien aikana. Vertailukelpoisia EU:n laajuisia tietoja ei tosin ole vielä saatavilla. Eräissä maissa, kuten Liettuassa, perheväkivalta lisääntyi 20 prosenttia kolmen eristysviikon aikana. Espanjassa perheväkivallan hätänumeroon tulleiden puheluiden määrä kasvoi 18 prosenttia eristystoimien kahden ensimmäisen viikon aikana. Espanjan alueviranomaiset jakoivat toimintaohjeita sukupuoleen perustuvasta väkivallasta kotona kärsiville naisille. Amsterdamin kaupunki perusti yhteistyössä keskushallinnon kanssa järjestelmän, jossa perheväkivallan uhrit pystyivät hakemaan apua apteekkinsa kautta käyttämällä koodisanoja ”maski 19”.

”Naiset ovat suuremmassa vaarassa altistua pandemiasta johtuvan talouskriisin seurauksille. Tämä olisi otettava kattavasti huomioon ensi vuonna käynnistettävissä elpymis- ja palautumissuunnitelmissa. Lisäksi ehdotamme lausunnossa, että sukupuolten tasa-arvon toteutuminen otettaisiin huomioon eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja oikeusvaltiota koskevassa vuosikertomuksessa”, korosti La Riojan autonomisen alueen hallituksen puheenjohtaja Concepción Andreu Rodríguez (ES, PES) .

Suosituksissa paikallis- ja alueviranomaiset toivoivat, että ne tunnustetaan strategisiksi kumppaneiksi EU:n tasa-arvostrategian suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Koska strategia laadittiin ja julkaistiin ennen covid-19-terveyskriisiä, se on vajavainen, lausunnossa todetaan ja kehotetaan arvioimaan, miten kriisi korostaa entisestään naisten ja miesten välistä eriarvoisuutta.

AK toteaa, että eräiden alojen työntekijät ovat olleet erityisen alttiita covid-19-pandemian riskeille ja he tarvitsevat vahvempaa sosiaalista suojelua, turvallisemmat työolosuhteet ja parempaa palkkaa. Koska useimmat näiden alojen työntekijöistä ovat naisia, pandemian vaikutuksia olisi käsiteltävä myös sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU-strategiassa . Esimerkiksi sukupuoleen perustuva väkivalta, joka on voimistunut eristystoimien aikana, naisten kaikkialla EU:ssa kokemat vaikeudet etätyön ja hoitovelvoitteiden yhdistämisessä ja se, että naiset ovat olleet etulinjassa pandemian aikana (sairaanhoitajina, lasten ja iäkkäiden hoitajina, kotitaloustyössä, kaupan alalla) olisi nähtävä pandemian aiheuttaman uuden tilanteen valossa.

Paikallis- ja alueviranomaiset toivovat voivansa osallistua järjestelmällisesti sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseen keskittyvään Euroopan unionin verkostoon sekä sukupuolistereotypioiden torjumiseksi toteutettavan EU:n laajuisen tiedotus- ja viestintäkampanjan toteuttamiseen. Ne vaativat lisäksi tasa-arvopolitiikkaa varten asianmukaista rahoitusta EU:n pitkän aikavälin talousarvioon 2020–2027 kuuluvista ohjelmista.

”Naisten on oltava Euroopan elpymisen ja sen tulevaisuudesta käytävän keskustelun ytimessä. Vaikka johtajuutemme on olennaisen tärkeä seikka, sukupuolten välinen epätasapaino päätöksenteossa on yhä suuri”, totesi Andreu Rodríguez 15. lokakuuta järjestetyssä seminaarissa Kohti sukupuolten tasa-arvoa politiikassa . Esittelijä esitteli AK:n lausunnon pääkohdat ja tuoreimmat luvut naisten osallistumisesta politiikkaan. Sen jälkeen keskusteltiin tarvittavista toimista ja toimintaideoista sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi. Joukko nuoria päättäjiä jakoi paikallis- ja aluetasolta saatuja kokemuksiaan sukupuolten tasa-arvon ja tasa-arvoisen demokratian edistämisestä. Seminaari järjestettiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä. Kyseessä on vuosittainen tapahtuma, jossa kunnat ja alueet esittelevät valmiuksiaan luoda kasvua ja työpaikkoja sekä toteuttaa Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Se on myös tilaisuus osoittaa paikallis- ja aluetason merkitys hyvän eurooppalaisen hallintotavan kannalta.

Poliittisen vallankäytön ala on yksi suurinta huolta herättävistä osa-alueista sukupuolten eriarvoisuutta ajatellen. Eurooppalaisessa politiikassa on mukana 1 miljoona paikallis- ja aluetason vaaleilla valittua luottamushenkilöä, mutta heistä vain noin 30 prosenttia on naisia. Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston vuonna 2019 julkaiseman naisia politiikassa käsittelevän tutkimuksen mukaan vain 29 prosenttia paikallisvaltuutetuista Euroopassa on naisia ja naispuolisten kaupungin- ja kunnanjohtajien osuus on vain noin puolet siitä eli 15 prosenttia. Aluetasolla alueellisia edustajistoja johtaa suhteessa paljon vähemmän naisia (18 prosenttia) kuin heitä on niiden jäsenistössä (31 prosenttia). Alueiden komiteassa naisia on jäsenistä vain 23 prosenttia. Tämä osoittaa, että naisten edustuksessa paikallis- ja aluetasolla on havaittavissa selvä sukupuolten ero, johon on puututtava.

Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin havainnot:

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewódzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Kriisiaikojen on vauhditettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
Kriisiaikojen on vauhditettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023