Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alustatalous: EU:n sääntöjä tarvitaan varmistamaan tasapuolinen kilpailu ja työntekijöiden oikeudet  

Paikallis- ja aluepäättäjät tähdensivät uudelle työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavalle komissaarille Nicolas Schmitille, että EU:n on laadittava selkeät säännöt alustataloutta varten, jotta voidaan taata työntekijöiden oikeudet ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla verkossa ja verkon ulkopuolella harjoitettavalle taloudelliselle toiminnalle.

Euroopan alueiden komitean (AK) 5. joulukuuta antamissa kahdessa lausunnossa korostetaan, että monet nykyiset EU:n säädökset ovat vanhentuneita, kun otetaan huomioon digitaalisilla alustoilla usein sovellettavat uudet liiketoimintamallit ja epätyypilliset työsuhteiden muodot. Erityisesti sähköisestä kaupankäynnistä vuonna 2000 voimaan tulleen direktiivin täytäntöönpano on johtanut useisiin oikeustapauksiin, jotka ovat koskeneet Uberin ja Airbnb:n kaltaisia yrityksiä.

Nicolas Schmit käytti Euroopan alueiden komitean täysistunnossa ensimmäisen julkisen puheenvuoronsa työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavana komission jäsenenä. ”Uuden komission ohjelmassa pyritään vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita tuovat uudenlainen työelämä, globalisaatio, automaatio, digitalisaatio ja tekoäly yhdessä hiilineutraaliin talouteen siirtymisen kanssa. Meidän on varmistettava, että nämä eri siirtymät hyödyttävät kaikkia eurooppalaisia erityisesti heidän työllisyyttään ja toimeentuloaan ajatellen. Alueviranomaiset ja -hallintotahot ovat keskeisessä asemassa varmistettaessa, että tämä yhteinen tavoite toteutuu”, komissaari totesi.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin mukaan ”sosiaalisten oikeuksien on oltava keskeisellä sijalla EU:n tulevaisuudessa niin, että ihmisiä suojellaan samalla kun säilytetään avoimuus teknologisen muutoksen suhteen. EU:n on laadittava selkeä suunnitelma, jolla varmistetaan, etteivät muutokset teollisuudessa johda palkkaerojen kärjistymiseen entisestään ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Oikeanlaisen sääntelyn avulla alustatyö tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että kaikki hyötyvät digitalisaatiosta niin, että ketään ei unohdeta.”

Näissä kahdessa lausunnossa keskitytään yhteistyötalouden ja alustatyön eri näkökohtiin. Ensimmäisessä, Egaleon kunnanvaltuutetun Dimitrios Birmpasin (EL, PES) laatimassa lausunnossa korostetaan, että tarvitaan kattava EU:n tason sääntelykehys, jotta voidaan varmistaa alustatyöntekijöiden sosiaalinen suojelu ja sosiaaliset oikeudet. On esimerkiksi yleistä, että työnantajat luokittelevat työntekijöitä tarkoituksellisesti väärin itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi pyrkiessään välttelemään työlainsäädännön säännöksiä, verovelvoitteita ja työehtosopimuksia.

”Alustatyö tuo työmarkkinoille monia mahdollisuuksia, koska sitä on helposti saatavilla ja se on joustavaa. On kuitenkin ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan alustatyöntekijöiden säälliset työehdot. Keskeistä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä on laajennettava siten, että se kattaa myös alustatalouden ja alustatyöntekijät, joista monet ovat nuoria. Digitaalitalouden ylikansallisen luonteen takia tarvitaan selkeä eurooppalainen kehys, jotta voidaan vastata alustatyöstä aiheutuviin moniin sääntelyhaasteisiin, myös siihen, miten määritetään työsuhteen olemassaolo”, totesi esittelijä, joka piti tervetulleena komission jäsenen Nicolas Schmitin aikomusta puuttua alustatyöntekijöiden työehtoihin ja epävarmuuden uusiin muotoihin.

Toisessa lausunnossa EU:ta kehotetaan määrittelemään selkeästi yhteistyötalouden alustojen asema sen mukaan, minkä tasoinen on alustan harjoittama määräysvalta, jotta voidaan selvittää kysymys siitä, mitkä säännöt ohjaavat niiden toimintaa. Lisäksi koska yhteistyötalous hämärtää yksityisten ja ammatillisten toimijoiden välistä rajaa, ”palveluntarjoajan” käsitettä olisi selkiytettävä EU:n laajuisten kynnysarvojen avulla. Uusissa EU:n asetuksissa olisi myös edellytettävä, että alustat toimittavat viranomaisille tarvittavat tiedot, jotta ne voivat valvoa sääntöjen noudattamista ja varmistaa, että yhteistyötalouden toimittajatahot maksavat oikeudenmukaisen osuutensa veroista.

Esittelijä, Wienin maapäivien ja Wienin kaupunginvaltuuston jäsen Peter Florianschütz (AT, PES) sanoi: ”Tarvitsemme selkeitä, oikeudenmukaisia sääntöjä EU:ssa digitaalisia alustoja varten. Lakeja on sovellettava kaikkiin, ja EU:n on huolehdittava kansalaistensa eduista kaupungeissa, paikallisyhteisöissä ja alueilla. Tällä hetkellä meillä on enemmän ongelmia kuin ratkaisuja, on kyse sitten verotuskysymyksistä ja asuntosektorin lyhytaikaisista vuokrasopimuksista tai kaupunkiliikenteen alaan ja julkiseen sektoriin liittyvistä ongelmista. EU:n on kuunneltava paremmin kaupunkejaan.”

Lausunnossa ilmaistaan myös huoli sisämarkkinoiden pirstoutumisesta, sillä jäsenvaltiot, alueet ja kaupungit ovat asettaneet yhteistyötalouden markkinatoimijoille erilaisia sääntöjä. AK katsoo, että yhdenmukaistetut säännöt edistäisivät pienempien yhteistyötalouden yritysten kasvua suhteessa olemassa oleviin suuriin monikansallisiin alustoihin, jotka pystyvät mukautumaan paremmin sääntelyn monimutkaisuuteen.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :