Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät komissaari Šefčovičille : Pandemia osoittaa, että kunnilla ja alueilla tulee olla keskeinen rooli EU:n lainsäädännön arvioinnissa ja tarkistamisessa  

Alueet, kaupungit ja kunnat haluavat itselleen vahvan roolin elpymistä tukevassa EU:n investointitoiminnassa, jotta apu saavuttaa pandemiasta eniten kärsineet.

Koronakriisi on tuonut selvästi esille, että paikallisyhteisöjen tarpeet tulee ottaa huomioon EU:n päätöksenteossa antamalla paikallistason päättäjille siinä keskeinen asema. Euroopan alueiden komitean jäsenet välittivät tämän viestin 30. kesäkuuta käydyssä täysistuntokeskustelussa Euroopan komission varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille. Paikallis- ja aluetason johtajat toistivat vakaan aikomuksensa edistää Fit for Future -foorumin kautta EU-tason sääntelyn parantamista. Päätöslauselmassa, joka sisältää ehdotuksia Euroopan komission vuoden 2022 työohjelmaa silmällä pitäen , AK:n jäsenet kehottavat komissiota varmistamaan, että paikallis- ja alueviranomaiset pääsevät osallistumaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoon, jotta pandemian seurauksia voidaan lievittää paikallistasolla tehokkaasti. Jäsenet pyytävät myös jatkamaan ratkaisevan tärkeitä joustotoimenpiteitä, joihin on ryhdytty Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varojen saamiseksi laajasti käyttöön covid-19-kriisin aikana.

EU:n sääntöjen parantaminen on paikallis- ja alueviranomaisten kannalta erityisen tärkeää, sillä ne panevat täytäntöön 70 prosenttia EU:n lainsäädännöstä. Alue- ja paikallispäättäjät tähdensivät täysistunnossa, että EU:n lainsäädännön on tuotettava mahdollisimman paljon lisäarvoa paikallisyhteisöille ja sen on oltava perustavan tärkeiden toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaista. Tähän päästään vain, jos alue- ja paikallistason päättäjät ovat täysipainoisesti mukana EU:n lainsäädäntöprosessissa ja näiden panos tunnustetaan ja otetaan huomioon paremman sääntelyn agendassa poliittisen päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”EU:n lainsäädännöstä saadaan parempaa, kun paikallis- ja alueviranomaiset pääsevät välittämään komissiolle paikallistason kokemustaan ja asiantuntemustaan. Heidän osallistumisensa myötä komission työskentelystä tulee avoimempaa ja tehokkaampaa. Vireä yhteistyö paikallispäättäjien kanssa parantaa osaltaan koko poliittista sykliä: politiikan suunnittelua ja valmistelua, hyväksymistä, täytäntöönpanoa, arviointia ja tarkistamista. Paikallistason johtajien kokemus pandemian terveydellisten ja taloudellisten seurausten torjunnasta on konkreettinen esimerkki lisäarvosta, jota he voivat tuoda EU:n päätöksentekoprosessiin, jotta paikallisyhteisöjen todellisiin tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin.”

Toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi täysistunnossa: ”EU:n lainsäädännön tulee olla helppoa noudattaa, tehokasta ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävää. Alueiden komitean työ on erityisen tärkeää tätä varmistettaessa, sillä Fit for Future - foorumilla on vahva toimeksianto paikallis- ja alueviranomaisille erityisen tärkeillä aihealueilla. Foorumin työohjelmaan vuonna 2021 kuuluvat esimerkiksi rajatylittävä terveydenhuolto, julkiset hankintamenettelyt ja ilmanlaatu – kaikki aiheita, joita komitean edustajat ovat ehdottaneet. Olen iloinen myös siitä, että alueiden komitea kehittää ennakointivalmiuksiaan. Eurooppa tarvitsee selviytymiskykyisen yhteiskunnan, ja tulevaisuutta ennakoivan näkökulman tuominen EU:n päätöksentekoon edellyttää tätä ajatellen EU:n kaikkien toimielinten ja elinten yhteistyötä. Komitealta saamamme suoran palautteen perusteella pyrimme sisällyttämään myös alueellisten erojen mittaamiseen liittyviä indikaattoreita selviytymiskykyä kuvaaviin tulostauluihin, jotka ovat uusi väline selviytymiskyvyn kokonaisvaltaista arviointia varten.”

Taustatietoa:

Euroopan komissio tunnustaa AK:n panoksen EU:n paremman sääntelyn agendaan. Eri hallintotasojen panokset erotetaan selvästi toisistaan, ja paikallis- ja alueviranomaisten rooliin näyttöön perustuvassa päätöksenteossa kiinnitetään huomiota. Lisäksi komissio on sitoutunut toissijaisuusperiaatteen aktiiviseen toteuttamiseen ja kehottaa käyttämään järjestelmällisesti toissijaisuusperiaatteen arviointitaulukkoa , jonka AK on kehittänyt. Paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU:n päätöksentekoprosessiin voitaisiin kuitenkin edelleen tehostaa, ja siitä voitaisiin tehdä jäsenneltyä ja interaktiivista esimerkiksi arvioimalla alueellisia vaikutuksia järjestelmällisesti ja räätälöimällä kuulemismenettelyjä paremmin paikallis- ja alueviranomaisten tarpeisiin.

Fit for Future -foorumi on komission paremman sääntelyn agendan tärkein väline, ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa EU:n lainsäädäntöä, jotta voidaan vastata paremmin tuleviin haasteisiin ja vähentää samalla byrokratiaa. AK on mukana sekä voimassa olevan EU:n lainsäädännön tarkistamiseen että sen arvioimiseen liittyvässä foorumin työssä, sillä kolme komitean valiokuntien puheenjohtajaa kuuluu hallintotahojen edustajista koostuvaan foorumin ryhmään ja alueellisten keskusten verkosto toimii foorumin alaryhmänä. Komitea edustaa näin ollen paitsi paikallis- ja alueviranomaisia myös kansalaisia ja yrityksiä, jotka panevat EU:n lainsäädäntöä päivittäin täytäntöön. Fit for Future - foorumissa komiteaa edustavat kolme valiokuntien puheenjohtajaa nimettiin maaliskuussa pidetyssä foorumin viimeisimmässä täysistunnossa esittelijöiksi. AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” - valiokunnan (CIVEX) puheenjohtaja, Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri Mark Speich (DE, EPP) valmistelee erityisesti sähköisiin hankintamenettelyihin keskittyvän lausunnon julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” - valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (FI, PES) puolestaan toimii Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuria koskevan INSPIRE-direktiiviä käsittelevän lausunnon esittelijänä. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset normit esimerkiksi luonnonriskialueita, liikenneverkkoja tai väestöjakaumaa koskevien paikkatietojen kuvailua ja yhteiskäyttöä varten. AK:n ”luonnonvarat”-valiokunnan (NAT) puheenjohtaja, Kungsbackan kunnanneuvos Ulrika Landergren (SE, RE) taas laatii lausunnon rajatylittävästä terveydenhuollosta.

Lisäksi AK toimittaa Euroopan komissiolle verkostoiltaan ja vuotuisen alue- ja kuntabarometrin yhteydessä keräämiään tietoja komission toisen ennakointiraportin valmistelua varten. Tavoitteena on pitää huoli siitä, että EU:n ennakointityön yleisissä puitteissa otetaan huomioon paikalliset realiteetit ja valtiota alemman tason näkökulma.

Toissijaisuusperiaatteella varmistetaan, että EU toimii vain silloin, kun se toiminta on tietyssä asiassa tehokkaampaa kuin valtiollisen, alueellisen tai paikallisen tason toiminta. Tarkoituksena on huolehtia siitä, että kaikilla EU:n toimilla on riittävästi lisäarvoa. Toissijaisuusperiaatteen aktiivisen toteuttamisen käsite tarkoittaa uutta työskentelytapaa, jossa perinteinen näkemys toissijaisuusperiaatteesta viedään askelta pidemmälle. Siinä kaikkia institutionaalisia, valtiollisia ja valtiota alemman tason toimijoita kannustetaan antamaan rakentava panos EU:n lainsäädännön lisäarvon parantamiseen läpi koko päätöksentekosyklin. AK esitti toissijaisuusperiaatteen aktiivista toteuttamista koskevan ehdotuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkastelleelle työryhmälle , ja Euroopan komissio sisällytti käsitteen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista lokakuussa 2018 antamaansa tiedonantoon .

AK:n panos Euroopan tulevaisuuskonferenssiin

Yhteyshenkilö:

Marie-Pierre Jouglain

Matkap. +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022