Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Varoituksen ääniä uudesta kuulemisesta: monet EU:n jäsenvaltiot eivät osallista alueita ja kuntia covid-kriisin jälkeisten elpymissuunnitelmien valmisteluun  

AK:n ja Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) toteuttamasta kuulemisesta käy ilmi, että vain muutamat maat ovat ottaneet huomioon paikallis- ja alueviranomaisten panoksen, mikä uhkaa Euroopan elpymissuunnitelman onnistunutta täytäntöönpanoa.

Yhteisen kuulemisen tulokset esiteltiin Euroopan alueiden komitean (AK) "talouspolitiikka"-valiokunnan (ECON) kokouksessa. Lisäksi ECON-valiokunnan jäsenet hyväksyivät yksimielisesti kriittisiä raaka-aineita koskevaa toimintasuunnitelmaa käsittelevän lausuntoluonnoksen, jonka esittelijä on Saarlandin maapäivien ensimmäinen varapuhemies Isolde Ries (DE, PES).

Saadakseen käsityksen siitä, missä määrin paikallisyhteisöt osallistuvat kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun, AK ja Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto ( CEMR ) ovat toteuttaneet paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjen kuulemisen . Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset suunnitelmat Euroopan komissiolle voidakseen saada tukea 672,5 miljardin euron elpymis- ja palautumistukivälineestä , joka on Euroopan elpymissuunnitelmanakin tunnetun Next Generation EU - elpymisvälineen kulmakivi.

”AK ja ECON-valiokunta ovat tyytyväisiä näyttöön perustuvaan tutkimukseen, jonka tulokset valitettavasti osoittavat, että vain murto-osa jäsenvaltioista järjestää elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmistelun yhteydessä paikallis- ja alueviranomaisille suunnattuja kuulemisia ja että kuulemisten tulosten huomioon ottaminen on vieläkin harvinaisempaa . Vastaajien mukaan suurin este on jäsenmaiden hallitusten halukkuuden puute ja se, että valtionhallinto ei ole pyrkinyt osallistamaan valtiotasoa alemman tason viranomaisten edustajia . Jatkossa on tärkeää, että tästä tilanteesta tiedotetaan laajalti toimielimille, jotta ne voivat edistää paikallis- ja alueviranomaisten osallistamista kyseisiin suunnitelmiin ennen lopullisen version esittämistä” , korosti ECON-valiokunnan puheenjohtaja ja Tipperaryn kreivikunnanvaltuuston jäsen Michael Murphy (IE, EPP).

Coulainesin kunnanjohtaja ja elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan AK:n lausunnon yleisesittelijä Christophe Rouillon (FR, PES) korosti, että ”elpymis- ja palautumistukivälineestä annettuun asetukseen sisältyy aiejulistuksia kuntien ja alueiden osallistamisesta kansallisiin elpymissuunnitelmiin. Niiden ottaminen mukaan suunnitteluvaiheeseen takaisi varojen tehokkaan käytön ruohonjuuritasolla, jotta vältyttäisiin hukkavaikutuksilta ja päällekkäisyyksiltä erityisesti Euroopan rakennerahastojen kanssa. Vasemman käden on tiedettävä, mitä oikea tekee. Pallo on edelleen jäsenvaltioilla: ne voivat ja niiden on parannettava avoimuutta ja koordinointia.”

Eurocities-järjestön puheenjohtaja ja Firenzen pormestari Dario Nardella , joka osallistui pyöreän pöydän keskusteluihin, totesi: ”Toimimalla nopeasti voimme vielä varmistaa, että elpymisvaroin voidaan auttaa palauttamaan ihmisten elämä raiteilleen ja toteuttaa digitaaliset ja ympäristöön liittyvät painopisteet paikallistasolla. Nyt kun kunnat on tunnustettu elpymissuunnitelmasta annetussa asetuksessa tärkeiksi kumppaneiksi, jäsenvaltioiden ja paikallistason hallintotahojen on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan tarjota pikaisesti resursseja ihmisille, jotka ovat kunnissamme kärsineet kriisistä eniten.”

Elpymis- ja palautumistukivälinettä käsittelevän mietinnön yhtenä esittelijänä toiminut Euroopan parlamentin jäsen Dragoș Pîslaru (RO, Renew Europe) sanoi: ”Aloittaessani työskentelyn elpymis- ja palautumistukivälineen parissa ymmärsin, että vastauksia löydetään vain kansalaisten kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Tämän vuoksi olen käynnistänyt EU:n jäsenvaltioissa 13 kuulemista. Ihannetapauksessa kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki hyvät ideat. Vetoankin jäsenvaltioihin, että ne ryhtyvät vastaaviin toimenpiteisiin. Euroopan parlamentti on varmistanut, että jäsenvaltiot kuulevat asianomaisia kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä sekä paikallis- ja alueviranomaisia elpymis- ja palautumissuunnitelmien laadinnassa ja täytäntöönpanossa.”

Saksalaisen Hessenin osavaltion Eurooppa- ja liittovaltioasiain ministeri Lucia Puttrich totesi: ”Elpymis- ja palautumistukiväline on elpymissuunnitelman suurin osio. Tuen määrän vuoksi täytäntöönpano on erityisen tärkeää. Nyt on keskityttävä varmistamaan, että varat päätyvät alueille ja että niillä saadaan aikaan merkittävää uutta pontta. Tämä edellyttää investointeja kilpailukykyyn, vihreän kehityksen ohjelmaan, terveydenhuoltojärjestelmän vahvistamiseen ja digitalisaatioon. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos alueet voivat vaikuttaa ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Sananvalta nimittäin tarkoittaa yhdessä suunnittelua hyvin lähellä ruohonjuuritason tarpeita. Tämä on toissijaisuusperiaatteen perusajatus, jota me nimenomaisesti tuemme.”

AK on osallistunut elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon laajaan seurantaprosessiin. Tämä toiminta huipentuu elpymis- ja palautumisfoorumiin, joka on määrä järjestää ensimmäisen kerran Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon aikana lokakuussa 2021.

Lisäksi ECON-valiokunnan jäsenet hyväksyivät kokouksessaan yksimielisesti lausuntoluonnoksen aiheesta Kriittisiä raaka-aineita koskeva toimintasuunnitelma . Esittelijä ja Saarlandin maapäivien ensimmäinen varapuhemies Isolde Ries (DE, PES) totesi: ”Modernit yhteiskunnat ja taloudet eivät voi toimia pitkällä aikavälillä ilman luotettavaa, turvallista, kilpailukykyistä ja ympäristöä säästävää raaka-ainetarjontaa. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan monilla Euroopan keskeisillä teollisuudenaloilla, kuten ajoneuvo-, teräs-, ilmailu- ja avaruusteollisuus, tietotekniikka, terveydenhuolto ja uusiutuva energia. Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvää riippuvuutta tulisi vähentää kiertoperiaatteen mukaisen resurssien käytön, kestäväpohjaisten tuotteiden ja innovaatioiden avulla. EU:n sisäistä raaka-aineiden saantia ja jalostusta on vahvistettava ja hankintoja kolmansista maista monipuolistettava.” Lausuntoluonnoksesta on määrä äänestää AK:n täysistunnossa maaliskuussa.

ECON-valiokunta nimesi brexit-mukautusvarauksesta annettavan lausunnon yleisesittelijäksi Bretagnen aluevaltuuston puheenjohtajan ja AK:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteysryhmän puheenjohtajan Loïg Chesnais-Girardin (FR, PES). Euroopan komissio on ehdottanut 5 miljardin euron budjettia tälle välineelle , jolla on tarkoitus tukea Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta eniten kärsineitä yrityksiä, alueita ja paikallisyhteisöjä. Lausuntoluonnoksesta on määrä äänestää maaliskuun täysistunnossa.

Lisäksi Bragan kaupunginjohtaja Ricardo Rio  ( PT, EPP) nimettiin alustavasti aihetta Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä käsittelevän oma-aloitteisen lausunnon esittelijäksi. Nimitys edellyttää AK:n työvaliokunnan hyväksyntää.

Taustaa:

AK:n ja Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) yhteiseen kuulemiseen saatiin näkemyksiä ja kokemuksia 25 organisaatiolta, jotka edustavat erilaisia valtiotasoa alemman tason toimijoita 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Liettua, Malta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro). Kohdennettu kuuleminen kesti marraskuun 2020 alusta tammikuun 2021 alkuun.

Kuulemisen tuloksiin voi tutustua täällä .

Yhteensä 672,5 miljardin euron suuruisella elpymis- ja palautumistukivälineellä (enintään 312,5 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa lainoina) on tarkoitus tukea EU-maita uudistusten toteuttamisessa ja EU:n yhteisiin painopisteisiin tehtävissä investoinneissa. Se on suurin Euroopan elpymissuunnitelmanakin tunnettuun, 750 miljardin euron arvoiseen Next Generation EU - elpymisvälineeseen kuuluvista rahoitusvälineistä. Voidakseen saada tukea elpymis- ja palautumistukivälineestä jäsenvaltioiden on esitettävä kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, joista ilmenee, millaisiin uudistuksiin ja investointeihin rahoitus on tarkoitus käyttää.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät 18. joulukuuta 2020 poliittiseen yhteisymmärrykseen välineestä. Euroopan parlamentin on määrä äänestää ehdotuksesta helmikuun täysistunnossaan, minkä jälkeen neuvosto hyväksyy sen virallisesti.

AK:n lokakuun täysistunnossa annettiin lausunto Covid-19-pandemiaan liittyvä Euroopan elpymissuunnitelma: elpymis- ja palautumistukiväline ja teknisen tuen väline , jonka esittelijä on Christophe Rouillon (FR, PES). Lehdistötiedote on luettavissa täältä .

Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat on toimitettava Euroopan komissiolle 30. huhtikuuta 2021 mennessä . Tämän uuden välineen hallinnointi sovitetaan tiiviisti yhteen talouspolitiikan koordinointiin liittyvän EU-ohjausjakson kanssa. AK on vuosien mittaan toistuvasti kritisoinut sitä, ettei paikallis- ja alueviranomaisia osallisteta jäsennellysti ja järjestelmällisesti talouden ohjausjärjestelmään yleisesti ja EU-ohjausjaksoon erityisesti. Komitean huomiot ja ehdotus EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta on esitetty lausunnossa , jonka on laatinut Vallonian alueen pääministeri Elio Di Rupo (BE, PES). Lausunto annettiin joulukuun täysistunnossa. Lehdistötiedote on luettavissa täältä .

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023