Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK:n jäsenet ja EU:n puheenjohtajavaltio Portugali keskustelivat koronakriisistä ja sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen painopisteistä  

Alue- ja paikallisviranomaiset ovat avainasemassa selviytymiskyvyn kehittämisessä ja kriiseistä selviämisessä

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet ja Portugalin Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Ana Paula Zacarias keskustelivat EU:n puheenjohtajavaltion painopisteistä ja niiden vaikutuksista alue- ja paikallistasolle. Tässä AK:n helmikuun täysistunnossa käydyssä keskustelussa korostettiin, että on tärkeää ottaa alue- ja paikallisviranomaiset mukaan toteuttamaan EU:n seuraavaa talousarviota ja EU:n suunnitelmia covid-19-kriisistä elpymiseksi.

EU:n alue- ja paikallisviranomaisten edustajat painottivat alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä roolia koronakriisin hallinnassa ja totesivat näiden viranomaisten olevan avainasemassa covid-19-kriisin selättämisen ja sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen onnistumisen kannalta. AK:n jäsenet ovat huolissaan alue- ja paikallisviranomaisten osallistumisen tasosta, sillä AK:n ja CEMR:n hiljattain järjestämässä kuulemisessa kävi ilmi, että useimmilla alue- ja paikallisviranomaisilla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin.

Sekä AK että puheenjohtajavaltio Portugali huomauttivat myös, että vaikka covid-19-kriisistä elpyminen on tärkeää, kansallisiin elvytyssuunnitelmiin olisi sisällytettävä myös muita yhteisiä painopisteitä, kuten vihreän kehityksen ohjelman onnistunut täytäntöönpano ja Euroopan digitalisaation vauhdittaminen.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: "Portugalin puheenjohtajakausi osuu merkittävään ajankohtaan. Pandemia vaatii edelleen kuolonuhreja, aiheuttaa paineita julkisille palveluille ja vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja talouteen. Tulevina kuukausina meidän on varmistettava EU:n talousarvion tehokas toteuttaminen ja laadittava kunnianhimoinen elpymissuunnitelma, jossa otetaan konkreettisesti huomioon ihmisten tarpeet. Meidän on vahvistettava yhdessä valmiuksiamme selviytyä kansanterveyskriiseistä sekä tuottaa ja jakaa turvallisia rokotteita. Rokotusten tulee tapahtua kaikkialla samanaikaisesti vahvistaen kaikkien hallintotasojen välistä yhteistyötä kaikissa jäsenvaltioissa, alueilla ja kunnissa. Puheenjohtajavaltio Portugali on myös mukana käynnistämässä Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia: luotamme siihen, että puheenjohtajavaltio tuo vahvan alueellisen ja paikallisen ulottuvuuden tähän prosessiin, jossa on pyrittävä uudistamaan demokratian toimintaa ja tuomaan EU lähemmäs kansalaisia."

Portugalin Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Ana Paula Zacarias sanoi: "Pandemia on korostanut alue- ja paikallisjohtajien roolia liikkeellepanevana voimana paikallisyhteisöissä ja niiden keskeistä asemaa kriisiin ratkaisemisessa. Kansalaisläheisyys ja ruohonjuuritason todellisen tilanteen tunteminen ovat oleellisen tärkeitä pyrittäessä varmistamaan, että Eurooppa selviytyy näistä haastavista ajoista solidaarisuuden hengessä ja ketään unohtamatta. Kunnilla ja alueilla on myös keskeinen rooli pantaessa täytäntöön valtakunnallisia toimenpiteitä, kuten tuleviin kansallisiin elpymissuunnitelmiin sisältyviä kipeästi kaivattuja uudistuksia ja investointeja . "

"Sisämarkkinat ovat kyllä tarpeelliset, mutta EU:n on oltava yhtä kunnianhimoinen sosiaalisen edistyksen saavuttamisen suhteen" , sanoi Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Cordeiro . Hän jatkoi: " Toissijaisuusperiaatteen ja monitasoisen hallinnon roolin ja merkityksen korostaminen siinä, miten EU toimii, ei koske ainoastaan alue- ja paikallisviranomaisia. Kyse on siitä, millaista Euroopan unionia haluamme."

Keskustelussa kävi myös ilmi, että puheenjohtajavaltio Portugalin poliittiset painopisteet ja AK:n poliittiset painopisteet täydentävät toisiaan. Erityisesti AK:n kaudelle 2020–2025 esittämällä painopisteellä ”Selviytymiskykyisten paikallis- ja alueyhteisöjen luominen” on paljon yhteistä puheenjohtajavaltio Portugalin painopisteiden kanssa.

AK:n ja puheenjohtajavaltio Portugalin välistä tiivistä kumppanuutta tukevat myös Portugalin pääministeri Antonio Costan osallistuminen AK:n toukokuun täysistunnossa järjestettävään keskusteluun, työvaliokunnan suunnitteilla oleva komitean kotipaikan ulkopuolinen kokous Azoreilla sekä paikallisten vuoropuhelujen järjestäminen Portugalissa yhdessä AK:n Portugalin maakohtaisen valtuuskunnan jäsenten kanssa.

Taustatietoa:

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali keskittyy kolmeen tärkeimpään painopistealaan :

  • Edistetään elpymistä ilmastosiirtymän ja digitaalisen siirtymän avulla.
  • Pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tärkeänä osana oikeudenmukaisen ja osallistavan ilmastosiirtymän ja digitaalisen siirtymän varmistamista.
  • Lujitetaan Euroopan strategista riippumattomuutta säilyttäen samalla avoimuus suhteessa muuhun maailmaan.

Euroopan alueiden komitean painopisteet 2020–2025 löytyvät täältä .

Yhteydenotot:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023