Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitean tammikuun täysistunnon tärkeimpiä aiheita  

Portugalin pääministeri António Costa palasi Euroopan alueiden komiteaan 31. tammikuuta esittelemään omaa EU-visiotaan. AK:n täysistuntoon osallistuivat myös Bulgarian varapääministeri Tomislav Dontshev ja komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. EU:n kunta- ja aluepäättäjien mielestä jäsenvaltioiden on lisättävä unionin tulevaan talousarvioon maksettavia osuuksia alueellisten investointien turvaamiseksi. AK uhkaa nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, mikäli EU yrittää ohjata alueita ja kuntia varten korvamerkittyjä varoja keskushallintotasolle rakenneuudistusten rahoituksen tukemiseen.

Portugalin pääministerin uudistusviesti: Pääministeri António Costa korosti, että EU:n on saatettava talousuudistukset loppuun ja keskityttävä kaventamaan alueiden ja kuntien välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Entinen AK:n jäsen ja Lissabonin kaupunginjohtaja totesi, että ”Eurooppa tarvitsee globalisoituneessa maailmassa entistä enemmän yhteenkuuluvuutta ja kilpailukykyisempää taloutta” ja että ”unionin perustuksia, kuten koheesiopolitiikkaa, ei saa heikentää”.

Bulgarian varapääministerin mukaan EU joutuu nyt koetukselle: EU:n puheenjohtajavaltion Bulgarian puolesta puheenvuoron käyttänyt varapääministeri Tomislav Dontshev sanoi, että ”seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koheesiopolitiikasta käytävä keskustelu on nähtävä unionin tulevaisuuden koetinkivenä, joka antaa osviittaa siitä, kuinka vahvasti uskomme unioniin.” Hänen mukaansa vaarana on, että seuraavaa talousarviota pidetään ”pikemminkin tämänhetkisen poliittisen myllerryksen kuin kunnianhimoisten pyrkimysten tuloksena”. Dontshev totesi, että ”koheesiopolitiikan olisi kannustettava uudistuksiin”.

Paikallisia ja alueellisia ratkaisuja mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan : AK:n jäsenten kanssa käydyssä keskustelussa, jonka aikana vaihdettiin kiivaasti näkemyksiä mm. Katalonian tilanteesta, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans korosti, että EU:n uudistamiseen tähtäävien komission ehdotusten, kuten toimintavaihtoehdon, jossa ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin”, pitäisi vahvistaa toissijaisuusperiaatetta. Komissio on perustanut erityistyöryhmän, jonka tarkoituksena on määrittää, miten paikallis- ja alueviranomaiset saadaan paremmin mukaan EU:n päätöksentekoon. Työryhmään kuuluvista kuudesta poliitikosta kolme on AK:n jäseniä.

Euroopan komissio loukkaa toissijaisuusperiaatetta: Päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin AK:n kaikkien poliittisten ryhmien tuella, komitea toteaa nostavansa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, mikäli komission ehdotukset antaa jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää EU:n koheesiorahastovaroja rakenteellisten uudistusten tukemiseen hyväksytään. AK katsoo, että komission suunnitelma on toissijaisuusperiaatteen sekä monitasoisen hallinnon, yhteisrahoituksen ja yhteisen hallinnoinnin periaatteiden vastainen.

Tukea Puolan vastaisille toimille: Päätöslauselmassa AK tukee komission päätöstä turvautua EU:sta tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaiseen menettelyyn. Komitean mukaan Puolan oikeuslaitosta koskevilla oikeudellisilla muutoksilla on ”suoraa ja välitöntä merkitystä” paikallis- ja alueviranomaisten kannalta. Se kuitenkin vaatii, ettei EU keskeytä Puolan kunnille ja alueilla tarkoitettua rahoitusta, sillä paikallis- ja alueviranomaisten ei pitäisi joutua ”valtionhallitusten harjoittaman politiikan vangeiksi”.

Koheesiopolitiikka : AK hyväksyi koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevan kannanottonsa toukokuussa 2017, ja otti nyt kantaa neljään koheesiopolitiikkaan liittyvään kysymykseen, mm. EU:n rahoituksen tulevaisuuteen. Ison-Puolan voivodikunnan aluejohtajan Marek Woźniakin (PL, EPP) valmistelemassa lausunnossa AK suosittaa, että brexitin seurauksena jäsenvaltioiden olisi lisättävä unionin talousarvioon maksettavia osuuksiaan ja että koheesio- ja maatalouspolitiikan olisi jatkossakin oltava tärkeimpiä EU-rahoituksen kohteita.

Lisäksi AK varoittaa jättämästä paikallis- ja alueviranomaisia syrjään. Hradec Královén kaupunginvaltuuston jäsenen ja Euroopan parlamentin entisen jäsenen Oldřich Vlasákin (CZ, ECR) valmistelemassa lausunnossa AK yksilöi EU:n rakennerahastojen yksinkertaistamista edunsaajien kannalta seuraavan korkean tason asiantuntijaryhmän tekemien ehdotusten puutteita mutta kannattaa asiantuntijaryhmän kehotusta paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusvallan kasvattamisesta. Plzeňin kaupunginvaltuutetun ja AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunnan puheenjohtajan Petr Osvaldin (CZ, PES) laatimassa lausunnossa komitea taas käsittelee sitä, miten koheesiopolitiikan vaikutusta voitaisiin parantaa yhdennettyjen alueellisten investointien avulla.

Vuotuinen kasvuselvitys: Euroopan unionin talouden elpymistä hidastaa se, että EU ei ole tiedostanut alueiden tarjoamia mahdollisuuksia eikä ottanut talousuudistusten alueellisia eroja huomioon, AK toteaa päätöslauselmassaan EU:n vuotuisesta kasvuselvityksestä 2018. Komitea varoittaa myös, että Euroopan strategisten investointien rahasto –investointiohjelma, joka luotiin reaktiona kriisiin– on jäämässä monien EU:n alueiden ulottumattomiin.

Syrjäisimpien alueiden mahdollisuuksien maksimointi: AK antoi tukensa Kanariansaarten aluehallituksen puheenjohtajan Fernando Clavijo Batllen (ES, ALDE) laatimalle lausunnolle, jossa kaivataan tarkistettua strategiaa työllisyyden, talouskehityksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi syrjäisimmillä alueilla. AK kehotti tukemaan mm. uusiutuviin energiamuotoihin ja siniseen talouteen tehtäviä investointeja ja esitti, että EU:n syrjäisimmät alueet voisivat olla innovoinnin koekenttiä.

Eurooppa liikkeellä: AK:n jäsenet ottivat kantaa kahden, komission Eurooppa liikkeellä -pakettiin kuuluvan säädösehdotuksen paikallisiin ja alueellisiin vaikutuksiin. Póroksen kunnanvaltuuston jäsenen Spyros Spyridonin (EL, EPP) valmistelemassa lausunnossa komitea tarkastelee huolenaiheita, jotka liittyvät maantieliikennealan kilpailuun sekä kuljettajien kohteluun lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin nojalla. Direktiivissä säädetään ehdoista, joilla yritykset ja niiden työntekijät voivat toimia kotimaansa ulkopuolella. Komitean jäsenet esittivät myös ideoita siitä, miten kuljettajien työolojen, liikenneturvallisuuden ja kilpailun edistämiseen tähtäävän EU-lainsäädännön noudattamista voitaisiin parantaa.

Slovenska Bistrican pormestarin Ivan Žagarin (SI, EPP) laatimassa lausunnossa AK tukee komission ehdotuksia vähentää tiemaksujärjestelmiin liittyviä muodollisuuksia Euroopan maanteillä ja yhdenmukaistaa julkisen liikenteen harjoittajien tarjoamia tietoja.

Digitaaliset sisämarkkinat: AK korostaa digitaalisista sisämarkkinoista tekemässään väliarviossa, että kunnat ja alueet ovat avainasemassa digitalouden kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä. Dudeștii Noin pormestarin Alin Adrian Nican (RO, EPP) valmistelemassa lausunnossatodetaan, että EU:n on kiinnitettävä enemmän huomiota kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja digitaalisen kuilun kaventamiseen.

Sininen talous: Läntisen Välimeren alue on erittäin altis ilmastonmuutoksen sekä väestönkehitykseen liittyvien ja humanitaaristen haasteiden vaikutuksille, varoittaa Rabatin/Victorian (Gozo) kunnanvaltuuston jäsen Samuel Azzopardi (MT, EPP) alueen sinisen talouden kestävästä kehittämisestä laatimassaan lausunnossa. Lausunnossa esitetään suosituksia läntisen Välimeren alueen turvallisuuden lisäämiseksi, älykkään ja kestävän meritalouden kehittämiseksi ja meren hallinnoinnin parantamiseksi.

Pienet yritykset: Bukarestin suurkunnan kolmannen piiriin pormestari Robert Sorin Negoiţă (RO, PES) sai tukea ehdotuksilleen COSME-ohjelman pitkän aikavälin kehityksen edistämisestä. Ohjelmalla tuetaan alue- ja paikallistalouksien suurimpia työpaikkojen luojia eli mikro- ja pk-yrityksiä. COSME-ohjelma on syntynyt EU:n vuonna 2008 käynnistämän eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen tuloksena, ja sen avulla helpotetaan pk-yritysten rahoituksensaantia ja niiden pääsyä ulkomaisille markkinoille.

Alue- ja paikallistason edustajien Erasmus-ohjelma: AK kehottaa lausunnossaan komissiota harkitsemaan sellaisen vaihto-ohjelman perustamista vuosiksi 2018–2020, jonka puitteissa paikallis- ja aluepoliitikot saisivat koulutusta EU:n toimintapolitiikoista. Lausunnon on laatinut Nord-Pas-de-Calais'n aluevaltuuston jäsen ja Saint-Omerin kaupunginjohtaja François Decoster (FR, ALDE), joka oli yksi vuosina 2012–2013 toteutetun pilottihankkeen 100 osanottajasta. Euroopan parlamentin jäsen Mercedes Bresso (IT, S&D) korosti kannattavansa aloitetta.

Parempi tasapaino ristiriitaisia näkemyksiä herättävien lajien ja ihmisen toiminnan välillä: Lausunnon esittelijä, Harghitan lääninvaltuuston puheenjohtaja Csaba Borboly (RO, EPP), jonka edustamalla alueella on yksi Euroopan suurimmista karhupopulaatioista, sai tukea ehdotuksilleen, joiden tavoitteena on vähentää ongelmallisia kohtaamisia suurpetojen kanssa. EU:ssa elää viisi suurta petoeläinlajia, joista ainakin yhtä tavataan tällä hetkellä 21 maassa.

Lisämateriaalia:

• Katso tapahtuman videokooste, yksittäiset puheenvuorot tai tammikuun 31. päivän ja helmikuun 1. päivän istunnot kokonaisuudessaan.

• Lisäksi Flickr-sivustossa on nähtävillä valokuvia täysistunnosta.

Yhteydenotot:
pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023