Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan tulevaisuuskonferenssi: Paikallispäättäjät valmiita yhteistyöhön EU:n demokratian lujittamiseksi ja modernisoimiseksi  

Keskustelussa varapuheenjohtaja Dubravka Šuican kanssa paikallis- ja aluepäättäjät vahvistivat haluavansa luoda alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen eurooppalaisen verkoston.

Paikallis- ja aluepäättäjät keskustelivat Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 14. lokakuuta demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kanssa. AK:n jäsenet kiittelivät komission pyrkimyksiä huolehtia siitä, että alueet, kaupungit ja kunnat ovat asianmukaisesti edustettuina tulevaisuuskonferenssissa. He toistivat kehotuksensa varmistaa, että Euroopan tulevaisuudesta käytävä keskustelu tavoittaa kansalaiset paikallis- ja aluepäättäjien kautta ja että siinä vastataan heidän pyyntöihinsä.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, kreikkalaisen Keski-Makedonian alueen johtaja Apostolos Tzitsikostas kiitti avauspuheessaan varapuheenjohtaja Šuicaa tämän erinomaisesta työstä Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteispuheenjohtajana ja tuesta kaikille EU:n alue- ja paikallisjohtajille. ”Hän on kaikilla toimillaan osoittanut olevansa yksi parhaista ystävistämme Brysselissä. Kaikki alue- ja paikallistason edustajat aikovat ponnistella sen puolesta, että konferenssi olisi menestys ja toisi EU:ta lähemmäs kansalaisiaan.”

”Ilman alueiden komitean osallistumista ja sitoutumista konferenssi ei pystyisi tavoittamaan kansalaisia kaikkialla, vuoristoista saarille”, totesi demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica . ”AK:n sitoumus tuoda unionia lähemmäs kansalaisia ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa kaikilla hallintotasoilla ja ennen kaikkea ruohonjuuritasolla on erittäin tärkeä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan demokratian luomiseksi.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro (PT, PES) painotti, että kansalaisvuoropuhelu ei saa loppua Euroopan tulevaisuuskonferenssin päättyessä. ”Vuoropuhelu on tietoon perustuva, valistunut kansalaisaktiivisuuden muoto, jonka on jatkuttava konferenssin jälkeenkin. Komitean aiempi puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz esitti ajatuksen pysyvästä, systemaattisesta kansalaisvuoropuhelusta. Tämä hanke sekä alueiden komitean rooli ja mahdolliset perussopimuksiin tehtävät muutokset ovat kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen konferenssin päättymistä.”

AK:n valtuuskunta osallistuu tulevaisuuskonferenssin täysistunnon toimintaan kaikin mahdollisin tavoin. Se

  • esittää kirjallisia kannanottoja eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason työryhmän avustuksella. Työryhmä on seitsemästä ”viisaasta miestä ja naisesta” koostuva riippumaton neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajana toimii entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja jonka tehtävänä on tukea AK:n poliittista ja institutionaalista roolia laatimalla paikallisiin ja alueellisiin näkökohtiin keskittyviä strategisia poliittisia analyyseja.
  • järjestää vuoropuheluja ja keskusteluja kunnissa ja alueilla ja tuo niiden antia esille konferenssissa.
  • pyrkii liittoutumaan konferenssissa muiden samanmielisten edustajien kanssa sellaisten yhteisten suositusten edistämiseksi, joilla on merkitystä alueille, kaupungeille ja kunnille kaikkialla EU:ssa.
  • hyödyntää verkostojaan, kuten paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjä eri puolilta EU:ta, AK:n entisten jäsenten verkostoa ja äskettäin perustettua paikallistason EU-valtuutettujen verkostoa , ja kannustaa niiden kautta paikallis- ja aluepäättäjiä järjestämään kansalaiskeskusteluja, joiden tuloksista raportoidaan konferenssin täysistunnossa.

AK:n osallistumisesta konferenssiin laaditaan kooste, joka esitellään yhdeksännessä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa Marseillessa 3.–4. maaliskuuta 2022.

Taustatietoa:

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi käynnistettiin 9. toukokuuta 2021. Se on ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille tulla kuulluksi ja ilmaista näkemyksensä tulevasta Euroopan unionista. AK:ta edustaa konferenssin johtokunnassa puheenjohtaja ja konferenssin täysistunnossa 30 edustajan valtuuskunta . Valtuuskunnan tavoitteena on vakuuttaa konferenssin täysistunnoissa muut 420 edustajaa tarpeesta vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten roolia Euroopan unionin demokraattisessa toiminnassa ja edistää EU-politiikan alueellista ulottuvuutta.

Täällä esitetään yleisesti, mitkä konferenssin yhdeksää keskustelunaihetta koskevat asiat ovat erityisen tärkeitä EU:n alueille ja kunnille.

Yhteyshenkilöt:

Ella Huber

P. +32 22842418

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

P. +32 473524115

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023