Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK kannattaa Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa osana ”uuden demokraattisen infrastruktuurin” luomista  

Euroopan alueiden komitea totesi 30. kesäkuuta, että Euroopan unionin on luotava ”uusi demokraattinen infrastruktuuri” vaalien vapauden ja rehellisyyden varmistamiseksi sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi. Komitean suositukset tähtäävät demokratian ja tasa-arvon lujittamiseen sekä ihmisoikeuksien yhä parempaan kunnioittamiseen. Kuntien ja alueiden johtajat korostavat, että valtiota alemmilla hallintotasoilla voi olla tärkeä rooli medialukutaidon, kriittisen ajattelun, poliittisten kampanjoiden avoimuuden ja kansalaisten poliittisen osallistumisen edistämisessä.

Komitea ilmaisee suosituksissaan kannattavansa Euroopan komission joulukuussa 2020 esittämää Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa , joka sisältää useita, enimmäkseen ei-lainsäädännöllisiä aloitteita eurooppalaisen demokratian suojelemiseksi ja kehittämiseksi digitaaliaikakaudella. AK arvostelee suunnitelmaa kuitenkin siitä, ettei siinä painoteta riittävästi paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksia parantaa eurooppalaisen demokratian tilaa.

AK:n täysistuntoon 30. kesäkuuta osallistunut arvoista ja avoimuudesta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Věra Jourová ilmaisi tyytyväisyytensä lausuntoon ja totesi puheenvuorossaan jäsenille, että ”demokratiaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Digitaaliaikana meidän on pohdittava uudelleen sitä, miten demokratiaa voidaan edistää ja suojella. Koko yhteiskunnan on oltava tässä mukana, ja lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Paikallis- ja alueviranomaisten ja muiden hallintotahojen sekä kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja faktantarkistajien, yksityisen sektorin, tiedotusvälineiden ja kansalaisten tulee toimia koordinoidusti. Pidän tervetulleina alueiden komitean panosta Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan ja ajatuksia siitä, miten paikallis- ja alueviranomaiset voivat kannustaa kansalaisia osallistumaan, pitää vaalit vapaina ja rehellisinä, vahvistaa tiedotusvälineitä ja torjua disinformaatiota. Komissio tarjoaa lisäksi rahoitusmahdollisuuksia tähän politiikkaan pohjautuvien paikallis- ja aluetason toimien toteuttamiseksi. Parhaillaan on avoinna esimerkiksi ystävyyskaupunkitoimintaa ja kaupunkiverkostoja koskevia ehdotuspyyntöjä kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman puitteissa.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuutettu Vasco Cordeiro (PT, PES) sanoi, että ”Euroopan unionin on oltava kaikkien kunniassa pitämien yhteisten arvojen unioni”, ja jatkoi: ”Paikallis- ja alueyhteisöt ja niiden vaaleilla valitut johtajat ovat tärkeässä asemassa paitsi demokratian turvaamisen ja kunnioittamisen myös sen edistämisen kannalta. Vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen – nämä ovat paitsi unionin perusarvoja myös hyvin selkeä perusta arvioida, vastaavatko sanat ja teot toisiaan jokaisessa Euroopan maassa ja paikallisyhteisössä.”

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, Gdańskin kaupunginjohtaja Aleksandra Dulkiewicz (PL, EPP) totesi: ”Demokratiaan keskittyvä kansalaiskasvatus toimii ’rokotuksena’, joka takaa eurooppalaiselle arvoyhteisölle jatkossakin olemassaolon edellytykset. Emme saa antaa kansalaisten oikeuksien ja vapauksien heikentyä EU:n jäsenvaltioissa. Niiden heikentyminen yhdessä jäsenvaltiossa vie demokratialta pohjaa koko eurooppalaisessa perheessä ja on uhka yhteisille arvoille. Paikallis- ja alueviranomaisten, jotka ovat kansalaisia lähinnä oleva hallintotaho, pitäisi tukea omaehtoisesti demokratiaa, vapautta ja kansalaisvaikuttamista. Kehitämme kotikaupungissani Gdańskissa, joka on vapauden ja solidaarisuuden kaupunki, paikallista kansalaiskasvatuksen mallia, jossa keskeisellä sijalla on kriittisen ajattelun ja kansalaisvastuun opettaminen.”

AK:n lausunnossa nähdään Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma osana ”uuden demokraattisen infrastruktuurin” luomista ja korostetaan, että on tärkeää vaalia jatkuvaa keskustelua siitä, mitä sananvapaus tarkoittaa internetissä, ja ennaltaehkäistä disinformaatiota, vihapuhetta ja salaliittoteorioita. AK tukee Dulkiewiczin edeltäjän, vuonna 2019 murhatun Paweł Adamowiczin, mukaan nimettyä palkintoa. Paweł Adamowicz -palkinto on tunnustus sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kansalaisvapauksien edistämisestä.

Lausunnossa ehdotetaan muun muassa, että EU:n olisi autettava kehittämään kansalaisvaikuttamista ja aktiivista poliittista osallistumista edistäviä institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia ja rakenteita. Varojen saannista tulisi tehdä mahdollisimman yksinkertaista, ja niiden hallinnointi tulisi uskoa mahdollisimman pitkälti paikallis- ja alueviranomaisille.

AK:n jäsenet hyväksyivät lisäksi lausunnon strategiasta EU:n perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi Euroopan unionissa . Kyse on Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan liittyvästä Euroopan komission aloitteesta. Ukkelin kunnanvaltuutetun Jean-Luc Vanraesin (BE, RE) laatimassa lausunnossa kannatetaan Euroopan komission strategiaa ja kehotetaan komissiota tarkastelemaan ”selkeää ja avointa menettelyä käyttäen – – järjestelmällisesti perusoikeuskirjan soveltamisen toteutumista ennen EU:n varojen myöntämistä”, koska unionin arvojen noudattamisen ”olisi oltava ehtona EU:n varojen myöntämiselle”.

Vanraes sanoi: ”EU:n jäsenvaltiot allekirjoittivat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18. joulukuuta 2000 suuren innostuksen vallitessa. Siinä vahvistettujen oikeuksien edistäminen ja turvaaminen on Euroopan komission ydintehtäviä. Vetoankin komissioon, jotta se hyödyntäisi kaikkia käytettävissään olevia oikeudellisia ja taloudellisia keinoja tämän tehtävän täyttämiseksi.”

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32473843981

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023