Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n elpymissuunnitelman pääperiaatteena oltava biologisen monimuotoisuuden suojelu  

Tässä haastattelussa Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) vastaa viiteen kysymykseen biologisen monimuotoisuuden merkityksestä ilmastonmuutoksen ja pandemioiden torjunnassa. Roby Biwer on biologisesti monimuotoisia kuntia ja alueita käsittelevän lausunnon esittelijä. Lausunto on määrä antaa Euroopan alueiden komitean seuraavassa täysistunnossa lokakuussa.

Covid-19-pandemia on muuttanut poliittista asialistaa kaikkialla maailmassa. Miten pandemia on vaikuttanut työhönne vuoteen 2030 ulottuvaa biodiversiteettistrategiaa käsittelevän lausunnon esittelijänä?

Covid-19 on tosiaankin vaikuttanut biodiversiteettiä käsittelevään lausuntoon. Pandemia on lisännyt tietoisuutta asiasta paitsi asiantuntijoiden myös kansalaisten keskuudessa. He ymmärtävät nyt, että tällaiset katastrofit johtuvat useimmiten ihmiskunnan omiin itsekkäisiin mielitekoihin perustuvasta biodiversiteettiresurssien epäasianmukaisesta ja vääristyneestä käytöstä. Lisäksi ihmiset ovat huomanneet, että terveet ekosysteemit ja tasapainoinen biologinen monimuotoisuus ovat terveytemme ja kohtalomme tae. Noin 80 prosenttia taudeista on peräisin luonnonvaraisesta eläimistöstä, ja niiden tarttuminen eksoottisista eläimistä ihmisiin on yhä todennäköisempää. Itsemme tähden onkin ratkaisevan tärkeää suojella luontoa ja biologista monimuotoisuutta. Oma terveytemme riippuu tästä tasapainosta.

Onko biologisella monimuotoisuudella merkitystä covid-19-kriisin jälkeisessä tilanteessa ja EU:n elpymissuunnitelmassa?

On toki. Covid-19-kriisin jälkeen on painotettava henkilöresursseja ja julkisia investointeja, joilla luodaan vihreitä työpaikkoja ja parannetaan luonnonympäristöä ja ekosysteemien sietokykyä. Biologinen monimuotoisuus on ratkaisevan tärkeää ihmisten hyvinvoinnin ja monien alojen selviytymiskyvyn kannalta. Biodiversiteetin vähenemiskäyrän kääntämisestä on tultava keskeinen periaate jaettaessa resursseja kaikissa merkittävissä rahoitussuunnitelmissa, kuten EU:n elpymissuunnitelmassa. Emme voi enää hyväksyä tai jopa tukea toimintaa, joka vahingoittaa terveyttämme, elintarvikehuoltoamme ja toimeentuloamme heikentämällä tai tuhoamalla arvokkaita ekosysteemejämme ja niiden toimintoja. Meidän onkin mobilisoitava riittävästi resursseja, jotta voidaan suoraan tai epäsuorasti edistää biodiversiteettitoimia kaikilla hallintotasoilla yksinkertaistamalla menettelytapoja rahoituksen saannin helpottamiseksi ja tekemällä biologisesta monimuotoisuudesta kiistaton arvo poliittisissa ja taloudellisissa toimissa kaikilla aloilla. Vaikuttaa siltä, että tietoisuus ekosysteemien suojelusta ja ennallistamisesta on lisääntynyt huomattavasti ja että kansalaiset odottavat yhä enemmän biodiversiteettiin tehtäviä investointeja. Paikallis- ja alueviranomaisilla on parhaat mahdollisuudet panna täytäntöön tällaisia toimia ja aktivoida kansalaisia.

Miten tiivistäisitte ympäristöasioista vastaavalle komissaarille Virginijus Sinkevičiusille valmisteilla olevan AK:n lausunnon pääkohdat verrattuna vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan?

Mielestäni Euroopan komission julkaisema vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia on kunnianhimoinen. Maailmanlaajuisen biodiversiteettikriisin ratkaisemiseksi on kuitenkin lisättävä ja nopeutettava toimia, ja ekosysteemiemme ennallistaminen edellyttää asianmukaisia välineitä ja riittäviä resursseja. Biologinen monimuotoisuus ei missään tapauksessa saa kärsiä vanhakantaisten taloudellisten näkemysten vuoksi, ja sen tulisi olla EU:n elpymissuunnitelman liikkeellepaneva voima. Komission tulisi hyödyntää kaikilta osin paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksia ja ainutlaatuista asemaa edistääkseen uuden vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoa.

Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n huippukokous järjestetään New Yorkissa 30. syyskuuta. Huippukokous on tärkeä maailmanlaajuinen tapahtuma, jossa voidaan osoittaa kunnianhimoa YK:n CBD COP15-kokouksessa hyväksyttävää tehokasta, vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa maailmanlaajuista biodiversiteettikehystä silmällä pitäen. Minkälaisia keskeisiä viestejä haluaisitte välittää YK:n sopimusosapuolille?

Valtiotasoa alempien hallintotahojen keskeinen rooli biodiversiteetin vähenemiskäyrän kääntämisessä tunnustetaan yhä laajemmin, mutta siitä huolimatta sitä ei edelleenkään tunnusteta virallisesti globaaleissa hallintokehyksissä eikä niiden puitteissa tehdä vertikaalista yhteistyötä. Paikalliset ja valtiotasoa alemmat hallintotahot on myös osallistettava biodiversiteetin hallintaprosessin kaikkiin vaiheisiin kaikilla tasoilla sekä maailmanlaajuisessa että kansallisessa yhteydessä. Tätä varten olisi

1) määritettävä kaikissa kansallisissa suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan erillinen suunnitelma valtiotasoa alempia hallintotasoja varten

2) varmistettava riittävät resurssit osallistamalla valtiotasoa alemmat hallintotahot varojen keräämiseen ja jakamiseen

3) otettava valtiotasoa alemmat hallintotahot mukaan seuranta-, arviointi- ja palautemekanismien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon

4) varmistettava pitkäjänteisyys biologisen monimuotoisuuden valtavirtaistamisessa vertikaalisen ja horisontaalisen yhteistyön pohjalta

5) annettava valtiotasoa alemmille hallintotahoille selkeä rooli lähennettäessä biodiversiteettikysymystä ja muita tavoitteita (esim. ilmasto ja kestävän kehityksen tavoitteet)

6) vahvistettava liittoumia ja verkostoja, jotka tukevat valtiotasoa alempia hallintotahoja.

Kuvitellaanpa, että palaatte kotiin lokakuussa lausunnostanne käydyn äänestyksen jälkeen ja teidän on kerrottava koulujen oppilaille, mitä olette tehnyt Brysselissä. Mitä sanoisitte heille?

Sanoisin, että olen auttanut vaikutusvaltaisia ihmisiä ymmärtämään ympäristön merkityksen ja tarpeen suojella kasveja ja eläimiä. Näin voidaan varmistaa, että oppilaat ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa voivat nauttia maapallon kauneudesta kestävällä tavalla. Kertoisin myös, että olen pyrkinyt edistämään biologisen monimuotoisuuden suojelua ja rappeutuneiden ekosysteemien ennallistamista ja että turbokapitalismi on väärä tapa edetä, koska se ei takaa aitoa luontoa eikä elämänlaatua tulevaisuudessa.

Taustaa

Viime vuonna julkaistu Eurobarometri-kysely 481/2019 osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat yhä huolestuneempia luonnon tilasta. Eurooppalaisista ylivoimaisesti suurin osa (96 prosenttia) totesi, että on velvollisuutemme huolehtia luonnosta ja että tämä on välttämätöntä torjuttaessa ilmastonmuutosta. Tuoreen alueellisten vaikutusten arvioinnin mukaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskeva biodiversiteettikehys vaikuttaa erittäin voimakkaasti 61 prosenttiin EU:n alueista.

AK tekee yhteistyötä biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen valtiotasoa alempien hallintotahojen neuvoa-antavan komitean (AC SNG) ja muiden keskeisten organisaatioiden ja sidosryhmien, kuten ICLEI ja Regions4 , kanssa tuodakseen kuntien, alueiden ja muiden valtiotasoa alempien hallintotahojen äänen kuuluviin maailmanlaajuisen biodiversiteettistrategian yhteydessä valmistauduttaessa YK:n CBD COP15-kokoukseen vuonna 2021 .

Roby Biwerin valmistelema lausunto on myös paikallis- ja alueviranomaisten panos vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan , jonka Euroopan komissio esitti 20. toukokuuta 2020. Lisäksi AK:n on määrä puolustaa paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia biologisen monimuotoisuuden suojelussa biologista monimuotoisuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa ( UN CBD COP15 ), joka järjestetään Kunmingissa Kiinassa 17.–30. toukokuuta 2021.

Lehdistöyhteydet:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023